«Jülüjeerü taaʼin süpüshuaʼa tü kasa paainjakat Maleiwa.» (SAL. 77:12, TNM)

JAYEECHI: 18, 61

1, 2. (1) ¿Jamüsü pütüjaaka saaʼu alin nüpüla Jeʼwaa na wayuu aʼyataakana nümüin? (2) ¿Kasa talataka atuma saaʼin wayuu?

¿JAMÜSÜ pütüjaaka saaʼu alin nüpüla Jeʼwaa na aʼyataashiikana nümüin? Jülüja paaʼin tü sümakat apünüinsü wawalayuu. «Maalinsat taya nüpüla Maleiwa», maʼwaisü Taylene sümaa mojuin maʼin saaʼin. Nayasaʼa na suwalayuu anoujiraakana wanaa sümaa, natütüleʼerüin saaʼin suulia jülüjakuʼu müin saaʼin tia. Saashin Taylene, maalinre shia nüpüla Jeʼwaa nnojotsüjeʼe nütütüleʼerawalin saaʼin jee nnojotsüjeʼe nüküjüin sümüin tü anakat süpüla saainjain. Eesü wanee wawala Brigitte sünülia, anaajaashi chi suʼwayuusekai. Saashin shiaka, kapüleesü maʼin sümüin epijaa na piamashiikana süchonnii süka sümüiwaʼain shia. Shiyaawatapajaʼa saaʼu alin maʼin shia nüpüla Jeʼwaa süka nükaaliinjain shia süpüla eejiraainjatüin sümaa tü alatakat sümüin jee nüchecherüin saaʼin süpüla sujuʼitüinjatüin suluʼujee tü müliaa shiʼrakat (1 Cor. 10:13). Eetaasü joo wanee wawala Sandra sünülia, eesü wanee ayuulii mepisat sünain. Wanaa sümaa chajatüinkain shia sünain wanee outkajawaa miyoʼu, arütkaasü wanee wawala sünainmüin sümaa süsaküin shia jee yootoka shia sümaa Sandra. Shiasaʼa niʼrapa chi suʼwayuusekai Sandra tia, talatüshi maʼin nia. Naashin niakai, wainma tü kasa  nayaawatakalü aaʼujee sünain shiimain alin naya nüpüla Jeʼwaa maʼaka saaʼin tü naainjakat na nawalayuukana napüleerua.

2 Talatüshii waya aire wayuu wapüla jee müsia aire waya süpüla wayuʼuya, süka jamüin, niʼitaatüjülinyain tia Jeʼwaa suluʼu waaʼin. Eesü mojule waaʼin sutuma ayuulin waya, maʼletsein waya jee machipünaale saaʼin wayuu tü pütchi waküjakat sümüin. «Maaliinsai taya nüpüla Jeʼwaa», eesüjaʼa müle wanüiki suluʼu waaʼin. Sülatüle wamüin tia, soteesü waaʼin jülüjüin waya naaʼin Maleiwa jee nükaaliinjeenain waya suʼunnaa müliaa. Müleka waneepiale waya nümaa Maleiwa, nnojoleena waya niyüülajüin (Is. 41:13; 49:15).

3. ¿Kasa jülüjüinjatka waaʼin süpüla watüjaain saaʼu sünain miyoʼuin tü waaliinkat nüpüla Jeʼwaa?

3 Na wayuu waashajaainnapakana achiki, nayaawatüin saaʼu sünain shiimain nükaaliinjain naya Maleiwa suʼunnaa tü müliaa neʼrakat. Akaʼaya wayakana, nükaaliinjeena waya Jeʼwaa weʼrüle wamüliala (Sal. 118:6, 7). Jülüjüle waaʼin tü kasa anasü naainjakat Maleiwa wapüleerua, wayaawateerü aaʼu sünain miyoʼuin tü waaliinkat nüpüla (paashajeʼera Salmo 77:11, 12). Sünain ekirajaayakat tüü wekirajaajeerü anain süchiki tü kasa nukumalakat Maleiwa, süchiki tü Wiwüliakat, süchiki tü oʼuraajaakat jee tü naainjakat süpüla naakajirüin waya suulia waainjala. Tia, shia pienchisü kasa niiʼiyataka akajee Jeʼwaa alin waya nüpüla (paashajeʼera «Pütchi pütüjaainjatka aaʼu»).

TÜ KASA NUKUMALAKAT JEʼWAA

4. Jülüjüle waaʼin tü nukumalakat Jeʼwaa, ¿kasa wayaawateetka aaʼu sutuma?

4 Jülüjüle waaʼin tü kasa nukumalakat Jeʼwaa, wayaawateerü saaʼu sünain miyoʼuin tü waalinkat nüpüla (Roma 1:20). Nukumajüin tü Mmakat wapüla jee müsia wainma kasa niʼitaaka suluʼu süpüla talatüinjatüin waaʼin sutuma. Watta saalii wunuʼulia ekaajünaka süchon, nukumajüin shia süpüla weküinjatüin (Ecl. 9:7). Saashin Catherine, wanee wawala chejeʼewat Canadá, kamalainsü maʼin sümüin shiʼrapa suʼwüittalaain tü mmapaʼakat, kasiipa tü wunuʼuliakalüirua. Anasü saaʼin saashin sutuma shiʼrüin süleʼejüin süchikuaʼa tü wüchii oʼunakalinkat sutuma tü jemiaikat. Talatüsü maʼin saaʼin wanaa sümaa niküin chi chünüʼükai tü shijitakat nüpüla soʼuluʼu tü shiwentaanasekat tü kusinapiakat. Saashin Catherine, miyoʼu tü waalinkat nüpüla Jeʼwaa saaʼujee wainmain tü kasa anasü naapakat wamüin. Talatüshi Jeʼwaa sümaa tü nukumalakat jee müsia keeʼireesü naaʼin talatüinjanain waya sümaʼaya (Aluw. 14:16, 17).

5. ¿Kasa maa wayaawataka aaʼujee alin waya nüpüla Jeʼwaa?

5 Wanee kasa wayaawataka akajee alin waya nüpüla Jeʼwaa, shia sutuma nukumajüin waya süpüla wountüinjatüin waaʼinrüin eeka eein otta talatüsü waaʼin suluʼujee tia (Ecl. 2:24). Nukumajüin tü Mmakat süpüla wattainjanain waalii, süpüla wapünajüinjanain jee waaʼinmajüinjatüin tü mürütkalüirua, tü wüchiikalüirua jee müsia tü kasa eekat mmapaʼa (Gén. 1:26-28). Otta taasia, nukumajüin waya sünain müin aka naaʼin (Éf. 5:1).

TÜ WIWÜLIAKAT

6. ¿Jamüsü kojutüinjatka wamüin tü Wiwüliakat?

6 Nüsülajala wamüin Jeʼwaa tü Wiwüliakat süka alin waya nüpüla. Müsüjeseʼe kojutüinjatüin shia wamüin. Waashajeʼerüle shia, weʼraajeerü nukuwaʼipa Maleiwa jee müsia wayaawateerü aaʼu alin waya nüpüla. Saashin tü Wiwüliakat, wainma tü kasa mojusü naainjakat na israeliitakana nümüin Maleiwa, ayatapajaʼaya alin naya nüpüla Maleiwa. «Amüliajüi maʼin nia; nülatirüin sooʼopünaa naaʼin tü kasa mojusü naainjakat. Kojuyatua nüchecherüin naaʼin suulia najaʼlajeʼerüin naya», müsü Salmo 78:38 nüchiki Jeʼwaa. Tü kasa wayaawatakat suluʼujee pütchikat tüü, shia miyoʼuin maʼin tü waaliinkat nüpüla Jeʼwaa otta jülüjüin waya naaʼin, jaʼitairü mojukuwaʼipalüin watuma wanee kasa (paashajeʼera 1 Pedro 5:6, 7).

7. ¿Jamüsü maka aka saaʼin wanee korolo kojutüsü tü Wiwüliakat?

7  Tü Wiwüliakat müsü aka saaʼin wanee korolo kojutüsü wamüin. Müshi yootokai naaʼin Jeʼwaa wamaa sükajee tü Wiwüliakat. Jamüshijaʼa yootule waneepia wanee wayuu nümaa nüchon, aleewajiraajeena maʼin naya jee aijiraajeena maʼin naya. Aishii maʼin waya nüpüla Jeʼwaa süka niain Washin. Mayaainjeʼe nnojoluin eein süpüla weʼrüin Jeʼwaa sümaa nnojoluin nusouktüin wamüin iipünaajee, müshi yootokai naaʼin wamaa sükajee tü Wiwüliakat. Waashajeʼerapa tü Wiwüliakat, jülüjüinjatü waaʼin tü nümakat wamüin suluʼu (Is. 30:20, 21). Waainjüle tia, wayaawateerü aaʼu nuʼunireein wakuwaʼipa Jeʼwaa otta naaʼinmajeein waya. Jee müsia weʼraajeechi nia sümaa weʼitaajeerüin maʼin waaʼin nünain (paashajeʼera Salmo 19:7-11 otta Proverbios 1:33).

Achiaanüshi Jehosafat nutuma Jehú saaʼujee tü naainjakat. Nüküjapejeʼe nümüin Jehosafat eein tü kasa anasü niʼrakat Jeʼwaa sünain nukuwaʼipa (Paashajeʼera tü pütchikat 8 otta 9)

8, 9. (1) ¿Kasa jülüjaka naaʼin Jeʼwaa süchiki wakuwaʼipa? (2) ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu shiain jülüjüin naaʼin Jeʼwaa tü kasa anasü waainjakat?

8 Nnojotsü jülüjüin naaʼin Jeʼwaa tü kasa mojusü waainjakat, shia jülüjaka naaʼin tü kasa anasü waainjakat (2 Crón. 16:9). Jülüja waaʼin tü alatakat nümüin Jehosafat, chi aluwataakai saaʼu Judá. Oʼunüshi nia nümaa Acab chi wayuu aluwataakai saaʼu Israel süpüla natkaainjanain namaa na siiriokana. Na 400 wayuu nünüikimaajanayaakana Maleiwa naküjüin nümüin Acab sünain niyamülüinjanain na nüʼünüükana. Niasaʼa Micaya chi shiimainshikai sünain nünüikimaajachin Maleiwa, nüküjüin nümüin Acab otta nümüin Jehosafat nakanajuujeenain müleka noʼunüle sünain atkawaa. Ayatsüjaʼaya alatüin tia nümakat Micaya. Oʼutüna aaʼinchi Acab sünain tia atkawaakat ooʼulaka Jehosafat oʼutünataaicheje aaʼin.  Nüjütüinjeseʼe Jeʼwaa Jehú nünainmüin Jehosafat süpüla nüchiajaain nia sünainjee tü naainjakat. Jee müsia aküjünüsü nümüin Jehosafat wainmain tü kasa anasü naainjapuʼukat nümüin Maleiwa (2 Crón. 18:4, 5, 14-22, 33, 34; 19:1-3).

9 ¿Kasa anasü naainjapuʼuka Jehosafat? Sümaiwa paala, nüjütüin Jehosafat na aluwataakana niʼipajee süpüla nekirajüinjatüin tü wayuu chajatkalüirua Judá sünain tü nünüikikat Jeʼwaa. Nüjütüin na leviitakanaya otta na sacerdootekana. Anasü maʼin tü naainjakat süka wainmain tü wayuu atüjakat sünainjee tia (2 Crón. 17:3-10). Nnojotsü motuin naaʼin Jeʼwaa tü kasa anasü naainjapuʼukat Jehosafat. Tü shikirajakalü anain waya tia, shia aijeenain waya nüpüla Jeʼwaa müleka ayatüle waʼyataain nümüin jee nnojoleerü motuin naaʼin tü kasa anasü waainjakat. Oʼtchejaapejeʼe wanee wayuu sümaa nukuwaʼipa soʼu wanee kaʼi.

OʼURAAJAA

10, 11. (1) ¿Jamüshii talataka waya süka eein süpüla woʼuraajüin nümüin Jeʼwaa? (2) ¿Kasa naaʼinraka Jeʼwaa süpüla nusouktüin shiʼipajee tü wachuntakat nümüin? (Piirakaa sümüin tü ayaakuaa suluʼukat süpana 9.)

10 ¿Kasa naainjaka wanee wayuu yooteere chi nüchonkai nümaa? Akatatshi nia kaʼi süpüla yootuin nia nümaa chi nüchonkai. Suluʼujee tia, nütüjaa aaʼu kasain suluʼuin naaʼin chi nüchonkai. Akaataajaʼa wakuwaʼipa nümaa Jeʼwaa, aishii maʼin waya nüpüla. Woʼuraajapa nümüin Jeʼwaa, jülüjüsü naaʼin tü wanüikikat. Talatüsü maʼin waaʼin süka eein süpüla yootuin waya nümaa Jeʼwaa.

11 Talatüshii maʼin waya süka eein süpüla woʼuraajüin nümüin Jeʼwaa. Suluʼujee tia, eeshii süpüla yootuin waya nümaa waneepia. Süka naʼaleewain waya, naapüin tü wanüikikat woʼuraajapa nümüin. Suluʼu tü pütchikat waneesia, waashajaa achikirü Taylene. Saashin shiaka, eesü süpüla waküjüin nümüin Jeʼwaa süpüshuaʼa tü suluʼukat waaʼin, jülüjeerü naaʼin wanüiki. Waküjapa nümüin Jeʼwaa tü alatakat wamüin, eeshi süpüla nusouktüin shiʼipajee tü wamakat nümüin sükajee tü sümakat wanee wetsiikulo suluʼuka tü Wiwüliakat, sükajee tü karalouktakalüirua eekat wamaʼana jee sükajee tü nümakat wanee wawala wamüin. Shiimainya naapüin wanüiki Jeʼwaa woʼuraajapa nümüin jee nnojotsü moʼuyaain nikii woulia. Mayaa, niiʼiyatüin wamüin sünain alin maʼin waya nüpüla.

12. ¿Jamüsü anaka wekirajaale sünain nanüiki na wayuu oʼuraajakana nümüin Jeʼwaa paala sümaiwa?

12 Wainma tü kasa watüjakat sünainjee nanüiki na wayuu oʼuraajakana nümüin Jeʼwaa paala sümaiwa. Anashii wekirajaale sünain tia soʼu tü ai waʼwaajakalü oʼu Maleiwa sümaa wapüshi. Anashii wekirajaale sünain jamüin nünüiki Jonás nümüin Maleiwa wanaa sümaa süleʼeruʼujachin nia wanee jime miyoʼushaata (Jon. 1:17–2:10). Wekirajaa sünain jamüin nünüiki Salomón nümüin Maleiwa wanaa sümaa kettaain tü Aʼwaajüleekat (1 Rey. 8:22-53). Eeshii süpüla wekirajaain sünain tü nümakat Jesuu namüin na nikirajüinkana süchiki tü oʼuraajaakat (Mat. 6:9-13, TNM). Wekirajaale sünain tia, aneerü wanüiki sünain oʼuraajaa. Oʼuraajüinjana waya waneepia. «Müleka masütaajule jia sünain achuntaa nümüin Maleiwa, aapüneerü wane anaa jümüin nütüma. [...] Jutateena waya suulia shapawaa aaʼin je suulia jülüjaa aaʼin kasa mojusü». Woʼuraajüle waneepia, talateerü waaʼin süka alin waya nüpüla Jeʼwaa (Filip. 4:6, 7).

NAAKAJIRÜIN WAYA MALEIWA SUULIA WAAINJALA

13. ¿Kasa weʼraka suluʼujee naakajirüin waya Maleiwa suulia waainjala?

13 Sükajee naakajirüin waya Jeʼwaa suulia waainjala, niiʼiyatüin wamüin yalapünaa sünain alin maʼin waya nüpüla. Suluʼujee tia, eesü süpüla katüin woʼu waneepia (1 Juan 4:9, TNM). Naashin Pablo, nnojorüleejaʼa nücheküin wanee wayuu ouktüin naaʼujee «wane wayuu aaʼinrakai süpüshua tu nuluwataakat anain Moisés». Eeshijaʼa süpüla eein wanee wayuu eekai nücheküin ouktüin naaʼujee «wane wayuu kamaneekai». Nüküjaleepajaʼa  Pablo sünain alin maʼin waya nüpüla Jeʼwaa saaʼujee nüjütüin chi Nüchon aishikai nüpüla süpüla ouktüin nia saaʼu waainjala (Roma 5:6-8). Eeshii süpüla naʼaleewain waya Maleiwa saaʼujee naakajirüin waya suulia waainjala. Mayaa, niiʼiyatüin wamüin sünain alin maʼin waya nüpüla.

14, 15. (1) ¿Jamüsü nakuwaʼipa waneeinnua anoujashii sükajee naakajirüin naya Maleiwa suulia naainjala? (2) ¿Jameetka nakuwaʼipa na nnojoliikana aneekünüin süpüla chain naya iipünaamüin?

14 ¿Jamüsü nakuwaʼipa waneeinnua anoujashii sükajee naakajirüin naya Maleiwa suulia naainjala? Eeshii palitchon anoujashii eʼraka sünain alin maʼin naya nüpüla Jeʼwaa (Juan 1:12, 13; 3:5-7). Nükaaliinjain naya chi Naaʼinkai Maleiwa sünain ayaawataa saaʼu sünain nüchoinnapain naya Maleiwa (Roma 8:15, 16). Naashin Pablo, yaawashii na anoujashii oʼuneenakana «süpüla aluwatawaa wanaa nümaa Cristo chaa iipünaa» (Éf. 2:6). Mayaainjeʼe katayülin noʼu waneeinnua yaa Mmapaʼa, oʼuneenaʼaya naya chaa iipünaa süpüla kaʼikat süpüshuaʼa nutuma Jeʼwaa (Éf. 1:13, 14; Col. 1:5, TNM).

15 ¿Jameetka nakuwaʼipa na nnojoliikana aneekünüin süpüla chain naya iipünaamüin? Müleka kanourale naya sünain naakajirüin naya Maleiwa suulia naainjala, eeshii süpüla naʼaleewain naya Maleiwa. Nüchoinjeena naya Maleiwa mapa jee kateerü noʼu waneepia saaʼu tü Mmakat. Sükajee naakajirüin Jeʼwaa wayuu suulia saainjala, niiʼiyatüin sümüin wayuu süpüshuaʼa sünain alin maʼin naya nüpüla (Juan 3:16, TNM). Talatüsü waaʼin süka eein süpüla katüin woʼu waneepia nutuma Maleiwa suluʼu tü Paʼaraiisükat müleka waneepiale waya nümaa. Aitaʼaleeshiijaʼa waya nüpüla Jeʼwaa saaʼujee naakajirüin waya suulia waainjala. Suluʼujee tia, weeʼiyatüinjatü kojutüin shia wamüin.

WEEʼIYATA SÜNAIN ALIN WAPÜLA JEʼWAA

16. Jülüjüle waaʼin tü kasa niiʼiyatakat akajee Jeʼwaa sünain alin maʼin waya nüpüla, ¿jameerü wakuwaʼipa nünainmüin?

16 Watta saalii tü kasa niiʼiyatakat akajee wamüin Jeʼwaa sünain alin maʼin waya nüpüla. «Maleiwakalee, anataʼaleesüjaʼa tü kasa anasü jülüjakat paaʼin. Nnojotsü tountüin taküjüin süpüshuaʼa tü kasa anasü paainjakat süka wattain maʼin saalii. Wainmaleesia suulia tü jasai eekat mmapaʼa», müshi David (Sal. 139:17, 18, TNM). Jülüjüle waaʼin tü kasa niiʼiyatakat akajee Jeʼwaa sünain alin maʼin waya nüpüla, aijeechi maʼin nia wapüla jee aʼyataajeena waya süka süpüshuaʼa waaʼin nümüin.

17, 18. ¿Kasa waainjüinjatka süpüla weeʼiyatüin nümüin Jeʼwaa sünain alin nia wapüla?

17 Wanee kasa weeʼiyataka akajee sünain alin wapüla Jeʼwaa, shia talatüle waaʼin sünain aküjaa tü süchikikat Nuluwataaya (Mat. 24:14; 28:19, 20). Waneʼeya, shia waneepiale waya nümaa, jaʼitairü kasain alatüin wamüin (paashajeʼera Salmo 84:11 otta Santiago 1:2-5). Nütüjaa aaʼu Jeʼwaa jamüin waaʼin weʼrapa müliaa. Shiimain nükaaliinjeenain waya suʼunnaa tia, süka jamüin, alin waya nüpüla (Sal. 56:8).

18 Sünain ekirajaayakat tüü, aküjünüsü wamüin süpüshi tü kasa waainjüinjatkat süpüla weeʼiyatüin nümüin Jeʼwaa sünain alin nia wapüla. Aijeechi nia wapüla jülüjüle waaʼin tü kasa nukumalakat, wekirajaale sünain tü Wiwüliakat, woʼuraajüle waneepia süpüla aleewainjanain waya nümaa jee jülüjüle waaʼin tü kasa naainjakat süpüla naakajirüin waya suulia waainjala (1 Juan 2:1, 2). Waainjüle tia, wayaawateerü aaʼu sünain alin waya nüpüla Jeʼwaa jee aijeechi maʼin nia wapüla.