Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU Juunioʼu 2015 | ¿Mojutüitpache tü Wiwüliakat sutuma tü namakat na cientiificokana?

Tü namakat na cientiificokana sümaa tü sümakat tü Wiwüliakat. ¿Wanaawasüche tü namakat? ¿Wanaawataapa shia?

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Tü kasa eeitpakat natuma na cientiificokana

¿Jamüsüche nnojoikai eein chi Maleiwakai naashin na cientifiicokana?

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Wainma tü kasa isakat nachiki na cientiificokana

Anuu nünüiki Carl Sagan: «Jaʼitashi nütüjashaatain wanee wayuu, eejeerü tü kaʼi nuʼtchejaakalü amaa wanee kasa». ¿Nnojotsüche kasain noʼtchejaain amaa na cientiificokana?

Nüpülainmaajachi Maleiwa Kürisüto

Wainma wayuu anaka akuwaʼipa sutuma tü kasa pülasü naainjakat Jesuu sümaiwa paala. Watüjaa aaʼu naainjeerüin Jesuu kasa pülasü süpüla anainjatüin sukuwaʼipa wayuu soʼu palit kaʼi.

Aishaatasü wayuu nüpüla Kürisüto

¿Kasa jaʼyaka saaʼu nukuwaʼipa Jesuu sutuma tü kasa pülasü naainjakat?

Eejiraa pia sümaa tü kasa mojusü suchuntaakat paaʼin

Wekirajaa sünain apünüinsü kasa akaaliinjeenaka waya süpüla eejiraain waya sümaa tü kasa mojusü suchuntaakat waaʼin.

Piʼitaa suluʼu pukuwaʼipa tü nikirajakalü anain Jesuu (shiʼipa waneesia)

¿Jamüshi «Taata Maleiwa» nümaka Jesuu wanaa sümaa nuʼuraajüin?

Piʼitaa suluʼu pukuwaʼipa tü nikirajakalü anain Jesuu (shiʼipa piama)

Wanaa sümaa wamüin nümüin Maleiwa: «Anakaja müleka paapawaire wamüin weküin süpüla waneʼewai kaʼi», wachuntaleein nümüin süpüla nikirajüin waya.

More Online Features

¿Nashajalache na wayuu kekiikana maʼin tü Wiwüliakat?

Paashajeʼera tü sümakat tü Wiwüliakat.