¿Kateetche noʼu nachikuaʼa na ouktüshiikana?

TÜ SÜMAKAT TÜ WIWÜLIAKAT: «Soʼuweena wane kaʼi, saapeerü tanüiki süpüshua tü wayuu ouktüsükalüirua sümaa sujuitteerüin mmaapüjee» (Juan 5:28, 29).

Nuluwataapeena Jesuu saaʼu mmaka, nüsoʼireʼerüinjatü saaʼin tü wayuu ouktüsükalüirua. «Taashajeʼeraiwaʼaya tü pütchi suluʼukat Juan 5:28, 29, patatüsü taaʼin sutuma. Aluʼuinjaʼa jooluʼu teʼitaashaataipa taaʼin sünain susoʼiraajeerüin saaʼin wayuu», müshi Fernando.

Niʼitaashaatain naaʼin Job nünain Jeʼwaa sünain nüsoʼireʼereerüin naaʼin nüchikuaʼa ouktüle nia. Anuu nünüiki Job nümüin Maleiwa: «Ouktüle wanee wayuu [...], ¿kateetche noʼu nüchikuaʼa? Shiimainshaata maʼin sünain püsoʼireʼerüinjatüin taaʼin tachikuaʼa. Puunejeechi taya otta asoukteechi taya» (Job 14:14, 15, TNM).

Asoʼiraajeerü saaʼin süchikuaʼa tü wayuu ouktüsükalüirua maʼaka süsoʼiraain naaʼin Lázaro

Sütüjaa aaʼu Marta süsoʼiraainjatüin saaʼin wayuu süchikuaʼa soʼuweena wanee kaʼi. Maʼaka jeʼra kaʼi süchikijee ouktüin Lázaro, chi suwalakai Marta, müshi Jesuu sümüin: «Osoʼiraweechi aaʼin chi puwalakai [...]. Aa, tatüjaa aaʼuchi sümaa nüsoʼiraweechin aaʼin sümaa wayuu süpüshua soʼuweena tü kaʼi sajaʼlajaainjatkat oʼu kasa süpüshua», sümaka Marta niʼipajee Jesuu. Nümakalaka Jesuu sümüin: «Taya chi asoʼireʼerakai saaʼin wayuu. Chi eekai nunoujain tanain, kateerü noʼu nüchikuaʼa jaʼitashi ouktüin paala nia» (Juan 11:23, 24; Juan 11:25, TNM). Mapa, asoʼineʼennüsü naaʼin Lázaro nüchikuaʼa nutuma Jesuu. Tü wayaawatakat aaʼu sünainjee tü alatakat nümüin Lázaro, shia talateerüin maʼin saaʼin wayuu shiʼrapa süsoʼiraain saaʼin süchikuaʼa tü wayuu ouktüsükalüirua.

¿Asoʼiraajeetche saaʼin wayuu süpüla chainjatüin chaa iipünaamüin?

TÜ SÜMAKAT TÜ WIWÜLIAKAT: Süchikijee süsoʼiraain naaʼin Jesuu, oʼunüshi nia chaa iipünaamüin eere chi Maleiwakai süpüla eeinjachin nia nikialuʼujee. Aluʼujasaʼa na mekiisaliikana wayuu osoʼineʼennaka aaʼin saashin tü Wiwüliakat, nnojoishii oʼunüin naya chaa iipünaamüin (1 Pedro 3:21, 22). ¿Niache neʼe Jesuu nümüiwaʼa asoʼiraainjachika aaʼin süpüla chainjachin chaa iipünaa? Anuu tü nümakat Jesuu namüin na nikirajüinkana: «Aniin taya oʼunüinjachin jooluʼu süpüla yapainjatüin tatüma tü paükalüirua jüpüla, aleʼejeechi taya jooʼomüin süpüla tasaajüin jia süpüla chainjanain jia eere taya» (Juan 14:3).

Oʼunüshijeseʼe Jesuu chaa iipünaamüin süpüla yapainjatüin nutuma tü paükalüirua napüla noʼutku na nikirajüinkana. Saashin tü Wiwüliakat, 144.000 anoujashii chainjanaka chaa iipünaamüin (Alateetkat  Mapeena [Apocalipsis] 14:13). ¿Kasa aʼyatawaa aapüneetka najapuluʼu naya anoujashiikana chaa iipünaa?

Wainmeerü kasa naaʼinreetka. Anuu sünüiki tü Wiwüliakat: «Anataʼaleeshiijaʼa maʼin na asoʼiraainjanakana aaʼin palajana, süka jamüin, eejeenain naya süpüla kaʼikat süpüshuaʼa. Sacerdooteena naya nutuma Maleiwa jee Kürisüto, aluwataainjana naya wanaa nümaa Kürisüto soʼu miit juya» (Alateetkat Mapeena 20:6, TNM). Sacerdooteeinjana naya napüshuaʼa jee aluwataainjana naya saaʼu Mmaka wanaa nümaa Jesuu.

¿Asoʼiraajeetche saaʼin wayuu süpüla kepiainjatüin saaʼu tü Mmakat?

TÜ SÜMAKAT TÜ WIWÜLIAKAT: Anuu nünüiki Pablo: «Otta tayaʼyaa, anoujashi nünain Maleiwa sümaa kaʼatapalain taya nünain majaʼa aka nayakana kaʼatapalain sünain süsoʼiraajeerüin aaʼin tü wayuu ouktüsükalüirua, makat aka wayuu eekai saaʼinrüin tü anasükat otta türa eekai saaʼinrüin tü mojusükat» (Aluwataaushikana 24:15).

Saashin tü Wiwüliakat, watteerü saalii wayuu asoʼiraajeetka aaʼin süchikuaʼa

¿Jaralii na wayuu aaʼinrakana «tü anasükat» naashin Pablo? Wanee wayuu aaʼinrakai tü anasükat, nia Daniel. Nünüikimaajachi nia Maleiwa, sülüʼütpa nükalia süpüla ouktaa, müshi Jeʼwaa nümüin: «Eemeraajeechi pia, akaisaʼa pütamaajeechin püchikuaʼa mapeena» (Daniel 12:13, TNM). ¿Jalainjachi nia asoʼiraain aaʼin nüchikuaʼa? ¿Yaainjaiche nia yaa mmapaʼa chainjaitaapa nia iipünaamüin? Anuu sünüiki tü Wiwüliakat: «Na lotokana akuwaʼipa, nayeena kepiaka saaʼu tü mmakat süpüla kaʼika süpüshuaʼa» (Salmo 37:29, TNM). Anuu nünüiki Jesuu süchiki tia: «Anataʼaleeshiijaʼa na anamiakana süka nayeenain aapünüin amüin tü mmakat» (Mateo 5:5, TNM). Asoʼiraajeerü naaʼin Daniel otta na waneepiakana nümaa Maleiwa süpüla kepiainjanain naya saaʼu tü Mmakat süpüla kaʼikat süpüshuaʼa.

¿Jaralii na wayuu aaʼinrakana «tü mojusükat» naashin Pablo? Naya napüshuaʼa na wayuu ouktakana sümaa nnojoluin nekirajünüin sünain tü Wiwüliakat süpüla naaʼinrüinjatüin tü ashajünakat suluʼu. Nasoʼireʼennapa aaʼin nachikuaʼa naya wayuukana, ekirajüneena naya nüchiki Jeʼwaa jee nüchiki Jesuu. Aijeechi Jeʼwaa * otta Jesuu napüla (Juan 17:3, TNM). Na aneekeenakana aʼyatawaa nümüin Jeʼwaa, kateerü noʼu waneepia.

Na aneekeenakana aʼyatawaa nümüin Jeʼwaa, kateerü noʼu waneepia otta talateena naya

¿Aneetche wayuu suluʼu tü Mmakat?

TÜ SÜMAKAT TÜ WIWÜLIAKAT: «Nümülialeena naya [Maleiwa]. Müiria nnojolüin ouktaa, mojuu aaʼin, aʼyalajaa, je saalii ayuulii» (Alateetkat Mapeena 21:4). «Shiimain nakumajeenain piichi süpüla kepiainjanain naya suluʼu; shiimain napünajeenain süpüla neküinjatüin süchon naʼttia» (Isaías 65:21, TNM).

Talateerü maʼin waaʼin kottiraale waya sümaa wapüshi suluʼu müin wakuwaʼipa. ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu shiimain susoʼiraajeerüin saaʼin wayuu? Anashii wekirajaale sünain tia.

^ par. 15 Jeʼwaa nünülia Maleiwa saashin tü Wiwüliakat.