«¿Jalouijeetche tamüin tüü?», eeshi pümüle süpülapünaa paaʼinrüin wanee kasa. ¿Aneetche müle pünüiki süchiki tü oʼuraajaakat? Eesü süpüla nnojoluin müin shia. Anasü watüjaale saaʼu jamüin anaka woʼuraajüle. Anuu nünüiki Job: «Tounejüle nia, ¿asoukteeiche nia tamüin?» (Job 9:16, TNM).

Wekirajaaitpa anain shiimain anain naaʼin wayuu nuʼuraajüle jee müsia, wekirajaaitpa anain naapajüin chi Maleiwakai sünüiki wayuu eekai suʼuraajüin. Akanasaʼa wachuntüinjanain tü nüchekakat wapüleerua süpüla naapajüinjatüin wanüiki. Keeʼireesü naaʼin Maleiwa warütkaainjanain nünainmüin (Santiago 4:8). ¿Kasa anasü weʼreetka woʼuraajawaire waneepia? Wekirajaa sünain tia.

Jutatsü waaʼin

Shapaale maʼin waaʼin suʼunnaa wanee kasa mojusü eekai sülatüin wamüin, achuntajana waya waneepia nümüin Maleiwa otta waküjüinjatü nümüin tü shapaakalü atuma waaʼin (1 Tesalónica 5:17; Filipos 4:6). Anuu sünüiki tü Wiwüliakat namüin na achuntakana kaaliinwaa nümüin Maleiwa: «Jutateena [jia] suulia shapawaa aaʼin je suulia jülüjaa aaʼin kasa mojusü wanaa sümaa anain [jia] nütüma» (Filipos 4:7). Anasü waaʼin wanaa sümaa waküjüin nümüin Maleiwa süpüshuaʼa tü shapaakalü atuma waaʼin. «Piʼitaa naaʼu Jeʼwaa tü kasa jawatakat pümüin süpüla nükaaliinjüinjachin pia», müsü tü Wiwüliakat (Salmo 55:22, TNM).

«Piʼitaa naaʼu Jeʼwaa tü kasa jawatakat pümüin süpüla nükaaliinjüinjachin pia» (Salmo 55:22, TNM).

Watta naalii na wayuu jutatakana aaʼin süchikijee oʼuraajaa. Anuu sünüiki wanee wayuu chejeʼewat Corea del sur, Hee Ran sünülia: «Wainma kasa alataka tamüin, shiasaʼa toʼuraajapa, jamaamajaasü taaʼin». Anuu sünüiki Cecilia, kepiasü shia Filipinas: «Shapaasü taaʼin naaʼu na tachonniikana süka teʼreein naya sünain anain nakuwaʼipa. Akaʼaya taya,  taaʼinmajüin tü teikat sutuma nnojoluin shiyaawatüirüin wayuu. Sutuma toʼuraajüin, anasü taaʼin sutuma. Nükaaliinjeerü taya Jeʼwaa süpüla taaʼinmajüin tei sümaa tachonnii».

Amülialaasü waaʼin suʼunnaa weʼrüin müliaa

Shapaale maʼin waaʼin sutuma mmoluin waya seema ouktaa jee sutuma sülatüin wanee kasachiki wamüin, aneerü waaʼin woʼuraajüle nümüin chi Maleiwakai, süka jamüin, niain «amüliajaka waya». Saashin tü Wiwüliakat, nia akaaliinjaka waya suʼunnaa weʼrüin müliaa (2 Corinto 1:3, 4). Oʼuraajüshinka Jesuu «sünain nüsapainkain nia» suʼunnaa shapaain maʼin naaʼin. Shiasaʼa nüntaka «wane aapiee nümaʼanajee Maleiwa süpüla nüchecherüinjatüin naaʼin Jesús» (Lucas 22:41, 43.) Eetaashinka wanee wayuu nümaiwajachi, Nehemías nünülia, aʼyataapuʼushi nümüin  Maleiwa. Eimmolojunüshi nia sutuma wayuu mojulaasüirua süpüla nnojoluinjatüin naaʼinrüin tü nuluwataakalü anain nia Maleiwa. Nuʼuraajaka Nehemías sünain maa: «Pükatsüinra taaʼin». Nükaaliinjain nia Maleiwa süpüla nnojoluinjachin mmoluin nia jee süpüla naaʼinrüin tü nuluwataakalü anain nia (Nehemías 6:9-16, TNM). Anuu nünüiki Reginald, kepiashi Ghana: «Wanaa sümaa toʼuraajüin müshi takuentajakai saaʼin nümüin wanee wayuu tü alatakat tamüin. ‹Nnojo shapain paaʼin›, müshi nümayaakai tamüin». Nümülialeerü waaʼin Maleiwa woʼuraajüle nümüin.

Kekiijeena waya nutuma Maleiwa

Eesü süpüla suʼwanajaain wakuwaʼipa jee shiale sukuwaʼipa wapüshi sutuma wanee kasa eeka waaʼinrüin. ¿Kasaka jülüjüinjatüin waaʼin süpüla shiainjatüin waaʼinrüin tü kasa anasükat? Anuu sünüiki tü Wiwüliakat: «Müleka eere jaʼaka eekai cheʼojaain nümüin kekiinjachin nia wanaa sümaa süntüin tü müliaakat nünainmüin, anakaja müleka nüchuntüle nümüin Maleiwa sooʼopünaa tia. Naapeerü nümüin, nnojoleerü naʼalijirüin shia nuulia, süka naapeein maʼi shia» (Santiago 1:5). Wachuntüle kekiiwaa nümüin Maleiwa, nükaaliinjeena waya nükajee chi naaʼinkai süpüla shiainjatüin waaʼinrüin tü anasükat. «Naapeechi chi Naaʼinkai jümüin müleka jüchuntüle nümüin», müshi Jesuu nüchiki Maleiwa (Lucas 11:13).

«Süpülapünaa taneeküin tü taʼyataainjatkalü anain, achuntüshi taya kaaliinwaa nümüin Maleiwa.» (Kwabena, chejeʼewai Ghana)

Süpülapünaa naaʼinrüin Jesuu wanee kasa, achuntüshi kaaliinwaa nümüin chi Nüshikai. Süpülapünaa nüneeküin Jesuu na poloo piamamüinkana nikirajüin, «nüsiraʼirüin aikat tia sünain achuntaa nümüin [Maleiwa]» (Lucas 6:12).

Watta naalii wayuu anakana aaʼin sutuma nachuntüin kaaliinwaa nümüin Maleiwa maʼaka naaʼin Jesuu. Eesü wanee wayuu, Regina sünülia, chasü kepiain Filipinas. Wainma tü kasa alatakat sümüin, ouktüshi suʼwayuuse, ojutünüsü shia suulia shiʼyataain otta shia epijaka süchonnii sümüiwaʼa. ¿Kasa akaaliinjaka shia süpüla saaʼinrüin tü anasükat? Anuu sünüiki: «Oʼuraajawaisü taya süpüla tachuntüin kaaliinwaa nümüin Jeʼwaa». Eetaashi wanee wayuu, Kwabena nünülia, chashi kepiain Ghana. Achuntawaishi nia kaaliinwaa nümüin Maleiwa. Müshi nia: «Aʼyataapuʼushi taya sünain akumajaa piichi otta anapuʼusü maʼin takanain, tojutünaka suluʼujee taʼyataain. Shiasaʼa süpülapünaa taneeküin tü taʼyataainjatkalü anain, achuntüshi taya kaaliinwaa nümüin Maleiwa. Tatüjaa aaʼu nükaaliinjain taya Maleiwa süpüla taʼyataainjachin süpüleerua tü choʼujaakat tamüin sümaa nnojoluin motuin taaʼin tü anoujaakat». Eeshi süpüla nükaaliinjain pia Maleiwa puchuntüle kaaliinwaa nümüin süpüla paaʼinrüin tü kasa aneetkalü atuma pukuwaʼipa nümaa.

Wekirajaaitpa anain waneeirua kasa anasü weʼreetka woʼuraajawaire waneepia. (Süpüla pütüjüin sooʼomüin, paashajeʼera tü pütchikat « Tü weʼreetkat woʼuraajüle».) Müleka piʼreere tü kasa anasü eekat sutuma oʼuraajaa, pikirajaa nüchiki Maleiwa otta süchiki tü kasa naaʼinrajatkat. Paashajaa nümaa wanee aküjüi pütchi nüchiki Jeʼwaa süpüla nikirajüin pia sünain tü Wiwüliakat. * Paainjüle tia, arütkaweechi pia nünainmüin «chi Aapajakai sünüiki wayuu suʼuraajapa» (Salmo 65:2, TNM).

^ par. 14 Pütüjeere sooʼomüin, paashajaa nümaa wanee aküjüi pütchi nüchiki Jeʼwaa jee püchajaale suluʼu jw.org.