Alatüirü suulia poloo shikii juya sünain naküjüin pütchi na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa. Aküjüshii naya pütchi suluʼu wainma anüikii otta alatüsü suulia 200 mma eeka aluʼu naya. ¿Jamüshii naküjaka pütchi? ¿Kasa naainjaka süpüla naküjüinjanain pütchi sainküin mmaka süpüshuaʼa? Asouktüneerü eʼipajee tia pütchikalüirua suluʼu videokot tüü. Otta pütüjaweerü aaʼu tü kasa naainjakat na aküjüliikana pütchi sainküin mmaka süpüshuaʼa.