«Nnojo jaʼaleewajaain sümaa wayuu mojulaasü suulia mojujain jukuwaʼipa.» (1 COR. 15:33, TNM)

JAYEECHI: 73, 119

1. ¿Jamüsü tü mmapaʼakat maaʼutpünaa yaa?

AMOJUJAASÜ maʼin sukuwaʼipa tü mmapaʼakat soʼujee 1914. Alatüsü tia süka sülüʼülaain sükalia sajaʼttüinjatüin tü kasakat süpüshuaʼa (2 Tim. 3:1-5). Moju moju maaʼatsü shiʼipaʼaya tü mmapaʼakat. Saashin tü Wiwüliakat, mojulaajeerü maʼin tü wayuukalüirua maaʼutpünaa yaa (2 Tim. 3:13, TNM).

2. ¿Kasa naainjaka maʼin na wayuukana maaʼulu yaa? (Piirakaa sümüin tü ayaakuaakat.)

2 Watta naalii na wayuu aainjakana tü kasa niyouktakat Jeʼwaa. Jamüshiijaʼa naya, anajüshii peliikula eere suʼuniraain saaʼin wayuu, nanajüin tü sünainpünaakat amaʼüjirawaa akuwaʼipaa jee tü sünainpünaakat yolujaa. Alatinnüsü tia suluʼupünaa Internet, telewisoot, cine jee müsia suluʼu karalouktairua. Akumajünüsü sukuwaʼipa tia süpüla nnojoluinjatüin mojushiin sümüin wayuu. Suluʼu waneeirua mma, nnojoluitpa napülajüin na sülaülashiikana mma tü mojushiipuʼukat sümüin wayuu sümaiwa paala. Aluʼujasaʼa tü nuluwataakalü anain Jeʼwaa matüjüinsat aʼwanajawaa jee ayatüsia nüʼürülain tü kasa mojusükat (paashajeʼera Roma 1:28-32).

3. ¿Kasa alataka wamüin sutuma waainjain tü nümakat Maleiwa?

3  Na nikirajüinkana Jesuu namaiwajanakana, nayouktüin naainjain tü kasa mojusü keejiapuʼukat namüin na manoujainsaliikana. Jamüshiijaʼa na manoujainsaliikana, keejiapuʼusü namüin emiʼijawaa süka kasa kashüülasü jee sünainpünaaka amaʼüjirawaa akuwaʼipaa. Müshiijeseʼe meeʼerapalain na anoujashiikana sümaa müliain naya atumawaa süka nnojoluin wanaawajiraain naaʼin namaa na manoujainsaliikana (1 Ped. 4:4). Akaataajaʼa wakuwaʼipa maaʼulu yaa, eʼnnaa amüinchii waya süka woonooin sümaa nünüiki Maleiwa. Saashin tü Wiwüliakat, shiʼreena amüin waya wayuu saaliijee woushikajaain süchiirua nukuwaʼipa Kürisüto (2 Tim. 3:12).

«NNOJO JAʼALEEWAJAAIN SÜMAA WAYUU MOJULAASÜ SUULIA MOJUJAIN JUKUWAʼIPA»

4. ¿Kasa waaʼinrüinjatka woonoweere sümaa nünüiki Jeʼwaa?

4 Woonoweere sümaa nünüiki Jeʼwaa, nnojoluinjatü keejiain wamüin tü kasa mojusü naaʼinrakat na manoujainsaliikana. Wayouktajaainjatü sümaa tü kasa mojusü keeʼireekat naaʼin (paashajeʼera 1 Juan 2:15, 16). Nia aluwataaka Satanaa saaʼu tü Mmakat saashin tü Wiwüliakat. Nimeʼejüin saaʼin Satanaa tü wayuukalüirua sükajee tü iküleesia nnojotkat shiimain, sükajee tü poliitikakat, sükajee tü kasa oikkaanakat jee sükajee tü alatinnakat suluʼu telewisoot, raawia jee Internet (2 Cor. 4:3, 4; 1 Juan 5:19). Nnojoliire waʼaleewajaain sümaa wayuu mojulaasü, nnojoleerü amojujaain wakuwaʼipa. Anuu sünüiki tü Wiwüliakat süchiki tia: «Nnojo jaʼaleewajaain sümaa wayuu mojulaasü suulia mojujain jukuwaʼipa» (1 Cor. 15:33, TNM). (Paashajeʼera «Pütchi pütüjaainjatka aaʼu».)

5, 6. (1) ¿Jaralii na nnojoliinjanakana waʼaleewajaain amaa? (2) ¿Jamüshii nnojoliinjanaka waʼaleewajaain nümaa chi eekai naainjain kasa mojusü?

5 Naʼaleewainjeenaʼaya waya Maleiwa nnojoliire waʼaleewajaain sümaa wayuu kaainjarat. Nnojoliinjana waya aʼaleewajaain nümaa wanee anoujashi eekai piamain oʼupünaa. Müshiijeseʼe nnojoluin waashajaain nümaa chi eekai nujuʼitinnüin naʼakajee na wawalayuukana, süka jamüin, kaainjalain nia sümaa nnojoluin nuuʼulaweein suulia tia (Roma 16:17, 18).

6 Müleka waʼaleewajaataale nümaa chi eekai naainjain kasa mojusü, washateeria tü nukuwaʼipakat. Makaʼa wanüiki, shia süka eein süpüla anajüin wamüin müin wakuwaʼipa maʼaka naaʼin chi waʼaleewainkai. Jamüshijaʼa waʼaleewaintaarüle chi eekai nümaʼüjiraain nukuwaʼipa sümaa wanee jierü nnojotkat nuʼwayuusein, eesü süpüla waainjain tia. Eeshii wawalayuu eekai naaʼinrüirüin tia. Eeshi chi eekai niyaawajaain suulia naainjala, eeshi chi ayatakai macheʼein süchiirua kaainjalaa, müshijeseʼe nujuʼitinnüin naʼakajee na wawalayuukana (1 Cor. 5:11-13). Nnojoire niyaawajaain wanee wawala suulia tü kasa mojusü naainjakat, alateerü nümüin tü sümakat 2 Pedro 2:20-22 (paashajeʼera).

7. ¿Jaralii waʼaleewajaainjanaka amaa?

7 Nücheküinre Maleiwa kamaneein waya sümüin wayuu süpüshuaʼa. Tü niyouktakat Maleiwa, shia waʼaleewajaale sümaa wayuu nnojotka oonooin sümaa nünüiki. Jamüshijaʼa kepiale wanee wawala nipialuʼu wanee manoujainsai, eesü süpüla sumojujaain nukuwaʼipa suluʼujee tia. Jee müsia mojeerü nukuwaʼipa wanee wawala kamüraajüinre nia wanee jierü manoujainsat. Anaʼleesia maʼin aleewaa nümaa Maleiwa suulia aleewaa sümaa wayuu maalinkai apüla nia. Nayainjana waʼaleewajaakana amaa na aaʼinrakana tü nüchekakat Maleiwa napüleerua. Naashin Jesuu, naya wawalayuuinjanakana «na eekai naaʼinrüin waneepia tü nuluwataakat anain chi Maleiwakai» (Mar. 3:34, 35).

8. ¿Kasa alataka namüin na israeliitakana saaliijee naʼaleewajaain sümaa wayuu mojulaasü?

8 Shiimain nnojoluin anain nukuwaʼipa chi wayuu eekai naʼaleewajaain sümaa wayuu mojulaasü. Jamüshiijaʼa na israeliitakana süpülapünaa nantüin suluʼumüin tü mma naapüinjatkat Jeʼwaa namüin, nüchiaain naya suulia naʼaleewajaʼalaain  sümaa tü wayuu kepiakat pejepünaa nanain. Anuu nünüiki Jeʼwaa namüin: «Nnojoliinjana jia jüsapainyoʼukain sümülatuʼu tü namaleiwaseyaasükat. Nnojoishii jia aʼyataainjanain namüin na namaleiwasekana. Jüsoʼlojüinjatü shiyaakua tü maleiwayaasükalüirua jee jujunnejeeʼera tü ipairua jutpünasü aʼwaajünakat. Niainjachi neʼe Jeʼwaa chi Jümaleiwasekai juʼwaajaka» (Éx. 23:24, 25, TNM). Macheʼesalii na israeliitakana nümüin Jeʼwaa, ayatüshiʼiya neʼe aaʼinrüin kasa mojusü (Sal. 106:35-39). Sutuma müin nakuwaʼipa na israeliitakana, niyouktüin naya Jeʼwaa jee nüneekaka wanee pueulo jeket neeʼiraka (Mat. 23:38; Aluw. 2:1-4).

EE WAAʼIN SÜNAIN TÜ KASA WANAJAKAT JEE WAASHAJEʼERAKAT

9. ¿Kasa mojeetka atuma wanoula?

9 Nnojoleena waya naʼaleewain Jeʼwaa wanajüle tü kasa mojusü ojuʼitakat suluʼu telewisoot, waashajeʼerüle karalouktairua sümaajatka kasa mojusü, waapajüle muusika eekai kashüülain otta wanajüle kasa mojusü suluʼu Internet. Waaʼinrüle tia müsia neʼe aka saaʼin waʼaleewajaale sümaa wayuu mojulaasü. Weʼitaajeerü neʼe waaʼin sünain tü kasa nuluwataakalü aaʼu Satanaa, nnojoleerü weʼitaain waaʼin nünain Jeʼwaa jee sünain tü nümakat. Jaliachon maʼin waya suulia tia. Nnojo wanajüin kasa mojusü, nnojo waapajüin kasa mojusü otta nnojo waashajeʼerüin karalouktairua eekai sumojujeʼereerüin wanoula. Waainjüle tia, nnojoleerü kachiiruain waaʼin tü kasa mojusü keejiakat namüin na manoujainsaliikana (Tito 2:12).

10. ¿Kasa ajaʼlajeʼenneetka soʼu palitchon kaʼi?

10 Alüʼütsü maʼin sükalia sajaʼttüinjatüin tü kasa nuluwataakalü aaʼu Satanaa. Ajaʼlajeʼenneerü tü kasa mojusü ojuʼitakat suluʼu telewisoot, tü kasa mojusü ashajünakat suluʼu karaloukta jee tü kasa mojusü suluʼukat Internet. Saashin tü Wiwüliakat, yüüʼülaa meerü soʼuweena wanee kaʼi tü kasa mojusükat. Aluʼujasaʼa na wayuu aaʼinrakana tü nuluwataakalü anain Jeʼwaa, ayateena naya nümaa süpüla kaʼikat süpüshuaʼa (1 Juan 2:17). Suluʼu tü karalouktakat Salmos, aküjünüsü süchiki sajaʼttinnüinjatüin tü wayuu mojulaasükalüirua jee müsia eejeenain süpüla kaʼikat süpüshuaʼa yaa mmapaʼa na wayuu anamiakana (Sal. 37:9, 11, 29).

11. ¿Kasa nükaaliinjaka akajee waya Jeʼwaa süpüla waneepiainjanain waya nümaa?

11 Naashin Jesuu, keeʼireere waaʼin katüin woʼu waneepia, acheküsü weʼraajüinjatüin nukuwaʼipa Jeʼwaa jee müsia nukuwaʼipa chi Nüchonkai (Juan 17:3, TNM). Nükaaliinjain waya Jeʼwaa sükajee nupueulose süpüla weʼraajüinjachin nia jee müsia süpüla waneepiainjanain waya nümaa. Anashaatasü tü kasa saainjakat nupueulose Maleiwa suulia tü saainjakat tü wayuukalüirua. Tü nupueulosekat Maleiwa akumajüsü karalouktairua, video jee shiʼitaain suluʼu Internet tü waaʼinrajatkat süpüla katüinjatüin woʼu waneepia. Wainma tü kasa watüjakat sünainjee tü Wiwüliakat süka wekirajünüin sünain chaa eere woutkajaain, watta saalii tü piichi outkajaalee eekat, alatüsü suulia 110.000. Tü ekirajünakalü anain waya sünain tü outkajawaakat jee müsia sünain tü outkajawaakat miyoʼu, sükaaliinjain waya süpüla weʼitaain maʼin waaʼin nünain Jeʼwaa jee müsia sünain tü nümakat (Heb. 10:24, 25).

KASAALÜINJANA WAYA SÜMAA WAYUU EEKAI SUNOUJAIN

12. ¿Jamüsü kasaalüinjatka wanee anoujasü nümaa wanee wayuu anoujashi?

12 Suchuntaale waaʼin kaʼwayuusee, anasü jülüjüle waaʼin tü nümakat Maleiwa süchiki tia. Naashin Jeʼwaa, nnojoishii amüraajiraainjanain waya sümaa wayuu eekai maʼyataain nümüin Jeʼwaa, süka jamüin, nnojoluin wanaawajiraain waaʼin sümaa wayuu eekai manoujain (2 Cor. 6:14). Saashin tü Wiwüliakat, kasaalüinjatü wanee anoujasü nümaa «wane wayuu anoujashi» (1 Cor. 7:39). Tü wayaawatakat sünainjee tia pütchikat, shia kasaalüinjanain waya sümaa wayuu eekai woutiisain otta eekai kojutüin sümüin tü nuluwataakalü anain Jeʼwaa. Kasaarüle waya  sümaa wayuu eeka alin apüla Jeʼwaa, sükaaliinjeena waya süpüla waneepiainjanain waya nümaa Jeʼwaa.

13. ¿Kasa nüchiaaka oulia Jeʼwaa na israeliitakana?

13 Niʼreein waya Jeʼwaa suluʼu anain wakuwaʼipa. Müshiijeseʼe nuluwataain na aʼyataashiikana nümüin sünain kasaalüinjanain naya sümaa wayuu eekai shiʼyataain nümüin. Jamüshiijaʼa na israeliitakana, nüchiaain naya Jeʼwaa suulia kasaalüin naya sümaa wayuu eekai suʼwaajüin tü maleiwayaasükalüirua. Makaʼa naainjain Jeʼwaa tia, shia suulia naʼwaajüin na israeliitakana tü maleiwayaasükalüirua. Nüküjaleeinya uatuwoʼushi Jeʼwaa namüin na Israeliitakana najaʼlajeʼereenain naya macheʼere süchiirua tü nüchiaakat oulia naya (Deut. 7:3, 4).

14, 15. ¿Kasa alataka nümüin Salomón süka macheʼein nia sümüin tü nümakat Jeʼwaa?

14 Nuʼttaiwaʼaya Salomón sünain aluwatawaa saaʼu Israel, achuntüshi nia kaaliinwaa nümüin Jeʼwaa süpüla kekiinjachin maʼin nia. Naapüinjeseʼe Jeʼwaa nümüin tü nuchuntakat nümüin. Saapa achikichi maʼin wayuu Salomón sünain kekiin maʼin nia jee sünain wainmain nuwashirüin. Eejatüinkamaʼinka wanee wayuu aluwataalü antaka nümaʼanamüin Salomón, wayuu wattajeʼewat tia. Ponoshaatashi maʼin saaʼin Salomón tia wayuukot süka kekiin maʼin nia jee süka washirüin maʼin nia (1 Rey. 10:7). Mojusü nukuwaʼipa Salomón mapa süka kasaalüin nia sümaa jieyuu nnojotka aʼyataain nümüin Jeʼwaa. Tü shikirajakalü anain waya tia, shia mojeerüin wakuwaʼipa kasaarüle waya sümaa wayuu nnojotka aʼyataain nümüin Jeʼwaa jee müsia mojeerü wakuwaʼipa macheʼere waya sümüin tü nümakat wamüin (Ecl. 4:13).

15 Eʼrüishi wayumüin Salomón mapa nümüin Jeʼwaa, müshijeseʼe kasaalüin nia sümaa watta saalii jieyuu suluʼujeejatka wanee mma naatajatü. Watta saaliin nierüinyuu, eesü maʼaka 1.000 jieyuu. Sutuma macheʼein Salomón sümüin tü nümakat Jeʼwaa, akaaʼinjaashi nia nuulia Jeʼwaa sutuma tü jieyuukalüirua jee nuʼwaajüin tü sümaleiwaseyaasükalüirua (1 Rey. 11:1-6). Eejashaatainjatü waaʼin suulia kasaalüin waya sümaa wayuu eekai nnojoluin shiʼyataain nümüin Jeʼwaa. Ichaʼasa neʼe Salomón eereje kekiin maʼin nia. Suchuntaale waaʼin kasaaleein waya sümaa  wayuu eekaii maalin apüla Jeʼwaa, wasünneʼeramaatüinjatü tia suluʼujee waaʼin.

16. ¿Kasa saaʼinrajatka wanee wawala manoujainre chi suʼwayuusekai?

16 ¿Kasa saaʼinrajatka wanee wawala manoujainre chi suʼwayuusekai? Anuu sünüiki tü Wiwüliakat süchiki tia: «Jia jieyuukana kaʼwayuuseshiikana, anashii müleka jüüjüüle jia waneʼewaʼire jukua namüin juʼwayuuse. Mayaashiije naya ayouktüin nünüiki Maleiwa, eesü süpüla jimeʼejüin naaʼin sümaa nnojolüin jüʼülüjaain namaa, süka jaaʼinrüin kasa anasü waneepia noʼupala» (1 Ped. 3:1). Jüüjüüle tü jietkat nümüin suʼwayuuse maʼaka sümüin tü Wiwüliakat, eeshijaʼa süpüla nikeroleechin sünain anoujaa chi suʼwayuusekai. Wainmairü wawalayuu anoujakana aʼwayuusee sutuma naaʼinrüin tia. Akaʼaya na wawalayuu tooloyuu manoujüinkana aʼwayuusee, naaʼinrüinjatü tü sümakat 1 Pedro 3:1.

ALEEWA WAYA NAMAA NA AIKANA APÜLA JEʼWAA

17, 18. (1) ¿Kasa naainjaka Noé süpüla nuʼttaainjachin suʼunnaa tü juya miyoʼushaatakat? (2) ¿Kasa naainjaka na nikirajüinkana Jesuu süpüla noʼttaainjanain suʼunnaa sajaʼlajeʼennüin Jerusalén?

17 Waʼaleewajaale sümaa wayuu mojulaasü, nnojoleena waya oonooin sümaa nünüiki Jeʼwaa natuma. Eekajasaʼa waʼaleewajaale namaa na aikana apüla Jeʼwaa, nakaaliinjeena waya süpüla waneepiain waya nümaa Jeʼwaa. Waashajaa motsoʼo süchiki tü naainjakat Noé. Mojulaajüsü maʼin tü wayuukalüirua sümaa jülüjain saaʼin tü mojuluʼutkat waneepia soʼu tia (Gén. 6:5). Sutuma müin sukuwaʼipa tü wayuukalüirua, najaʼlajeʼerüin shiairua Jeʼwaa. Saashin tü Wiwüliakat, wayuu anamia Noé jee lotusü nukuwaʼipa waneepia nuʼupala Jeʼwaa (Gén. 6:7-9). ¿Jamüshi waneepiaka nia nümaa Maleiwa?

18 Nnojoishi aʼaleewajaain Noé sümaa wayuu eekai maalin apüla Jeʼwaa. Naya naʼaleewajaakana amaa Noé na nüchonniikana, tü nuʼwayuusekat otta tü naʼwayuusekat na nüchonniikana. Aʼyataajiraashii naya sünain akumajaa tü anua miyoʼushaatakat jee aküjüshii naya pütchi (2 Ped. 2:5). Sutuma naainjain tia, nnojoishii wüinsirajüin naya suʼunnaa tü juya miyoʼushaatakat. Jamüshiijaʼa wayakana, nuuʼuliwoʼu waya Noé. Talatüsü maʼin waaʼin sutuma noonooin Noé sümaa nünüiki Jeʼwaa otta niyouktüin süpüleerua aleewain nia sümaa wayuu mojulaasü. Akaataajaʼa na nikirajüinkana Jesuu, oonooshii naya sümaa nünüiki Jeʼwaa otta nayouktüin naʼaleewajaain sümaa wayuu eekai maalin apüla Jeʼwaa. Sükajee naainjain tia, oʼttaashii naya suʼunnaa sajaʼlajeʼennüin Jerusalén soʼu juyaka 70 (Luc. 21:20-22).

Kottiraale waya namaa na aikana apüla Jeʼwaa, wayaawateerü aaʼu aneenain maʼin waya suluʼupa tü Paʼaraiisükat (Paashajeʼera tü pütchikat 19)

19. ¿Kasa waainjüinjatka süpüla waneepiainjanain waya nümaa Jeʼwaa?

19 ¿Kasa waainjüinjatka süpüla waneepiainjanain waya nümaa Jeʼwaa sümaʼinruʼu waʼatapajüin sajaʼttinnüin tü kasakat süpüshuaʼa? (1 Cor. 16:13; Prov. 13:20.) Washatüinjatü nukuwaʼipa Noé sümaa nüpüshi jee müsia nakuwaʼipa na nikirajüinkana Jesuu. Wayoukta waʼaleewajaain sümaa wayuu eekai maalin apüla Jeʼwaa. Watta naalii na wawalayuu eekana süpüla waʼaleewajaain amaa. Waainjüle tia, nakaaliinjeena waya süpüla waneepiainjanain waya nümaa Jeʼwaa, süpüla woʼttaainjanain sajaʼttinnapa tü kasakat süpüshuaʼa otta süpüla suluʼuin waya tü Paʼaraiisükat. Müsüjeseʼe anain waneeküle jaraliinjanain waʼaleewajaain amaa maaʼulu yaa.