Skip to content

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

Ounejaaya wayuu sünain tü outkajawaakat miyo’u apünüinka ka’i 2018

SÜPÜLA PÜDESCARGAAJÜIN