«Chi Maleiwa aapakai wanee anaa wamüin [...], nükaaliinjeena jia süpüla jaaʼinrüin tü nüchekakat jüpüleerua.» (HEB. 13:20, 21, TNM)

JAYEECHI: 136, 14

1. ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu kamalain nümüin Jesuu naashajaain süchiki Nuluwataaya Maleiwa?

KAMALAINSHAATASÜ nümüin Jesuu naashajaain sümaa wayuu süchiki Nuluwataaya Maleiwa. Alatüsü suulia poloo shikii sukua nüküjüin Jesuu süchiki Nuluwataaya Maleiwa. Shia nikirajaka maʼin anain wayuu süchiki tia (paashajeʼera Mateo 12:34).

2. ¿Jaralii na nüküjakana amüin Jesuu tü sümakat Mateo 28:19, 20?

2 Maʼaka jeʼra kaʼi süchikijee nüsoʼiraain aaʼin Jesuu, eeʼiyataashi nia namüin maʼaka 500 anoujashii (1 Cor. 15:6). Naya anoujashiikana, eeshiijaʼa süpüla nayain nüjütüin Jesuu süpüla noʼunüinjanain ‹sainküin mmakat süpüshua süpüla naküjüinjatüin nüchiki sümüin wayuu›. * Kapüleepejeʼe süpüla nountüinjatüin naaʼinrüin tia. Naashin Jesuu, ooʼulaajeena naya suulia aküjaa pütchi «süntapa tü kaʼi sajaʼlajaweetkat oʼu kasa süpüshua». Wanaa sümaa wojuʼitüin sünain aküjaa pütchi, oonooshii waya sümaa tü nümakat Jesuu (Mat. 28:19, 20).

3. ¿Jarat tü apünüinsükat kasa nükaaliinjaka aka waya Jeʼwaa süpüla waküjüin pütchi?

 3 «Shiimüin sünain jümaainjachin taya waneepia», müshi Jesuu namüin na nikirajüinkana wanaa sümaa nuluwataain naya sünain aküjaa pütchi (Mat. 28:20). Nayaawata aaʼu naya anoujashiikana sünain nükaaliinjeenain naya Jesuu süpüla naküjüin tü pütchi anasükat sainküin Mmakat süpüshuaʼa. Akaʼaya maaʼutpünaa yaa, nükaaliinjain waya Jeʼwaa sünain aaʼinraa tia. Saashin tü Wiwüliakat, nükaaliinjeena waya Maleiwa sünain aküjaa pütchi (Heb. 13:20, 21, TNM). Wekirajaajeerü anain jooluʼu apünüinsü kasa nükaaliinjaka aka waya Jeʼwaa süpüla waküjüin pütchi: naapüin wamüin tü waküjakalü aka pütchi, nüküjüin wamüin jamüinjatüin sukuwaʼipa watuma jee nikirajüin waya süpüla watüjainjanain aküjaa pütchi. Wekirajaa palajana sünain tü kasa waküjakalü aka pütchi soʼu tü 100 juya alatüitpakat.

TÜ KASA NAAPAKAT WAMÜIN JEʼWAA SÜPÜLA WAKÜJÜIN PÜTCHI

4. ¿Kasa wountaka waaʼinrüin sükajee tü naapakat wamüin Jesuu?

4 Naashin Jesuu, tü pütchi süchikikat Nuluwataaya Maleiwa müsü aka saaʼin wanee waüyee eekai süpünajünüinjatüin (Mat. 13:18, 19). Jamüshijaʼa nüpünajüinjachire wanee wayuu, eeinjatü nümaʼana tü niʼyataayainjatkat maʼaka saaʼin chajaruuta, paara otta polu. Akaataajaʼa neʼe waya waküjüinjanapa pütchi, naapüin wamüin Jesuu tü waʼyataayainjatkat. Eesü waneeirua kasa nnojoluitpaka waküjüin aka pütchi. Eetaasüjaʼa joo wanee ayatayütkalia waküjüin aka pütchi maaʼulu yaa. Anapejeʼe süpüshuaʼa tia süka wountüin waküjüin pütchi süka.

5. (1) ¿Kasa wayuu tü tarjeta de testimonio münakat? (2) ¿Jamapuʼusü süküjia pütchi süka tia karalouktachonkot?

5 Soʼu 1933, oʼttüshii na wawalayuukana sünain aküjaa pütchi süka wanee karalouktachon, tarjeta de testimonio münüsü. Suluʼu tia karalouktachonkot, ashajünüsü wanee pütchi suluʼujeejatka tü Wiwüliakat. Kakaliawaisü süpüla shiiʼiratünüin tü pütchi suluʼukat. ¿Jamapuʼusü süküjia pütchi süka tia karalouktachonkot? Naashin wanee wawala, oʼttüshi nia sünain aküjaa pütchi süka tia karalouktachonkot wanaa sümaa polooin nuuyase. «Anuu, paashajeʼera maa karalouktakat tüü», mapuʼushi nia sümüin wayuu eekai nüküjüin amüin pütchi. Shiasaʼa süchikijee saashajeʼerüin tia pütchikat, nüpütüin süpüla wanee karaloukta jee oʼuna müshijaʼa nia süchikijee.

6. ¿Kasa sükaaliinjaka anain na wawalayuukana tü tarjeta de testimonio münakat?

6 Aküjüshii pütchi na wawalayuukana süka tü tarjeta de testimonio münakat. Nnojoluiwaʼaya shia, kapüleepuʼusü namüin waneeinnua wawalayuu aküjaa pütchi; japüleʼe maʼin naya, isasü nachiki tü nanüikinjatkat sümüin wayuu. Eepajaʼa na yalayalakana aaʼin sünain yootoo sümaa wayuu, naküjaleepajaʼa neʼe uatuwoʼushi süpüshuaʼa tü nanoujakalü anain. Eesü airuʼurule nanüiki sümüin wayuu. Eepa tü tarjeta de testimonio münakat, sükaaliinjain na wawalayuukana süpüla mapüleein namüin aküjaa pütchi sümüin wayuu.

7. ¿Jamüsü kapüleepuʼuka namüin na wawalayuukana naküjüin pütchi süka tü tarjeta de testimonio münakat?

7 Eesü kapüleepuʼule namüin na wawalayuukana naküjüin pütchi süka tü tarjeta de testimonio münakat. Anuu sünüiki wanee wawala: «Eepuʼushi eekai nümüin wamüin: ‹¿Jamüsü sünüiki türa karalouktakat? Paashajeʼeraleʼe shia tamüin›». Eeshii eekai nnojoluin naashajeʼerüin tia karalouktakat. Eeshii eekai naapaʼalaain neʼe shia sümaa nnojoluin nasouktayain neʼipajee na wawalayuukana. Eeshii na achatajaakana tia karalouktakat süka mojutüin shia namüin. Sükaaliinjapejeʼe tia karalouktakat na wawalayuukana süpüla naküjüin pütchi jee süpüla natüjaanüin aaʼu sutuma wayuu sünain naküjüliin pütchi süchiki Nuluwataaya Maleiwa.

8. ¿Jamapuʼusü süküjia pütchi süka tü gramófono portátil münakat? (Piirakaa sümüin tü ayaakuaa suluʼukat süpana 27.)

8 Süchikijee 1930, oʼttüshii na wawalayuukana sünain aküjaa pütchi süka tü gramófono portátil münakat. Süpülajatü aapajaa pütchi akürawaajuushi. «Aarón», sünülia natuma na wawalayuukana süka shiain aashajaain nooʼopünaa (paashajeʼera Éxodo 4:14-16). Anapuʼule nümüin  wanee wayuu naapajüin tü pütchi akürawaajuushikat, nuchuwajaapuʼuin wanee wawala tü gramófono portátil münakat süpüla naapajüin shia jee süchikijee, naapüin wanee karaloukta nümüin. Eesü naapajüle wanee wayuu sümaa nüpüshi tia pütchi akürawaajuushikat. Soʼu 1934, nakumajüin na wawalayuukana waneeirua gramófono süpüla naküjüin pütchi süka. Eetaasü maʼaka 92 ekirajaaya nakürawaajaka na wawalayuukana.

9. ¿Kasa anasü eeka sutuma süküjünüin pütchi süka tü gramófono portátil münakat?

9 Eejachinka wanee wayuu aapajaka wanee pütchi akürawaajuushi. «Jaʼanapajira taya türa gramófonokot soʼu wanee semaana süpüla naapajüinjatüin shia na wayuu kepiakana pejepünaa tanain», müshi nia namüin na wawalayuukana. Sükajee naaʼinrüin tia, wainma na ekirajaakana sünain tü Wiwüliakat jee woutiisashii naya mapa. Woutiisashi mapa chia wayuukai otta misioneerosü piamasü nüchonnii mapa. Watta naalii na wawalayuu oʼttakana sünain aküjaa pütchi süka tü gramófono portátil münakat. Shiasaʼa mapa, nükaaliinjain Jesuu na wawalayuukana sükajee tü Ekirajawaakat süpüla Aküjaa Pütchi.

WANEEIRUA SUKUWAʼIPA AKÜJAA PÜTCHI

10, 11. ¿Jamapuʼusü sukuwaʼipa süküjia pütchi sükajee tü periódicokot otta tü aʼwalakajiakat pütchi?

10 Süka nükaaliinjain waya Jesuu, watüjaa aaʼu jamüinjatüin watuma sukuwaʼipa süküjia tü pütchikat. Sutuma naaʼinrüin na wawalayuukana tü nümakat Jesuu, aküjüshii maʼin naya pütchi mayaainjeʼe palitchon na eejanakana paala sümaiwa (paashajeʼera Mateo 9:37). Aküjüshii naya pütchi süka tü periódicokot. Nuluwataʼawalin Russell semaanawai wanee karaloukta nünüikimaajatka Maleiwa sümüin wanee agencia de noticias. Shiasaʼa tia agenciakat, suluwataa sümüsia tia karalouktakat sümüin tü agencia chejeʼewatkat Canadá, Estados Unidos otta tü chejeʼewatkalüirua Europa. Soʼu juyakat 1913, ojuʼitüsü suluʼu 2.000 periódico tü karalouktairua nüshajakat Russell. Eetaasü maʼaka 15 miyoone wayuu aashajeʼeraka tia karalouktakalüirua.

11 Aashajaashii waya suluʼupünaa tü aʼwalakajiakat pütchi süpüla waküjüin tü pütchi anasükat. Soʼu juyakat 1922, aaʼuriiroʼu 16, ekirajüshi chi wawalakai Rutherford suluʼupünaa wanee aʼwalakajia pütchi, shia palajatkat nukua tia. Eetaasü maʼaka 50.000 wayuu aapajaka nünüiki soʼu tia. Shiasaʼa mapa na wawalayuukana, nakumajüin wanee aʼwalakajia pütchi süpüla naküjüin tü pütchi anasükat suluʼupünaa. Oʼttüshii naya sünain ekirajaa suluʼupünaa tia aʼwalakajiakat pütchi peʼureeroʼu 24, soʼu 1924. Anuu wanee pütchi ojuʼitakat soʼu 1924 suluʼu Aapiria Wayuu: «Watta saalii wayuu aapajeetka tü pütchi anasükat waküjüle shia suluʼupünaa tü aʼwalakajiakat pütchi jee müsia nnojotsü kojutüin shia». Aküjüshii maʼin pütchi na wawalayuukana sükajee tü periódicokot otta tü aʼwalakajiakat pütchi. Sutuma tia, aapünüsü tü pütchi anasükat eere palitchoin na wawalayuukana.

Kamalainsü maʼin namüin na wawalayuukana naküjüin pütchi eere jouluin wayuu jee naküjüin pütchi süka jw.org (Paashajeʼera tü pütchikat 12 otta 13)

12. (1) Püküjüinjachire pütchi eere jouluin wayuu, ¿jarat kamalainka pümüin? (2) Mmorüle pia sünain aküjaa pütchi eere jouluin wayuu, ¿kasa paaʼinrajatka?

12 Aküjüshii maʼin pütchi na wawalayuukana eere jouluin wayuu, maʼaka saaʼin eere süshaʼwajüle wuusü, türein, pülaasapaʼa jee metkaaruluʼu. Mmorüle pia sünain aküjaa pütchi eere jouluin wayuu, ¿kasa paaʼinrajatka? Puchunta kaaliinwaa nümüin Jeʼwaa otta paaʼinra tü nümakat wanee wawala alapalaakai naaʼu na wawalayuukana, müsü nünüiki yaa: «Süküjünüle wamüin jeketüinjatüin sukuwaʼipa waküjia pütchi, anasü waaʼinrüle shia süka sünainpünaain shia tü waʼyataainkat nümüin Maleiwa. Jee sükajee tia, weeʼiyateerü nümüin Maleiwa sünain wanoujain nünain, waneepiain waya nümaa otta waaʼinreerüin süpüshuaʼa tü nuchuntakat wamüin». Waaʼinrüle tü nümakat chia wawalakai, atüjeena waya süpüleerua waʼyataain nümüin Maleiwa jee weʼitaajeerü maʼin waaʼin nünain, jaʼitainna mmoluin waya sünain aküjaa pütchi (paashajeʼera 2 Corinto 12:9, 10).

13. (1) ¿Jamüsü anaka waküjüle sümüin wayuu süchiki jw.org? (2) ¿Jamüsü putuma sukuwaʼipa süküjia pütchi süka jw.org?

13 Kamalainsü maʼin namüin na wawalayuukana naküjüin pütchi süka jw.org. Alatüsü suulia 1.600.000 na ekerotokana kaʼiwai suluʼu jw.org.  Eesü süpüla naashajeʼerüin jee nadescargaajüin karalouktairua suluʼujee jw.org, alatüsü suulia 700 anüikii suluʼuka. Aküjapuʼushii waya pütchi süka tü aʼwalakajiakat pütchi süka kapüleein wamüin wantüin shipialuʼumüin wayuu wattaka epia woulia. Müsia neʼe tü waaʼinrakat maaʼulu yaa süka jw.org.

NIKIRAJAKA ANAIN WAYA JEʼWAA

14. (1) ¿Jamüsü choʼujaapuʼuka nekirajünüin na wawalayuukana? (2) ¿Kasaichi sünülia tü ekirajawaa akaaliinjakat waya süpüla watüjain süpüleerua ekirajaa?

14 Süpüla watüjainjanain süpüleerua aküjaa pütchi, nikirajüin waya Jeʼwaa süpüla wountüin waaʼinrüin tia. Jamüshiijaʼa na wawalayuukana wanaa sümaa naküjüin pütchi süka tü gramófonokot, eeshi wayuu eekai niyouktüin tü aküjünakat suluʼu tü akürawaajuushikat. Eeshi eekai kamalain nümüin tia pütchikat sümaa keeʼireein naaʼin nütüjaweein sooʼomüin süchiki tü Wiwüliakat. Choʼujaapejeʼe namüin na wawalayuukana natüjainjanain süpüleerua ekirajaa wayuu jee natüjainjanain süpüleerua nanüiki shiʼipajee wayuu eekai shiyouktüin tü pütchi naküjakat sümüin. Niyaawata aaʼu Knorr nutuma chi naaʼinkai Maleiwa sünain choʼujaain nekirajünüinjanain na wawalayuukana süpüla natüjainjanain süpüleerua ekirajaa. Ekirajünüshii na wawalayuukana suluʼu tü outkajaaleekalüirua sünain tü Ekirajawaakat süpüla Aküjaa Pütchi. Aainjünüsü tia soʼujee juyakat 1943.

15. (1) ¿Jamapuʼusü nakuwaʼipa na wawalayuukana soʼu tü palajatkat nakua sünain tü Ekirajawaakat süpüla Aküjaa Pütchi? (2) ¿Kasa naainjaka Jeʼwaa püpüleerua süpüla nikeraajüin tü sümakat Salmo 32:8?

15 Watta naalii na wawalayuu mmotkana sünain aashajawaa suʼupala wainma wayuu. Jamüsüjaʼa soʼu juyakat 1944, eejachi wanee wawala ekirajüshi nia nüchiki Doeg, wanee wayuu aküjünakai achiki suluʼu tü Wiwüliakat. Mmotshaatashi chia wawalakai sümaa kutkuttaʼalüin nia süka shiain palajatüin nukua sünain ekirajaa, najaʼttirapajaʼa tü nikirajakalü anain. Sünain tü Ekirajawaakat süpüla Aküjaa Pütchi, ekirajünüshii na tepichikana. Naashin wanee wawala alapalaakai naaʼu na wawalayuukana, eejachinka wanee jintüi mmotshaatashi maʼin, choʼujaʼalaa neʼe motsoʼo süpüla  niʼyalajüinjachin; najaʼttirapajaʼa tü nikirajakalü anain. Eeshii wawalayuu nnojoliikana ayalerüin najapü sünain wanee ekirajawaa süka mmoluin naya, eeshii na mmotkana sünain ekirajaa. Müle pukuwaʼipa, puchunta kaaliinwaa nümüin Jeʼwaa süpüla yalayalainjatüin paaʼin. Nükaaliinjeechi pia Jeʼwaa maʼaka nükaaliinjain na wawalayuukana soʼu tü palajatkat nakua sünain tü Ekirajawaakat süpüla Aküjaa Pütchi (paashajeʼera Salmo 32:8 *).

16. ¿Kasapülajatü tü ekirajaaleekat Galaad?

16 Nikirajüin Jeʼwaa na wawalayuukana sükajee tü Ekirajaaleekat Galaad. Tia ekirajawaakat süpülajatü kojutüleeinjatüin namüin na wawalayuukana tü aküjaakat pütchi. Tü palajatkat ekirajawaa soʼujatü juyakat 1943. Alatüinna suulia 8.500 wawalayuu ekirajünaka Galaad; ajütünüshii naya süpüla naküjüin pütchi suluʼu 170 mma. Naya neʼe oʼunüinjanakana sünain tia ekirajawaakat na pürekutsootkana pesiaat, na wawalayuu alapalaakana waaʼu, na weteliitakana otta na misioneero nnojoyüliikana oʼunüin sünain tia ekirajawaakat. Akumajünüsü süpüla müinjatüin sukuwaʼipa tia soʼujee juyakat 2011.

17. ¿Kasa anasü eeka sutuma tü ekirajaaleekat Galaad?

17 ¿Kasa anasü eeka sutuma tü ekirajaaleekat Galaad? Jamüsüjaʼa chaa Japón, nnojoishii jeʼrashiin na wawalayuukana soʼu juyakat 1949, isasü nachiki polooin na eejanakana. Müshiijeseʼe najütünüin 13 misioneero chaa Japón soʼu tia juyakat. Ajütünüshii naya süpüla nakaaliinjain na wawalayuukana chayaa. Maaʼulu yaa, eetaashii maʼaka 216.000 wawalayuu otta alüʼütshii süpüla 100.000 na pürekutsootkana rekulaat jee aaʼusiliaat.

18. ¿Jarat tü wanee ekirajawaa eekat natuma na aküjüliikana pütchi?

18 ¿Jarat tü wanee ekirajawaa eekat natuma na aküjüliikana pütchi? Anuu sünülia: Ekirajawaa napülajatka na Laülaashiikana otta na Aʼyataakana neʼipajee, Ekirajawaa napülajatka na Pürekutsootkana, Ekirajawaa napüla na Aküjüliikana pütchi, Ekirajawaa napüla na Alapalaakana waaʼu sümaa Naʼwayuuse otta Ekirajawaa napüla na Shikiipüʼükana Weteet sümaa Naʼwayuuse. Tia ekirajawaakalüirua sükaaliinjain na wawalayuukana süpüla natüjainjanain süpüleerua ekirajaa otta achecheraasü maʼin nanoula sutuma. Shiimain sünain nikirajüin waya Jesuu maaʼutpünaa yaa.

19. (1) ¿Kasa nüküjaka Russell süchiki tü aküjaakat pütchi? (2) ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu shiimain tü nüküjakalü achiki Russell?

19 Alatüirü suulia 100 juya süchikijee nüikkalaain Jesuu sünain aluwatawaa chaa iipünaa. Watüjaa aaʼu sünain nuʼunirüin Jesuu sukuwaʼipa tü aküjaakat pütchi soʼujee tia. Müshinka Russell soʼu juyakat 1916: «Aküjünüsü maʼin tü pütchi anasükat wattapünaa maʼin. Ayatüinjatia waaʼinrüin tia süka waluwataanüin sünain aküjaa pütchi sainküin mmakat süpüshuaʼa» (La fe en marcha, de A. H. Macmillan, süpana 69). Niʼitaatüjülia saaʼu Russell sünain süküjünüinjatüin tü pütchi anasükat wattapünaa maʼin. Nnojotsü nuʼtchejaain amaa tia süka müinya shia watuma maaʼulu yaa. Talatüshii maʼin waya süka nükaaliinjain waya Jeʼwaa süpüla wountüin waaʼinrüin tü nuluwataakalü anain waya.

^ püt. 2 Noʼutku na 500 wayuukana, eeshiijaʼa süpüla nanoujain nünain Maleiwa. Makaʼa watüjaain saaʼu tia shia süka «wawalayuu» nümüin Pablo namüin. Jee müsia süka nümüin mayaa: «Anaayülia wainma noʼutku katüin oʼu maaʼulu yaa, otta eeshii eekai ouktüinain». Eeshiijaʼa süpüla niʼraajüin Pablo otta waneeinnua anoujashii noʼutku na 500 wayuu.

^ püt. 15 Salmo 32:8 (TNM): «Kekiijeechi pia tatuma otta tekirajeechi pia sünain tü wopu puʼunüinjatkalü aluʼu. Tachiajaajeechi pia sümaa jülüjain pia taaʼin.»