Naashin waneeinnua wayuu, nnojotsü mojuin nümüin Maleiwa tü atkawaakat süka süküjünüin suluʼu tü Wiwüliakat nuluwataain Maleiwa na aʼyataashiikana nümüin süpüla natkaainjanain namaa na naʼünüükana. Eetaashii joo na wayuu atüjaakana saaʼu tü nümakat Jesuu wanaa sümaa nümüin namüin na nikirajüinkana: «Anashii aire jüpüla na jüʼünüükana» (Mateo 5:43, 44). Naashin naya wayuukana, anapuʼusü nümüin Maleiwa tü atkawaakat paala sümaiwa jee maaʼulu yaa mojuitpa shia nümüin.

¿Anasüche nümüin Maleiwa tü atkawaakat? ¿Jamüsüjaʼa saaʼin pümüin? Shiimainre anain nümüin Maleiwa tü atkawaa eekat sainküin tü mmakat, ¿jarai kamaaka nia? Pütüjaale saaʼu jamüin nünüiki Maleiwa süchiki tü atkawaakat, eesüjaʼa süpüla punoukteʼerüin tü jülüjakat paaʼin süchiki tü atkawaakat. Jamüsüjaʼa pütüjaale saaʼu eein Maleiwa namaa na pümaajanakana sünain atkawaa, talateechi pia süka pükanajeenain na püʼünüükana. ¿Jama pütüjaale saaʼu eein Maleiwa namaa na püʼünüükana? ¿Kaseerü paainjaka?

Pütüjaale saaʼu jamüin nünüiki Maleiwa süchiki tü atkawaakat, eesü süpüla suʼwanajaain tü jülüjakat paaʼin nüchiki. Piʼrüichire pümüliala sutuma wanee atkawaa, ¿aashin pütüjaweein saaʼu niale kasirüin Maleiwa tia atkawaakat? Eesüjaʼa süpüla pütüjaweein saaʼu jamüin nuuʼulaaka Maleiwa müliain wayuu sutuma atkawaa. Jee müsia, eesü süpüla pütüjaweein saaʼu müleka mojule naaʼin Maleiwa sutuma niʼrüin ouktüin wayuu suʼunnaa atkawaa.

Poneerü paaʼin pütüjaapa saaʼu tü sümakat tü Wiwüliakat süchiki tü atkawaakat. Jee müsia, süküjüin nnojoluin nuʼwanajaain nünüiki Maleiwa süchiki tü atkawaakat. Wekirajaajeerü anain tü nümakat Maleiwa süchiki tü atkawaa eejatkat paala sümaiwa otta tü eejatkat soʼu yaajachin Jesuu mmapaʼa. Sünain ekirajaayakat tüü, aküjüneerü wamüin jamüin nünüiki Maleiwa süchiki tü atkawaa eekat maaʼutpünaa yaa otta müleka eeinjatüle shia mapeena.