Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

Soto jaaʼin süchiki tü nuʼwayuusekat Lot

Alatüirü suulia 2.000 juya süchikijee nüküjain Jesuu tü alatakat sümüin nuʼwayuuse Lot. Wayakana sümaa wapüshi, oonooinjana waya sümaa tia nümakat wamüin. Pünaja tü naaʼinrakat Brayan sümaa Gloria süpüla nnojoluinjatüin sülatüin namüin tü nümakat Jesuu süchiki tü nuʼwayuusekat Lot.

Soto jaaʼin süchiki tü nuʼwayuusekat Lot (shiʼipa 1)

¿Kaseerü alataka nümüin wanee wayuu sümaa nüpüshi niʼyataale nümüin Maleiwa sümaa kachiiruain naaʼin washirüü?

Soto jaaʼin süchiki tü nuʼwayuusekat Lot (shiʼipa 2)

¿Kasa eeka süpüla motuin atuma waaʼin otta amojujeʼerüin tü wanoulakat?

Soto jaaʼin süchiki tü nuʼwayuusekat Lot (shiʼipa 3)

Nikirajüin waya Jesuu sükajee tü alatakat sümüin nuʼwayuuse Lot. Waneere wayuu shia nnojotsüjeʼe outuin. Nnojotsü alatüinjatüin wamüin tia.