PUʼWANAJAA SUʼUPAʼA
Text

(1 Corinto 16:13)

 1. 1. Eeja waaʼin nünain Maleiwa,

  chi Walaamainkai Jeʼwaa.

  Meimmoluin waaʼin nee waneepia,

  naaʼinmajeena maʼin waya.

  Nia woʼunaka achiirua nee Jesuu,

  saaʼujee niain chi Wasenyotsekai.

  (CORO)

  Eeja waaʼin jee katchin wanoula

  jee yalayala maʼin waaʼin.

 2. 2. Laülaa waaʼin sünain anoujaa,

  eeja waaʼin nünain Jesuu.

  Saaʼu niʼitaain joo wapüleerua

  wainma maʼin wawalayuu.

  Jaa müshii maʼin nee waya namüin,

  saaʼujee naaʼinmajüin wanoula nee.

  (CORO)

  Eeja waaʼin jee katchin wanoula

  jee yalayala maʼin waaʼin.

 3.  3. Katchin waaʼin soʼukai waneepia,

  aijiraainjana waya.

  Nnojo mmoluin waya neema

  na nüʼünüükana Jeʼwaa.

  Jooʼu waʼwaajai chi Maleiwakai

  saaʼu sülüʼülüin maʼin nükalia yaa.

  (CORO)

  Eeja waaʼin jee katchin wanoula

  jee yalayala maʼin waaʼin.