Watta saalii wayuu müliaka atumawaa maaʼutpünaa yaa. Nachuntashaatain nümüin Maleiwa süpüla kaaliin naya nüpüla. Eepejeʼe wayuu oʼunaka sünain wanee atkawaa süpüla najaʼlajeʼerüinjatüin tü mojulawaakat. ¿Anashiisüche nümüin Maleiwa tia? ¿Nükaaliinjainche naya süpüla nakanajüin tü atkawaakat?

Ajaʼttinneerü tü atkawaakat soʼu Armagedón

Amülialaasia naaʼin Maleiwa saalin wayuu wanaa sümaa sülatüin kasa mojusü sümüin jee nükaaliinjeerü shia (Salmo 72:13, 14). «Nükaaliinjeena Maleiwa na eʼrakana namülialaa», müsü tü Wiwüliakat. «Ooʼuleʼenneena waya suulia tü müliaakat soʼu tü kaʼi niiʼiyataainjachikat oʼu chi Wasenyotsekai Jesucristo sümüin wayuu chajee iipünaajee namaa na aapiee pülashiikana maʼi [...]. Otta na meʼraajüinkana chi Maleiwakai saaʼu nnojoliin kapülain naaʼin nüchiki chi Oʼtteʼerüikai chi Wasenyotsekai Jesucristo, süsaleena naya naainjala soʼu kaʼikat tia.» (2 Tesalónica 1:7, 8.) Tia, ekeraajeerü soʼu palit kaʼi süntapa nükalia chi Maleiwa pülashikai maʼin soʼu Armagedón (Alateetkat Mapeena [Apocalipsis] 16:14, 16).

Süntapeena nükalia Maleiwa, nuluwataajeechi Jesukürisüto namaa na aapieekana süpüla natkaain sümaa tü mojulaasükalüirua. Mayaa ajaʼlajeʼenneerü tü kasa mojusükat (Isaías 11:4; Alateetkat Mapeena 19:11-16).

Watüjaaitpa aaʼu nnojotyüliain nuʼwanajaain Maleiwa tü jülüjakat naaʼin süchiki tü atkawaakat. Nnojotsü mojuin nümüin Maleiwa tü atkawaa süpülajatkat aaʼinmajaa na aʼyataashiikana nümüin otta süpülajatka ajaʼlajeʼeraa tü mojulawaakat. Maʼaka paala sümaiwa, nia neʼe Jeʼwaa aneekaka joujainjatüin suʼttüin wanee atkawaa otta jaraliinjanain  oʼunüin sünain. Watüjaaitpa aaʼu najaʼlajeʼerüinjatüin Jeʼwaa mapeena tü mojulawaakat otta niainjachin chi Nüchonkai oʼunirakai sukuwaʼipa tia. Nnojotsü anain nümüin Maleiwa tü atkawaa eekat maaʼulu yaa, jaʼitairü müin anakai saaʼin tü atkaanakalü achiirua.

Weʼitaa wanee shiyaawase: jülüja waaʼin piamashii tepichi atkaaka nüchikiruʼu nashi. Ooʼulaashii naya motsomüin suulia atkawaa süpüla nounejüin nashi suluʼupünaa teleepono, «nia kachajaalaka taya palajana», müshi wanee nümüin chi nüshikai, niasa chi wanee, «kaliashi taya palajana nutuma», müshi. Keeʼireesü naaʼin waneʼewai nakua noonooinjachin chi nashikai sümaa tü namakat nümüin. «Juuʼulaa suulia atkawaa, yooteechi taya jümaa tantapa piichipaʼamüin», müshi chi nashikai namüin. Motsomüin neʼe noonooin sümaa tü nümakat chi nashikai, atkaashii naya nachikuaʼa. Nüntapa chi nashikai, jashichishi maʼin namüin otta süsalashi naya nutuma saaʼu nnojoluin noonooin sümaa nünüiki.

Maaʼulu yaa, na wayuu kepiakana suluʼu wanee mma eere eein atkawaa, achuntüshii kaaliinwaa nümüin Maleiwa. Nnojoipejeʼe sünainpünaain Maleiwa tia atkawaakat. Müsü tü Wiwüliakat: «Mojulaale wane wayuu jümüin, anakaja müleka jiirakaale nüka [...]. Nnojo keeʼireein jaaʼin pasalawaa» (Roma 12:17, 19). Nüküjüin Maleiwa namüin na wayuukana naʼatapajüinjatüin tü kaʼi niʼitaakat süpüla najaʼlajeʼerüinjatüin süpüshuaʼale tü kasairua mojusükat. Naainjeerü tia soʼu Armagedón (Salmo 37:7). Mojusü maʼin nümüin Maleiwa sütkaajiraale tü wayuukalüirua. Soʼu Armagedón, najaʼlajeʼerüinjatü süpüshuaʼa tü atkawaakat (Salmo 46:9; Isaías 34:2).

Müiria nnojoluin eein atkawaa sutuma Nuluwataaya Maleiwa soʼu palit kaʼi. Anuu nünüiki Jesuu süchiki Nuluwataaya Maleiwa: «Püntira tü puluwataayakat. Saainjüna tü keeʼireekat paaʼin yaa mmapaʼa maʼaka saainjünüin chaa iipünaa» (Mateo 6:10, TNM). Jee müsia, sajaʼttireerü Nuluwataaya Maleiwa tü mojulawaakat (Salmo 37:9, 10, 14, 15). * Waʼatapajashaatain maʼin shikeraajüin süpüshuaʼa tü kasa anasü eeinjateetkat sutuma Nuluwataaya Maleiwa (2 Pedro 3:13, TNM).

¿Wattayütche sükalia süpüla najaʼlajeʼerüin Maleiwa tü müliaakat jee tü mojulawaakat? Sutuma shikeraajüin maaʼulu yaa tü sümatüjütkalia tü Wiwüliakat, watüjaa aaʼu sülüʼülaain «sükalia sajaʼttüinjatüin tü kasakalüirua» (2 Timoteo 3:1-5). * Pejechonsü maʼin sükalia süpüla süntüin Armagedón jee süpüla nuluwataain Maleiwa saaʼu tü Mmakat.

Na wayuu süsaleenakana naainjala soʼu Armagedón, nayeena na nnojoliikana «kapülain naaʼin nüchiki chi Oʼtteʼerüikai chi Wasenyotsekai Jesucristo» (2 Tesalónica 1:8). Niyouktapajaʼa achikit Maleiwa ouktüin wayuu, jaʼitairü mojulaain maʼin shia (Ezequiel 33:11). «Süka nnojolüin nücheküin [Maleiwa] süpüleerua eeinjatüin wayuu eekai amüloulin», keeʼireesü naaʼin süküjünüin «sümüin wayuu tü pütchi anasükat» süpülapünaa süntüin sükalia sajaʼlajaainjatka oʼu kasakat süpüshuaʼa (2 Pedro 3:8, 9; Mateo 24:14; 1 Timoteo 2:3, 4). Sutuma naküjüin tü pütchi anasükat na aküjüliikana pütchi, eeshii süpüla neʼraajüin Maleiwa na wayuukana, noonooin sümaa tü nümakat Jesuu jee kepiain suluʼu wanee mma eere nnojoleerüin eein atkawaa.

^ püt. 9 Müiria nnojoluin eein ouktaa nuluwataapeena Maleiwa saaʼu mmaka. Nüsoʼireʼereerü saaʼin Maleiwa tü wayuu ouktüsükalüirua jee müsia tü ouktakat suʼunnaa tü atkawaakat.

^ püt. 10 Pütüjaweere sooʼomüin süchiki tü alatajatkat suʼunnaa sülüʼülaain sajaʼttüinjatüin tü kasakalüirua, paashajeʼera tü karalouktakat ¿Kasa shikirajaka maʼin tü Wiwüliakat? suluʼu tü ekirajaayakat 9. Nakumajala na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa.