Pünaja tü naainjakat Ezequías wanaa sümaa nüpüleeruaanüin aaʼin natuma na waneeinnua. Niʼitaain maʼin naaʼin nünain Jeʼwaa otta waneepiashi nia nümaa. Anasü maʼin tü nukuwaʼipakat napüleerua na nuluwataakana aaʼu otta napüleerua na aʼyataakana maaʼulu nümüin Jeʼwaa.