Eʼnnaajünüshii waya aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa sünainjee waküjüin tü pütchi nüchikikat Maleiwa. Jee müsia sünainjee wekirajüin wayuu sünain tü Wiwüliakat sainküin mmaka süpüshuaʼa.

Soʼu juyaka 2014, alatüshii suulia 9.500.000 wayuu ekirajünaka sünain tü Wiwüliakat, nekirajüin naya na 8.000.000 aküjüliikana pütchi. Naainjain tia suluʼu 240 mma. * Watta maʼin naalii wayuu ekirajaaka wamaa sünain tü Wiwüliakat sainküin mmakat süpüshuaʼa.

Süpüla wountüin wekirajüin naya wayuukana sünain tü Wiwüliakat, weʼinprimiijüin maʼaka 1.500 miyoone karalouktairua, maʼaka saaʼin Wiwülia, rewiisüta otta poyeeto. Eesü tia karalouktakalüirua suluʼu 700 anüikii. Süka waainjain tia, eeshi süpüla nikirajaain wanee wayuu wamaa suluʼu tü anüikii naashajaakalü aluʼu.

 SÜSAKIRAWAIKA ANAIN WAYUU SÜCHIKI TÜ EKIRAJAWAAKAT SÜNAIN TÜ WIWÜLIAKAT.

¿Kasa shikirajaka anain wayuu?

Wekirajüin naya sünain tü sümakat tü Wiwüliakat süchiki wanee kasa. Jamüshiijaʼa nekirajaweere sünain tü sümakat tü Wiwüliakat nüchiki Maleiwa, wekirajüin naya sünain tü nukuwaʼipakat, kasaichin nünülia, jalain kepiain nia otta tü naainjüinjatkat süpüla naʼaleewainjanain naya Maleiwa. Jee müsia wekirajüin naya süpüla nachajaain suluʼujee tü Wiwüliakat tü sümakat süchiki tü nasakitkalü anain.

Wekirajüin na wayuukana sükajee tü karalouktakat ¿Kasa shikirajaka maʼin tü Wiwüliakat? * Sükaaliinjeena tia karalouktakat süpüla nayaawatüin saaʼu tü kasa mapüleechonkat suluʼujee tü Wiwüliakat. Suluʼu tü karalouktakat, eesü waneeirua ekirajaaya aashajaaka nüchiki Maleiwa, nüchiki Jesukürisüto, jamüin müliaka wayuu, süchiki katüinjatüin noʼu nachikuaʼa na ouktüshiikana, süchiki tü oʼuraajaakat jee müsia waneeirua kasa.

 ¿Jalawaishi otta joujawaishi jikirajüin wanee wayuu?

Nüneeküinjatü chi wayuukai jalainjachin otta joujawalinjachin nikirajünüin.

¿Jeʼra jümaʼa sünain ekirajaa wanee wayuu?

Nüneeküinjatü chi wayuukai nikirajaweere wanee oora jee sülatüle suulia tia. Ekirajünüshi nia uatua semaanawai. Wekirajeechi pia soʼu tü minuuto anashiikat oʼu pümüin. Eeshi eekai nikirajaain soʼu 10 minuuto jee shiale soʼu 15 minuuto.

¿Jeʼraka jüchekajüin nümüin wanee wayuu saaʼu jikirajüin nia?

Nnojoleena waya achekajüin pümüin saaʼujee wekirajüin pia jee wasülajeerü pümüin tü karaloukta wekirajeechikalü aka pia. «Anakaja müleka nnojorule jüchuntüin awalaajünaa saaʼu tü kasa anasü jaaʼinrakat sümüin wayuu», müshi Jesuu namüin na nikirajüinkana (Mateo 10:8).

¿Jeʼra kaʼi jia sünain ekirajaa wanee wayuu?

Eepünaale pücheküin piakai. 19 ekirajaaya eeka suluʼu tü karalouktakat ¿Kasa shikirajaka maʼin tü Wiwüliakat? Nnojoleechi washapajeʼerüin pia sünain ekirajawaa.

¿Choʼujaashiche nunoujain chi jikirajüinkai wanaa jümaa?

Nnojo, niainjachin chi wayuukai aneekaka nümüiwaʼa nikerotüinjachire wamaa sünain anoujaa. Nütüjaale saaʼu tü sümakat tü Wiwüliakat, sükaaliinjeechi nia süpüla naaʼinrüin tü kasa anasükat.

 ¿Kasa taainjüinjatka süpüla tatüjaainjatüin saaʼu tü jaainjakat?

Pikerotüle suluʼu jw.org puusüteerü anain karalouktairua aashajaaka süchiki tü wanoujakalü anain otta süchiki tü waʼyataainkat nümüin Maleiwa.

¿Kasa taainjüinjatka süpüla jikirajüinjachin taya?

^ par. 4 Eeshi süpüla nekirajüin pia pümüiwaʼa jee shiale namaa kojuya wayuu.

^ par. 9 Nakumajala na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa. Alatüsü suulia 230 miyoone karalouktairua eʼinprimiijuushika jee ashajünüsü suluʼu 260 anüikii.