«Aishaʼajaa, alejaitaʼaleejaʼa taʼyataaka sünain aʼyatawaakat tüü. Anasüjeʼe takuwaʼipa taʼyataale sünain wanee kasa nnojotka müliain atuma taaʼin», maa müsü naaʼin Alex süchikijee noʼonuin kaaja suluʼu kemion.

Wainmajaʼa wayuu maaʼulu yaa maka anüiki, nnojotsü anain naaʼin sünain tü naʼyataakalü anain. Ajaʼlajüsü maʼin naaʼin sutumasan. Naashin Aaron, wanee wayuu aʼyataakai sünain akumajaa kemion, eeshii wayuu aʼyataʼalaaka neʼe sooʼopünaa naaʼin sünain wanee kasa. Shia naaʼinreeka wanee kasa eeka walaain sümaa nnojoluin naʼyataain maʼin.

«Nnojoishi taya püliiküin süpüla taʼyataashaatainjachin maʼin», eeshi wayuu eekai nümüin sutuma niʼyataain sünain nüpanaajüin jawatüsü. Naya nüshateeka akuwaʼipa na ojuʼitakana suluʼu telewisoot. Wainmeesü korolo nümaʼana. «Nnojoliinnapa jaraliin aʼyataweein maʼin, akanajeeshii nneerü majaʼüle», müshi Matthew, wanee wayuu aʼyataakai sünain akumajaa wanee kasa eekai sumojujaain suluʼu wanee edificio. «Eeshii na wayuu akanajeekana wainma nneerü sümaa nnojoluin naʼyataain maʼin», müsü nünüiki Shane, wanee wayuu aaʼinmajakai wanee koleejia jee aʼwulejakai suluʼupünaa.

Wattapajaʼa saalii wayuu keejiaka amüin aʼyatawaa. «Talateechi pia sünain piʼyataain müleka jülüjüle paaʼin wainmeerüin wayuu aneetka akuwaʼipa sünainjee piʼyataain», müsü nünüiki Daniel, 25 nuuyase otta akumajüi nia piichi. Anuutaa joo nünüiki Andre, 23 nuuyase: «Talatüsü naaʼin wanee wayuu niʼyataale. Süka jamüin, tooʼulaküirüin shia. Nnojoleerüinjaʼa talatüin naaʼin wanee wayuu müleka nnojoire niʼyataain maʼin sünain wanee kasa, eesüjaʼa süpüla sukulajaʼalaain naaʼin sünainjee».

¿Jamüsüche anaka naaʼin Daniel otta Andre sünain tü naʼyataainkat? Shia sutuma naaʼinrüin tü sümakat tü Wiwüliakat. Saashin tü Wiwüliakat, tütüinjana waya sünain tü waʼyataainkat otta talatüinjatü waaʼin sünain waʼyataain.

¿Jarat tü pütchi suluʼujeejatkat tü Wiwüliakat akaaliinjeechika pia süpüla talatüinjatüin paaʼin sünain piʼyataain? Wekirajaa sünain tia.