Skip to content

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

WAʼYATAAIN NÜMÜIN MALEIWA Maayoʼu 2014

SÜPÜLA PÜDESCARGAAJÜIN