«Jaapa analuʼut nümüin Jeʼwaa süka anamiain nia.» (SAL. 106:1TNM)

1. ¿Kasa waapaka aaʼujee analuʼut nümüin Jeʼwaa?

WAINMA maʼin tü kasa anasü naapakat Jeʼwaa wamüin (Sant. 1:17). Naapüin wamüin tü kasa choʼujaakat süpüla katüinjatüin woʼu; müshi nia maʼaka naaʼin wanee arüleejüi eekai jülüjüin naaʼin tü naʼanneetsekalüirua (Sal. 23:1-3). Jamüsüjaʼa wanaa sümaa sülatüin kasa mojusü wamüin, jülüjüshii waya naaʼin Jeʼwaa jee nükaaliinjain waya süpüla sütütülaainjatüin waaʼin suʼunnaa tia (Sal. 46:1). Jülüjüle waaʼin süpüshuaʼa tü kasa naainjakat Jeʼwaa wapüleerua, meerü wanüiki maʼaka naaʼin chi salmistakai, «jaapa analuʼut nümüin Jeʼwaa süka anamiain nia», müshi nia. Nüküjüinya chi salmistakai anamieechin chi Maleiwakai waneepia (Sal. 106:1TNM). Sutuma tia, wayaawata aaʼu sünain waapüinjatüin analuʼut nümüin Jeʼwaa.

Tü pütchi süpülajatkat tü juyakat 2015 shia Salmo 106:1, TNM: «Jaapa analuʼut nümüin Jeʼwaa süka anamiain nia.»

2, 3. (1) ¿Kaseerü alataka wamüin matüjüinre waya aapaa analuʼut nümüin Jeʼwaa? (2) ¿Kasa wekirajaainjatka anain sünain ekirajaayakat tüü?

2 Aküjünatüjülia suluʼu tü Wiwüliakat sünain eeinjatüin wayuu maaʼulu eekai matüjüin aapaa analuʼut. Ekeraajüsia tia pütchikat maaʼutpünaa yaa (2 Tim. 3:2). Watta naalii na wayuu nnojoliikana jülüjüin aaʼin tü kasa naapakat Jeʼwaa namüin. Müshiijeseʼe eein na ayaʼlajakana wainma kasa nnojotka choʼujaain namüin shiiʼiree talatüinjatüin naaʼin. Jalia majayaa wakuwaʼipa maʼaka naaʼin naya wayuu matüjüinkana aapaa analuʼut nümüin Jeʼwaa. Süka jamüin,  eein süpüla motuin waaʼin tü naainjakat Jeʼwaa wapüleerua otta mojuin wakuwaʼipa nümaa Jeʼwaa maʼaka mojuin nakuwaʼipa na israeliitakana (Sal. 106:7, 11-13).

3 Matüjüinre waya aapaa analuʼut nümüin Jeʼwaa, iseerü wachiki eejiraain waya sümaa wanee kasa mojusü alataka wamüin. Süka jamüin, shieerüin neʼe jülüjüin waaʼin tü kasa mojusü alatakat wamüin suulialeʼeya tü kasa anasü naapakat Jeʼwaa wamüin (Sal. 116:3). ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla kiʼrainjanain waya sünain aapaa analuʼut nümüin Jeʼwaa? ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla shiainjatüin jülüjüin waaʼin tü kasa naapakat Jeʼwaa wamüin suulialeʼeya tü kasa mojusü alatakat wamüin? Wekirajaajeerü anain tia sünain ekirajaayakat tüü.

WAINMA KASA NAAINJAKA JEʼWAA WAPÜLEERUA

4. ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla kiʼrainjanain waya sünain aapaa analuʼut nümüin Jeʼwaa?

4 Süpüla kiʼrainjanain waya sünain aapaa analuʼut nümüin Jeʼwaa, jülüjüinjatü waaʼin tü kasa naainjakat wapüleerua. Jee müsia jülüjüinjatü waaʼin alin waya nüpüla, müshijeseʼe naainjüin kasa anasü wapüleerua. Tia, shia tü naainjakat wanee wayuu nümaiwajachi, talatüsüjeseʼe naaʼin sutuma tü kasa naainjakat Jeʼwaa nüpüleerua (paashajeʼera Salmo 40:5 otta 107:43).

5. ¿Kasa waaʼinrajatka süpüla waapawalin analuʼut nümüin Maleiwa maʼaka saaʼin nutuma Pablo?

5 Anasü maʼin washatüle nukuwaʼipa chi aluwataaushikai Pablo süpüla kiʼrainjanain waya sünain aapaa analuʼut nümüin Jeʼwaa. Jülüjüsü naaʼin Pablo waneepia süpüshuaʼa tü kasa naapakat Jeʼwaa nümüin. Müshijeseʼe naapawalin analuʼut nümüin Jeʼwaa wanaa sümaa nuʼuraajüin. Süpülapünaa nunoujain Pablo, yaletapuʼusü naaʼin suʼupala wayuu, eʼrüipuʼushi nia wayumüin, müliapuʼushii nutuma na anoujashiikana sümaa nüküjüin alawaa nachiki. Shiasaʼa sutuma motuin naaʼin Jeʼwaa naainjala Pablo sümaa nüneeküin nia süpüla nüküjülinjachin pütchi, naapüin Pablo analuʼut nümüin Jeʼwaa (paashajeʼera 1 Timoteo 1:12-14). Naapüinya Pablo analuʼut nümüin Jeʼwaa saaʼu wayuuin anamia na nuwalayuukana sünain anoujaa jee müsia sutuma ayatüin naya waneepiain nümaa Jeʼwaa (Filip. 1:3-5, 7; 1 Tes. 1:2, 3). Aapawaishi analuʼut Pablo nümüin Maleiwa wanaa sümaa nükaaliinjünawalin natuma na nuwalayuukana (Aluw. 28:15; 2 Cor. 7:5-7). Müshijeseʼe nümüin Pablo namüin na anoujashiikana: «Anashii sotojiraale jaaʼin aapaa analuʼut nümüin chi Maleiwakai sümaa eeʼirajaa süka süpüshua jaaʼin. Juʼwaaja nia süka jayeechi süpüshua, maa aka tü eeʼirajuushi kanüliakat Salmos» (Col. 3:15-17).

¿KASA WAAʼINRAJATKA SÜPÜLA WATÜJÜINJANAIN AAPAA ANALUʼUT?

6. ¿Kasa paapüinjatka aaʼujee analuʼut nümüin Maleiwa?

6 Jülüjüinjatü waaʼin tü kasa naainjakat Jeʼwaa wapüleerua maʼaka saaʼin nutuma Pablo (Sal. 116:12). Püsakireʼera paaʼin sünain tüü: «¿Kasa taapüinjatka aaʼujee analuʼut nümüin Maleiwa?». Wanee kasa jülüjeeka waaʼin shia naʼaleewain waya Jeʼwaa otta naapüin chi Nüchonkai süpüla ouktaa saaʼu waainjala. Jülüjeesü waaʼin tü naainjakat na wawalayuukana süpüla nakaaliinjain waya suʼunnaa weʼrüin müliaa otta müsia jülüjeesü waaʼin talatüin maʼin waaʼin saaʼu kaʼwayuusein waya jee kachonniin waya. Wainma kasa waapüinjatka aaʼujee analuʼut nümüin Maleiwa. ¿Kasaka waaʼinrüinjatüin süpüla waapüin analuʼut nümüin Maleiwa waneepia? Jülüjeesü waaʼin tü naainjakat Maleiwa wapüleerua (paashajeʼera Salmo 92:1, 2).

7. (1) ¿Jamüshii waapüinjanaka analuʼut nümüin Maleiwa? (2) ¿Jamüsü aneetka wakuwaʼipa waapüle analuʼut nümüin Maleiwa woʼuraajapa?

7 Jülüjüle waaʼin süpüshuaʼa tü kasa anasü eekat wamaʼana, keeʼireejeerü waaʼin oʼuraajaa süpüla aapaa analuʼut nümüin Jeʼwaa (Sal. 95:2; 100:4, 5). Eeshii wayuu eekai noʼuraajüin neʼe süpüla achuntaa wanee kasa nümüin Maleiwa.  Keeʼireepejeʼe naaʼin Maleiwa woʼuraajüin süpüla waapüin analuʼut nümüin saaʼu tü kasa eekat wamaʼana. Tia, shia tü naainjakat Ezequías sümaa Ana saashin tü Wiwüliakat (1 Sam. 2:1-10; Is. 38:9-20). Washata nakuwaʼipa naya wayuukana otta waapa analuʼut nümüin Maleiwa saaʼu tü naainjakat wapüleerua (1 Tes. 5:17, 18). Waaʼinrüle tia, atütülaajiraajeena waya waaʼin namaa na wawalayuukana, aireejeechia wapüla Jeʼwaa otta aleeweena maʼin waya nümaa (Sant. 4:8).

¿Kasa paapüinjatka aaʼujee analuʼut nümüin Jeʼwaa? (Paashajeʼera tü pütchikat 6 otta 7)

8. ¿Jarat tü piamasü kasa kapüleekat anainjee wamüin aapaa analuʼut?

8 Nnojorüle jülüjüin waaʼin tü kasa naapakat Jeʼwaa wamüin, mojuteerü shia wamüin mapa. ¿Jamüsüche makaʼa wakuwaʼipa? Eesü piamasü kasa maka atuma wakuwaʼipa. Palajana, shia sutuma kaainjaraliin waya. Shiasaʼa sutuma tia, kapüleesü wamüin aapaa analuʼut. Wanaa sümaa nukumajüin Jeʼwaa Adán sümaa Eva, naapüin namüin tü choʼujaakat namüin. Kepiainjanayaa paala naya süpüla kaʼikat süpüshuaʼa suluʼu tü paʼaraiisükat otta anainjana naya paala (Gén. 1:28). Mojutpejeʼe nümüin Adán sümaa Eva tü naapakat Jeʼwaa namüin. Shia neʼe jülüjaka naaʼin tü suchuntaakat naaʼin, müsüjeseʼe sümüloulin natuma tia kasa anasü naapakat Jeʼwaa namüin (Gén. 3:6, 7, 17-19). Tü wanee kasa kapüleekat anainjee wamüin aapaa analuʼut shia sutuma kepiain waya naʼaka wayuu matüjüinkana aapaa analuʼut. Washatüle nakuwaʼipa naya wayuukana, mojuteerü wamüin aleewaa nümaa Jeʼwaa otta müsia mojuteerü wamüin naʼakain waya na wayuu aʼyataakana nümüin Jeʼwaa sainküin mmakat (1 Juan 2:15-17). ¿Kasaka waaʼinrüinjatüin süpüla watüjüinjanain aapaa analuʼut? Jülüjüinjatü waaʼin waneepia tü kasa naainjakat Jeʼwaa wapüleerua otta oʼuraajüinjana waya süpüla waapüin analuʼut nümüin (paashajeʼera Salmo 27:4 *).

SÜLATÜLE KASA MOJUSÜ WAMÜIN

9. Weʼrüle müliaa, ¿jamüsü anaka jülüjüle waaʼin tü kasa anasü naapakat Jeʼwaa wamüin?

9 Watüjüle aapaa analuʼut nümüin Maleiwa saaʼu tü kasa naainjakat wapüleerua, eejiraajeena waya sümaa tü kasa mojusü alatakat wamüin. Eesü nnojorüle watüjaain saaʼu tü waaʼinrajatkat sülatalaa sümüle wanee kasa wamüin. ¿Kaseerü waainjaka müleka kawalaʼatale waya sutuma waʼwayuuse, ayuuijaale waya jee ouktüle wanee wapüshi? Jama weʼrüle müliaa sutuma süsetüin wüin eere kepiain waya jee shiale sukutkujaain tü mmakat,  ¿kaseerü waainjaka? Jülüjüle waaʼin tü kasa anasü naapakat Jeʼwaa wamüin, aneena waya otta wachechereerü waaʼin suʼunnaa tü kasa alatakat wamüin. Wekirajaa sünain jamüin nakuwaʼipa waneeinnua wawalayuu aainjakana tia.

10. ¿Jamüsü anaka maʼin sukuwaʼipa Irina sutuma jülüjüin saaʼin tü kasa anasü naapakat Jeʼwaa sümüin?

10 Eesü wanee wawala pürekutsoot rekulaat, Irina * sünülia, chasü kepiain shia Norteamérica. Laülaapuʼushi suluʼu tü outkajaaleekat chi suʼwayuusekai. Akatsaʼa kawalaʼatain shia nutuma mapa otta nüpütüin shia namaʼaleʼeya na süchonniikana. ¿Kasa akaaliinjaka shia süpüla ayatüinjatüin shia sünain aʼyatawaa nümüin Jeʼwaa? Anuu sünüiki: «Taapashaatain analuʼut nümüin Jeʼwaa sutuma naaʼinmajüin taya sümaa jülüjüin taya naaʼin. Sutuma jülüjüin taaʼin weinshi tü kasa anasü naapakat Jeʼwaa tamüin, tatüjaa aaʼu anain maʼin taya saaʼu niʼraajüin maʼin takuwaʼipa sümaa naaʼinmajüin taya. Tatüjaa aaʼu eejeechin nia tamaa waneepia». Mayaapejeʼe wainmain kasa mojusü alataka sümüin Irina, jülüjüsü saaʼin weinshi kasa anasü, müsüjeseʼe süchecherüin saaʼin sünain anoujaa otta sütütüleʼerüin naaʼin na wawalayuukana sükajee tü sukuwaʼipakat.

11. ¿Kasa akaaliinjaka wanee wawala chejeʼewat Asia süpüla süchecherüinjatüin saaʼin suʼunnaa ayuulin shia?

11 Eesü wanee wawala chejeʼewat Asia, Kyung-sook sünülia. Eeirü maʼaka saaʼin piama shikii juya sünain pürekutsoolüin shia nümaa chi suʼwayuusekai. Shiasaʼa soʼu wanee kaʼi, naküjüin na tottootkana sümüin sünain kanserüin tü süsosokot. «Mamaʼajaajeerü pia sutuma, apütaasü neʼe püpüla maʼaka apünüin kashi jee shiale aipirua kashi», müshii na tottootkana sümüin. Mayaapejeʼe sülatapuʼuin kasa mojusü sümüin tia wawalakat jee nümüin chi suʼwayuusekai, eiwaʼalia neʼe antajaain wanee ayuulii nanainmüin. Anuu sünüiki tü wawalakat Kyung-sook: «Mojushaatasü maʼin taaʼin tatüjaapa saaʼu ayuulin taya. Müsü jalapaʼakai taaʼin sutuma otta mmotshaanasü maʼin taya». ¿Kasa akaaliinjaka shia süpüla süchecherüinjatüin saaʼin? Saashin tü wawalakat, oʼuraajüsü shia waneepia süpülapünaa atunkaa. «Taapawalin analuʼut nümüin Jeʼwaa saaʼu jaʼraisü kasa anasü eekai sülatüin tamüin soʼukaiwai. Emetutsü tanüiki sünain oʼuraajaa», müsü sünüiki. Anasü saaʼin tü wawalakat sutuma saainjawalin tia jee müsia keeʼireesü saaʼin shiiʼiyatüin tü naalinkat Jeʼwaa süpüla. Sutuma suʼuraajawalin tü wawalakat, shiyaawata aaʼu nükaaliinjain shia Jeʼwaa suʼunnaa shiʼrüin müliaa otta müsia shiyaawata aaʼu wainmaleein tü kasa anasü alatakat sümüin wayuu suulialeʼeya tü kasa mojusükat.

Sheryl nümaa John, chi shimülia katakai oʼu (Paashajeʼera tü pütchikat 13)

12. ¿Kasa akaaliinjaka Jason süpüla eejiraain nia sümaa tü mojuukalü aaʼin sutuma ouktüin nuʼwayuuse?

12 Eeshi wanee wawala Jason nünülia, aʼyataashi nia suluʼu wanee Weteet chakat África. Alatüsü suulia apünüin shikii juya sünain niʼyataain waneepia nümüin Jeʼwaa. Jee müsia alatüirü akaratshi juya süchikijee ouktüin nuʼwayuuse sutuma kanset. Shiasaʼa sotowaipa naaʼin chi wawalakai müliain maʼin saaʼin nuʼwayuuse sutuma tia ayuuliikat, mojushaatasü maʼin naaʼin. ¿Kasaka akaaliinjüin nia suʼunnaa mojuin naaʼin? Soʼu wanee kaʼi, sotusü naaʼin chi wawalakai wanee kasa talatajiraaka atuma nia sümaa nuʼwayuuse, naapaka analuʼut nümüin Jeʼwaa saaʼu tia sotoka naaʼin. Anasü naaʼin chi wawalakai sutuma sotuin naaʼin tü kasa anasü alatakat nümüin sümaa nuʼwayuuse. Soʼujeʼereʼeya tia, naapawalin analuʼut nümüin Jeʼwaa saaʼu müin nükaaliinjain nia. Shiasaʼa sutuma naainjüin tia, shia jülüjaka naaʼin waneepia tü kasa anasükat. Mayaapejeʼe mojuwalin naaʼin sutuma ouktüin nuʼwayuuse, nnojoishi nia yüülaleein. Wanee kasa anatka atuma naaʼin chi wawalakai shia naapawalin analuʼut nümüin Jeʼwaa saaʼu anamiapuʼuin maʼin nuʼwayuuse otta sutuma aipuʼuin maʼin Jeʼwaa süpüla.

«Taapüin analuʼut nümüin Jeʼwaa saaʼu niain Tamaleiwasein» (Sheryl)

13. ¿Kasa akaaliinjaka Sheryl süpüla nnojoluinjatüin mojushaatain saaʼin?

 13 Wanaa sümaa süntajaain wanee wawai katsüinshaatasü maʼin otta juyamaajatka chayaa Filipinas, 13 suuyase Sheryl. Alatüsü tia soʼu juyaka 2013. Anuu sünüiki Sheryl süchiki tia: «Ajaʼttaleesia tepia jee ouktüshi taata, maama otta na tawalayuukana». ¿Kasaka akaaliinjüin shia süpüla nnojoluinjatüin mojushaatain saaʼin? Jülüjüsü saaʼin Sheryl waneepia tü kasa anasü eekat sümaʼana, shiasaʼa sutuma tia, saapüin analuʼut nümüin Jeʼwaa. Shiʼrüinya Sheryl na wawalayuukana sünain akaaliinjaa jee sünain atütüleʼeraa naaʼin na mojukana aaʼin. Otta müsia, sütüjaa aaʼu noʼuraajüin na wawalayuukana sainküin mmakat süpüshuaʼa süpüleerua. Anuu sünüiki: «Taapüin analuʼut nümüin Jeʼwaa saaʼu niain Tamaleiwasein. Naapüinya waneepia tü choʼujaakat wamüin». Waapüle analuʼut nümüin Maleiwa saaʼu tü kasa anasü eekat wamaʼana, nnojoleerü mojushaatain waaʼin otta eejiraajeena waya sümaa tü kasa mojusü alatakat wamüin (Éf. 5:20; paashajeʼera Filipos 4:6, 7).

TALATA WAAʼIN SÜKA EEIN JEʼWAA WAMAA

14. ¿Kasa naaʼinrajatka Maleiwa wapüleerua? (Piirakaa sümüin tü ayaakua suluʼukat süpana 7.)

14 Sümaiwa paala, naapawalin analuʼut nümüin Jeʼwaa na aʼyataashiikana nümüin. Jamüshiijaʼa na israeliitakana, eeʼirajüshii naya nümüin Jeʼwaa süpüla naapüinjatüin analuʼut nümüin saaʼujee nuʼtteʼerüin naya nuulia Faraón (Éx. 15:1-21). Maaʼulu yaa, watüjaa aaʼu nükaaliinjeenain waya Jeʼwaa sülatüle kasa mojusü wamüin. Naashin Jeʼwaa, najaʼttirüinjatü süpüshuaʼa tü kasa müliakalü atuma waaʼin (Sal. 37:9-11; Is. 25:8; 33:24). Soʼu palit kaʼi, najaʼttireena Maleiwa napüshuaʼa na nüʼünüükana otta kepieena waya suluʼu tü mma anasükat eere nnojoleenain müliain waya atumawaa otta eere eeinjatüin tü anaakalü akuwaʼipa. ¿Aashin waapeein analuʼut nümüin Jeʼwaa saaʼu tia? (Alat. Map. 20:1-3; 21:3, 4.)

15. ¿Kasa waaʼinrajatka soʼu juyaka 2015?

15 Watüjaa aaʼu wainmeerüin kasa naainjaka Jeʼwaa wapüleerua soʼu juyaka 2015. Jaʼitairü kasain alatüin wamüin, watüjaa aaʼu eejeechin Jeʼwaa wamaa (Deut. 31:8; Sal. 9:9, 10). Ayateena nükaaliinjain waya Jeʼwaa süpüla waneepiainjanain waya nümaa. Müsüjeseʼe anain washatüle nukuwaʼipa Habacuc. Naashin niakai, talatüsü naaʼin nümaa Jeʼwaa, jaʼitairü nnojoluin eein tü niküinjatkat jee jaʼitairü sülatüin kasa mojusü nümüin (Hab. 3:17, 18). Soʼu juyaka 2015, jülüjeesü waaʼin tü kasa anasü naapeetkat wamüin Maleiwa otta waaʼinrüinjatü tü sümakat tü pütchi süpülajatkat juyaka 2015, tü makat mayaa: «Jaapa analuʼut nümüin Jeʼwaa süka anamiain nia» (Sal. 106:1TNM).

^ par. 8 Salmo 27:4 (TNM): «Waneesia neʼe tü kasa tachuntakat nümüin Jeʼwaa... shia toʼunajatka achiirua waneepia, kepiainjachin taya waneepia nipialuʼu Jeʼwaa, süpüla teʼrüinjatüin naʼanasia Jeʼwaa otta süpüla kojutüinjatüin tamüin tü aʼwaajüleekat.»

^ par. 10 Nnojotsü shiain tü nanülia shiimainsükat.