Aküjüshii waya pütchi sainküin piichi, eere jouluin wayuu, eepünaale neʼe woʼunüin. ¿Jamüsü waainjaka tia?

Waainjain tia süpüla waʼwaajüin Maleiwa jee süpüla weʼraajirüinjatüin wayuu tü nünüliakat (Hebreokana 13:15). Jee müsia süpüla waaʼinrüinjatüin tü nümakat Jesuu wanaa sümaa nümüin: «Juʼuna jumaala sainküin mmakat süpüshua süpüla jüküjainjatüin tachiki sümüin wayuu [...]. Jikirajeena naya sünain tü taluwataapüʼükat anain jia» (Mateo 28:19, 20).

Aküjüshii waya pütchi süka alin wapüla wayuu (Mateo 22:39). Süka naatawalin tü sunoujakalü anain wayuu, kojutüsü wamüin tia. Eesü wayuu ayouktaka tü pütchi wamakat sümüin. Watüjaapejeʼe saaʼu suʼttaajeerüin wayuu müleka saaʼinrüle tü sümakat tü Wiwüliakat. Tü waaʼinrajatkat shia ayatüinjanain waya «waneepia sünain ekirajaa otta aküjaa nüchikü Jesús» sümüin wayuu maʼaka naainjain shia na anoujashii namaiwajanakana (Aluwataaushikana 5:41, 42).

Naashin Antonio Cova Maduro, wanee sociólogo, aʼyataashaatashii maʼin na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa sünain akaaliinjaa wayuu süpüshuaʼa süpüla shiyaawatüin saaʼu tü sümakat tü Wiwüliakat. Jaʼitairü kasain alatüin namüin, ayatüsia naaʼinrüin tia. (Periódico El Universal, Venezuela

Watta saalii wayuu aashajeʼeraka tü karalouktairua weitajakat. Wainma na wayuu wekirajakana sünain tü Wiwüliakat mayaainjeʼe naatajatüin tü iküleesia noʼunakalü aluʼu. Talatüshii naya süka nüntawalin wanee aküjüi pütchi nepialuʼumüin.

Pütüjaweere sooʼomüin süchiki tü kasa naainjakat na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa, anuu tü paaʼinrajatkat:

  • Püsakira wanee aküjüi pütchi süchiki tü pütüjaweekalü aaʼu.

  • Piʼrajaa suluʼu Internet, www.jw.org.

  • Pürütkaa eere noutkajaain. Süpülajatü wayuu süpüshuaʼa jee nnojotsü achuntünüin nneerü.