Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU Juulioʼu 2015 | Tü paaʼinrajatkat süpüla nnojoluin shapaain paaʼin

Eesü wayuu nnojotkat shapaain aaʼin mayaapejeʼe wainmain tü kasachikikat

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Shapaasü saaʼin wayuu süpüshuaʼa

Nnojoishi eʼrüin wayuu miyoʼuwaa shapaale naaʼin waneepia. ¿Kasa paaʼinrajatkat süpüla nnojoluinjatüin shapaain paaʼin?

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Shapaale waaʼin sutuma maliain tü nneetkat

Pikirajaa sünain tü naaʼinrakat wanee wayuu süpüla naapüin tü choʼujaakat sümüin nüpüshi suʼunnaa maliajaain tü nneetkat chaa noumainpaʼa.

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Shapaale waaʼin saaʼu wapüshi

Tü saaʼinrakat wanee jierü mayaapejeʼe kawalaʼatain shia nutuma suʼwayuuse. Anasü sukuwaʼipa süka anain sunoula

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Shapaale waaʼin sutuma tü eekat süpüla sülatüin wamüin

¿Kasa anaka süpüla waaʼinrüin shapaale waaʼin sutuma suʼutünüin saaʼin wayuu tia, sutuma yarüttüin tü mmakat, sutuma jaʼireein kaʼikai, sutuma?

OUR READERS ASK

¿Shiimainche nuʼunajachin chaa iipünaa «chi kaainjaraikai kachetüshikai wanaa nümaa» Jesuu?

Mshi Jesuu nümüin chi kaainjaraikai: «Eejeechi pia tamaa suluu tü Paaraiisükat»

Anaʼleeinjatü watuma tü paʼaraiisü eekat maaʼulu

¿Wanaawasüche tü paʼaraiisü eekat maaʼulu sümaa tü aʼwaajülee eekat maaʼulu? ¿Kasa wayuu tü paʼaraiisü niʼrakat Pablo?

Alüʼütshii süpüla taashinjanain waya

¿Kasa pütchi waküjeetka suʼunnaa tü müliaa miyoʼusükat? ¿Kaseerü alataka namüin na anoujashii chainjanakana chaa iipünaa suʼunnaa tia?

Nümaainjana waya Jeʼwaa

¿Kasa waaʼinrajatka süpüla nümaajanainjanain waya Jeʼwaa jee kojutüinjatüin wamüin tü Nuluwataayakat?

Waʼwaajüin Maleiwa yaʼayaa

¿Kasa waaʼinraka süpüla weeʼiyatüin kojutüin wamüin tü Piichi eere woutkajaain? ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla suwalaajünüin tü piichi eere woutkajaain jee müsia süpüla saaʼinmajünüinjatüin?

Susouktaka eʼipajee tü Wiwüliakat

¿Ayateetche eein waneepia kasa mojusü?