PUʼWANAJAA SUʼUPAʼA
Text
Image

Kakalia paala süpülapünaa jemein Jesuu, nüküjüin Isaías nüküjüinjachin pütchi chi Mesiiakai «chaa Galilea pejepünaa sünain tü süchikat Jordán». Ekeraajüsü tia pütchikat nünain Jesuu wanaa sümaa chajachin nia aküjüin pütchi jee ekirajüin wayuu chaa Galilea (Isa 9:1, 2).

  • Naainjain tü palajatkat kasa pülasü chaa Caná (Juan 2:1-11).

  • Nüneeküin na polookana piamamüin aluwataaushii chaa süʼütpaʼa Capernaum (Mr 3:13, 14).

  • Nikirajüin tü kanüliakat Sermón del Monte chaa süʼütpaʼa Capernaum (Mt 5:1–7:27).

  • Nüsoʼireʼerüin naaʼin süchon wanee wayuu oukta aʼwayuuset chaa Naín (Lu 7:11-17).

  • Süchikijee nüsoʼiraain aaʼin, chajachi Galilea eeʼiyataain namüin maʼaka 500 nikirajüin (1Co 15:6).