Moisés otta shiyaakua wanee wüi

¿SHIIMAIN saaʼin pümüin tü wüi sünainkat tü wunuʼukat? Nnojotsü shiimain. Aainjuushi süka cobre. Niʼitaainjatü Moisés sünain wanee wunuʼu naashin Jeowa süpüla katüin noʼu na wayuu eirakaakana sümüin. Ayuuishii otta achotünüshii na israeliitakana sutuma wüi. ¿Pütüjaa aaʼu jamüsü sülataka tia?

Shia süka mojuin nanüiki na israeliitakana nümüin Maleiwa otta Moisés, namaka: ‹¿Jamüshii puʼuniraka waya Egiptojee süpüla ouktuinjanain waya isashiipaʼa? Nnojotsü eküülü otta wüin yaaya. Nnojoishii waya ekeein maná›.

Eküülü anasü tü manákat. Naapajala shia Jeowa namüin sümaʼalee wüin. Nnojoishii talatüin na israeliitakana süka tü naainjakat Jeowa napüleerua. Nuluwataaka Jeowa wüi jashichi nanainmüin. Süchotoka otta ouktaka naya sutuma.

Süchotuin wüin na israeliitakana

Mapa nantaka na israeliitakana eemüin Moisés, namaka nümüin: ‹Kaainjalashii waya, mojusü wanüiki nümüin Jeowa otta pümüin. Paashajaa nümaa Jeowa süpüla nüsünneʼerüin tü wüikalüirua›.

Naashajaaka Moisés nümaa Jeowa napüleerua. Nuluwataaka Jeowa Moisés sünain aainjaa shiyaakua wanee wüi süka cobre. Niʼitaainjatü shia sünain wanee wunuʼu süpüla neirakaain sümüin na süchotokana tü wüikat, naainjaka shia Moisés. Anaka na eirakaakana sümüin shiyaakua tü wüikat.

¿Kasa shikirajaka anain waya tüü? Wapüshuaʼa wayakana müshii waya maʼaka naaʼin na israeliita süchotokana wüi. Na wayuukana laülaashii, ayuuishii otta ouktushii. Alatüsü tia süka nükatalaain Adán otta Eva nuulia Jeowa, nachonnii waya wapüshuaʼa. Nükaaliinjüin waya Jeowa süpüla katüinjatüin woʼu waneepia.

Nuluwataain Jeowa Mmapaʼamüin Jesucristo, nuʼutunaka aaʼin sünain wanee wunuʼu süka mojulaain nia naashin na wayuukana. Nuluwataain Jeowa Jesús süpüla katüin woʼu. Weirakaale nümüin otta washatüle nukuwaʼipa kateerü woʼu waneepia. Mapa ekirajaweena waya süchiki tia.

Números 21:4-9; Juan 3:14, 15.Asakiraa

 • ¿Kasa sünainka tü wunuʼu suluʼukat tü ayaakuaakat? ¿Jamüsü niʼitaainjatka shia Moisés sünain wanee wunuʼu naashin Jeowa?
 • ¿Jamüsü nanüiki na israeliitakana sükajee nnojoluin talatüin naya sümaa tü naainjakat Jeowa napüleerua?
 • ¿Jamüsü nanüiki na israeliitakana nümüin Moisés wanaa sümaa nuluwataain Jeowa wüi jashichi nanainmüin?
 • ¿Jamüshi nuluwataanaka Moisés nutuma Jeowa sünain aainjaa shiyaakua wanee wüi süka cobre?
 • ¿Kasa shikirajaka anain waya tü alatakat namüin na israeliitakana?

Asakiraa sooʼomüin

 • Paashajeʼera Números 21:4-9.

  ¿Kasa shikirajaka anain waya nnojoluin talatüin na israeliitakana sükajee tü naainjakat Jeowa napüleerua? (Núm. 21:5, 6; Roma 2:4.)

  ¿Kasa naainjaka mapa na israeliitakana süka shiyaakua tü wüikat? ¿Kasa naainjaka Ezequías süka? (Núm. 21:9; 2 Rey. 18:1-4.)

 • Paashajeʼera Juan 3:14, 15.

  ¿Jamüsü niyaakuayaaka Jesucristo tü wüi aainjuushikat süka Cobre? (Gal. 3:13; 1 Ped. 2:24.)