«Napüshuaʼa na wayuukana eküinjana, asüinjana otta talatüinjatü naaʼin sümaa tü kasa anasü neʼrakat sünainjee naʼyataain maʼin. Tia, nüsülajala Maleiwa.» (Eclesiastés 3:13TNM.) Nücheküin Maleiwa wapüleerua talatüinjatüin waaʼin sünain waʼyataain, müsüjeseʼe nüküjüin wamüin tü waaʼinrajatkat süpüla wountüinjatüin tia (Isaías 48:17). Jooʼu wekirajaai sünain tü nümakat wamüin.

JÜLÜJA PAAʼIN TÜ KASA ANASÜ EEJEETKAT SÜNAINJEE PIʼYATAAIN

Jaʼitairü kasain niʼyataain anain wanee wayuu, anasü nukuwaʼipa suluʼujee tia (Proverbios 14:23). ¿Jamüsü anaka nukuwaʼipa sünainjee? Shia süka eejeerüin tü süliainjatkat tü choʼujaakat nümüin. Aʼyataainjachi wanee wayuu süpüla niyaʼlajüin tü kasa choʼujaakat nümüin. Shiimain naapeerüin Maleiwa tü choʼujaakat nümüin chi aʼyataakai nümüin (Mateo 6:31, 32). Tütüinjachipajaʼa nia sünain aʼyatawaa (2 Tesalónica 3:10).

Jülüjeesü paaʼin eejeerüin kasa anasü sünainjee piʼyataain. Niʼyataale wanee wayuu, eesü niyaʼlajüin tü choʼujaakat sümüin nüpüshi otta tü choʼujaakat nümüin. «Anasü nukuwaʼipa chi wayuu aʼyataakai süpüleerua tü choʼujaakat nümüin», müsü nünüiki Joshua, 25 nuuyase.

Keraapa nutuma wanee wayuu wanee aʼyatawaa, talatüsü naaʼin mapa süchikijee. Jamüshijaʼa wanee wayuu niʼyataale süka süpüshuaʼa naaʼin, oʼunüsü tü shokulaakat nuulia, jaʼitashi müin nnojoikai niʼyataweein paala (Proverbios 26:14). Anasü nukuwaʼipa wanee wayuu sutuma tia. «Jaʼitaichi mapüsain maʼin taya süchikijee aʼyatawaa, jaʼitasü nnojoluin kasajatüin shia sümüin wayuu, talatüsü taaʼin sutuma tekeraajüin shia», müshi Aaron, chi wayuu aʼyataakai sünain akumajaa kemion.

 ATÜJÜINJACHI PIA SÜPÜLEERUA PIʼYATAAIN

Anashaatasü sünüiki tü Wiwüliakat nüchiki chi wayuu atüjakai maʼin süpüleerua niʼyataain jee tü wayuu tütükat maʼin sünain aʼyatawaa (Proverbios 22:29; 31:13). Nnojoipajaʼa atüjamaatüin wanee wayuu uatuwoʼushi. Eesüjaʼa mamalainre nümüin wanee wayuu tü niʼyataainkat süka isain shia nüchiki. Müsüjeseʼe nnojoluin nüchajaain sukuwaʼipa süpüla anainjatüin nutuma niʼyataain.

Anale nutuma wanee wayuu sukuwaʼipa niʼyataain, talateechi nia, jaʼitaichi niʼyataain sünain wanee kasa eekai eein. «Talatüshi maʼin wayuu müleka niʼyataale maʼin otta jülüjüle naaʼin tü kasa eekat sünainjee niʼyataain. Nia nnojoikai talatüin aaʼin chi eekai shokulain», müshi William, 24 nuuyase.

ANEERÜ SUKUWAʼIPA WAYUU SÜNAINJEE PIʼYATAAIN

Nnojotsü shiainjatüin maʼin jülüjüin paaʼin walaale maʼin wanee aʼyatawaa. Shia jülüjüinjatka paaʼin aneerüin sukuwaʼipa wayuu sünainjee tü piʼyataainkat.

Jülüjüle paaʼin tia, talateechi pia sünain piʼyataain. Soto paaʼin tü nümakat Jesuu, tü makat mayaa: «Anakuaippaʼireʼeya [talataleejeechia] chi wayuu aapakai nuulia chi aapünakai amüin» (Aluwataaushikana 20:35). Nnojoishi nayain neʼe anain akuwaʼipa na walaamainkana sutuma tü waʼyataainkat, anasü sukuwaʼipa wapüshi otta anasü sukuwaʼipa wayuu eekai maʼletsein.

Wapüshi. Niʼyataale maʼin wanee wayuu shiyaaluʼu nüchonnii, aneerü nakuwaʼipa nutuma. Akaataajaʼa neʼe shiale aʼyataain wanee wayuu shiyaaluʼu süchonnii, aneerü nakuwaʼipa sutuma. Na wayuu aʼyataakana nayaaluʼu nachonnii, naapüin namüin neküin, nasheʼin otta nepia; shiasaʼa sutuma naainjüin tia, nekeraajüin tü nuluwataakalü anain naya Maleiwa sünain naapüinjatüin tü kasa choʼujaakat sümüin napüshi (1 Timoteo 5:8). Otta müsia, nekirajüin na tepichikana sünain naʼyataaliinjanain. «Aʼyataaishaata maʼin chi tashikai otta wayuu loto akuwaʼipachi nia sünain niʼyataain. Kuʼyamai nia meesa, kaama, puettoʼu, wentaana jee waneeirua kasa. Müshijeseʼe taʼyataalin sünain akumajaa kasa eekai müin aka saaʼin tia süka choʼujaain shia sümüin wayuu», müsü nünüiki Shane.

Wayuu eekai maʼletsein. «Anashi müleka niʼyataale [maʼin wanee wayuu] süpüla tü niküinjatkat aaʼu je süpüla tü nümüliajiainjatkat wayuu eekai müliain», müshi Pablo (Éfeso 4:28). Waʼyataale maʼin süpüla waapüinjatüin tü choʼujaakat sümüin wapüshi, eejeeria süpüla wasülajüin sümüin wayuu eekai müliain (Proverbios 3:27). Jee müsia, talateena maʼin waya saaʼu wasülajüin sümüin wayuu.

 PIʼYATAA SÜKA SÜPÜSHUAʼA PAAʼIN

Wanaa sümaa nikirajüin Jesuu wainma wayuu, müshi nia namüin: «Je müleka pütaʼünnüle süpüla eʼikaa wane chisoui waneemüin kilómetro, anasü müleka piʼikaleʼere piama kilómetro» (Mateo 5:41). ¿Kasa paaʼinrajatka süpüla paaʼinrüin tia nümakat Jesuu? Nnojo piʼyataain mojusheeka, shia anaka aluʼu paaʼinrüle shia süka süpüshuaʼa paaʼin. Kajaalapeeshi pia sünain tia sümaa anain shia putuma. Kojutü maʼin pümüin tü piʼyataainkat.

Müle shia putuma, talateechi pia sünain piʼyataain. Süka jamüin, paaʼinrüin shia süka süpüshuaʼa paaʼin. Piapejeʼe neʼe atüjaain saaʼu müleka paaʼinrüinjatüle tia (Filemón 14). Anuu sünüiki wanee pütchi suluʼujeejatü tü Wiwüliakat: «Chi eekai tütüin maʼin sünain aʼyatawaa, nieechi aluwataaikai. Eekajasaʼa chi eekai shokulain, nieechi aʼyateʼennaka maʼin» (Proverbios 12:24TNM). Mayaapejeʼe nnojoluinjachin achepchieein wanee wayuu eekai shokulain, eeshi süpüla müin achepchieekai naaʼin sutuma niain aʼyateʼennüin natuma na waneeinnua. Nnojoleerü müin wakuwaʼipa müleka waainjüle tü nümakat Jesuu.

NNOJO OUKTIRAAIN PIA SÜNAIN AʼYATAWAA

Anasü maʼin aʼyatawaa otta tütüinjana waya saashin tü Wiwüliakat (Proverbios 13:4). Nnojoliipejeʼe ouktiraainjanain waya sünain wanee aʼyatawaa. Saashin tü Wiwüliakat, anaʼleesia nümüin wanee wayuu neemeraale suulia ouktiraain nia sünain aʼyatawaa. ¿Kasa shikirajaka anain waya tia? Nnojoishi ouktiraainjachin wanee wayuu sünain aʼyatawaa süpüla niʼrüinjatüin kasa anasü sünainjee. Saashin Eclesiastés, tia müsü aka saaʼin nuwataale wanee wayuu süchiirua tü jouktaikat shiiʼiree nütaʼülüin shia, amülaʼaleechi neʼe nuwataain süchiirua.

Naaʼinrüle wanee wayuu tü sümakat tü Wiwüliakat, nnojoleechi nia shokulain otta nnojoleechi nia ouktiraain sünain niʼyataain. Mayaapejeʼe süküjüin tü Wiwüliakat tütüinjanain waya sünain aʼyatawaa, süküjüinya wamüin jülüjüinjatüin waaʼin tü kasa alanaʼleekalia suulia (Filipos 1:10). Nülatirüle kaʼi wanee wayuu sümaa nüpüshi, naʼaleewainyuu, shia wanee kasa anasü tia. Akatsaʼa shiain anaʼleein maʼin aashajeʼeraa tü Wiwüliakat otta wasakireʼerüin waaʼin sünain.

Talatüsü maʼin naaʼin na wayuu nnojoliikana shokulain otta na nnojoliikana ouktiraain sünain wanee aʼyatawaa. «Eejachinka wanee talaamain, atüjüshi maʼin nia süpüleerua nukuwaʼipa, tütüshi maʼin sünain aʼyatawaa, shiasaʼa saaʼujee tia talatüshii maʼin na aʼyataakana nümüin. Nojoʼloopa suulia niʼyataain chia wayuukai, shia jülüjaka mapa naaʼin nüpüshi otta tü niʼyataainkat nümüin Maleiwa. Talatüshi nia waneepia», müsü nünüiki William.