Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU Eneeroʼu 2015 | Anashaatasü maʼin tü Nuluwataayakat Maleiwa

Naya keejiakana amüin aapawaa nneerü nnojotka namüinjatüin naya na aʼyataakana neʼipajee na sülaülashiikana mma saashin wayuu. ¿Eejeetche wanee aluwataaya eere nnojoleenain na keejiakana amüin aapawaa nneerü nnojotka namüinjatüin?

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Wanee kasa mojuka atuma sukuwaʼipa suluwataaya wayuu

Mojushaatasu maʼin sukuwaʼipa tia makat.

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Anashaatasü maʼin tü Nuluwataayakat Maleiwa

Pikirajaa sünain aipiruasü kasa wanoujainjatka atuma nnojoleenain na keejiakana amüin aapawaa nneerü nnojotka namüinjatüin süntapa Nuluwataaya Maleiwa.

Waapa analuʼut nümüin Jeʼwaa

Sülatüle kasa mojusü wamüin, ¿jamüsü jülüjüinjatka waaʼin tü kasa naainjakat Jeʼwaa wapüleerua?

Tü outkajawaakat eere Sotuin Waaʼin ouktüin Jesuu waaʼu

¿Kasa paaʼinrajatka süpüla pütüjaain saaʼu chainjachire pia chaa iipünaa jee yaainjachire pia yaa Mmapaʼa?

Tü naaʼinrajatkat na paʼwayuuseewashiikana süpüla anain nakuwaʼipa jee talatüin naya

Pikirajaa sünain jaʼraisü kasa aneetka atuma nukuwaʼipa chi toolokoi sümaa nuʼwayuuse otta talateetka atuma naaʼin.

Juuʼulaa niaiwa Jeʼwaa oʼunirüin jukuwaʼipa

¿Kasa naaʼinrajatka na kaʼwayuusekana süpüla nnojoliinjanain namaʼüjiraain nakuwaʼipa sümaa wayuu nnojotkat naʼwayuusein?

¿Shiimainchejeʼe eein süpüla aijiraain waneepia wanee wayuu sümaa nuʼwayuuse?

Wainma kasa eeka süpüla natüjüin na kaʼwayuusekana jee na kasaaleekana sünainjee tü karalouktakat El Cantar de los Cantares.

Susouktaka eʼipajee tü Wiwüliakat

¿Nukumajüinche waya Maleiwa? ¿Akumajaataapa waya sünainjee tü mürütkalüirua?