¿Eeichia pia aʼyalajüin sutuma alin pünain wanee kasa?... * Aa, alatüiria tia sümüin wayuu süpüshuaʼa. Nnojoliipejeʼe waya aʼyalajüin neʼe sutuma alin watüna jee wasaʼa. Eeshii waʼyalajüle müleka saainjünüle wanee kasa wamüin. Jamüsüjaʼa süküjünüle alawaa wachiki, aisü wamüin tia ¿aashimüin?... Müshia Maleiwa, aisü nümüin süküjünüle alawaa nüchiki. Anashii waashajaale süchiki tia otta tü waainjüinjatkat süpüla talatüin naaʼin Maleiwa watuma.

Saashin tü Wiwüliakat, eepuʼushii waneeinnua wayuu aainjaka kasa mojusü nümüin Maleiwa. Maaliinsai Maleiwa napüla otta mojusü maʼin naaʼin natuma. ¿Atüjüsüjaʼa mojaa naaʼin Maleiwa? Jooʼu waashajaai motsoʼo süchiki tia.

Jamüshiijaʼa na piamashii wayuu nukumajakana Jeʼwaa palajana, aainjüshii kasa mojusü. Mojushaatasü maʼin naaʼin Maleiwa natuma. Kepiapuʼushii naya nutuma suluʼu wanee müsü aka saaʼin apain, «Edén» münüsü. ¿Kasaichi taaʼin nünülia chi toolokoi otta tü jietkat?... Aajaa, Adán nünülia chi toolokoi otta Eva sünülia tü jietkat. Jooʼu waashajaai motsoʼo süchiki tü naainjakat.

«Jaaʼinmaja tü apainkat», müshi joo chi Maleiwakai namüin süchikijee naapüin namüin tü apainkat. Nuluwataain naya Maleiwa süpüla kachoinjanain naya otta eeinjanain naya süpüla kaʼikat süpüshuaʼa naajüin. Akatsaʼa eein wanee kasa alataka süpülapünaa kachonniin naya. ¿Pütüjaa aaʼu kasain alatüin?... Aajaa, oonoosü Eva sümaa naʼalain wanee aapiee, makalaka nnojoluin soonooin nümaa Maleiwa. Müshia Adán, moonooinsai nia nümaa Maleiwa. Anuusaʼa tü alatakat.

Kanüikiyaasü nutuma chi aapieekai wanee wüi süpüla yootuinjachin nia sümaa Eva. Sücheküin maʼin  Eva wanaa sümaa sümünüin: «Meena aka jia Maleiwakai». Mapa, süküjaka tü wüikat tü saainjüinjatkat Eva süpüla suuntüin tia, ayataka shia sutuma. ¿Pütüjaa aaʼu kasain saainjüin Eva?...

Shiküin Eva süchon tü wunuʼu nüpülajakat Jeʼwaa suulia. Anuu nünüiki Maleiwa nümüin Adán süpülapünaa nukumajüin Eva: «Anuu süchon tü wunuʼukolüirua süpüshua yaa suluʼu tü apainkat süpüla piküinjatüin shia. Shiasaʼa nnojolüinjatüin piküin süchon tü wunuʼu atüjaweetkat atüma wayuu saaʼu tü anasükat je saaʼu tü mojusükat. Müleka piküle süchon wunuʼukot tüü, shiimüinshaana ouktajachin pia».

Sütüjaa aaʼu Eva mojuin süpüla shiküin süchon tia wunuʼukot. Shiasaʼa sutuma «sünanajaa sümüin [...] tü wunuʼukot sünain anachonin maʼi shiyolojo suʼupaʼaluʼu sümaa saashajeʼerüin saaʼin süleʼeruʼu: ‹Anachonkatche maʼi shiyolojo süchon tü wunuʼukot. Jaʼyasü saaʼu jemetüin maʼi› [...]. Süsüʼütüinjeseʼe tü süchonkot sünain shiküin. Shikiraakalaka shia nümaa chi suʼwayuusekaʼiya». ¿Jamüsü nikaka Adán saaʼin pümüin süchon tü wunuʼukot?... Shia süka alin maʼin Eva nüpüla nuulialeʼeya Jeʼwaa. Müshijeseʼe noonooin sümaa Eva. Shia anaʼleeka maʼin oonowaa sümaa nünüiki Maleiwa suulia sünüiki neʼe wayuu, ¿aashimüin?

¿Sotusü paaʼin tü wüi yootokat sümaa Eva? Nnojotpajaʼa shiawalain yootuin tü wüikat sümaa Eva. Eeshia chi kanüikiyaakai atuma shia, maʼaka naaʼin chi wayuu kanüikiyaakai atuma wanee mieeka. ¿Kasaichi taaʼin nünülia chi kanüikiyaakai atuma tü wüikat?... Aajaa, «chi wüi nümaiwajachikai, chi Yolujaa otta Satanaa münakai».

¿Kasa taaʼin paainjüinjatka süpüla talatüin naaʼin Maleiwa putuma?... Oonooinjachi pia waneepia sümaa nünüiki. Naashin Satanaa, nnojoleerü oonooin tü wayuukalüirua nümaa Maleiwa. Anuu tü keeʼireekat naaʼin Maleiwa paainjüin nüpüleerua: «Kekii maʼin pia tachonchee otta pütalateʼera taaʼin süpüla tasouktüinjachin niʼipajee chi ojuyaajakai taya». Mojusü maʼin nünüiki Satanaa nüchiki Jeʼwaa. Naashin niakai, nnojoleerü jaralüin aʼyataweein nümüin Maleiwa mapa. Müleka poonoole nümaa Jeʼwaa otta piʼyataale nümüin, talateerü naaʼin putuma ¿Paainjeetche tia uutein?...

^ püt. 3 Paashajeʼerüle nümüin wanee jintüi pütchikat tüü, puuʼulaa nusouktai eere tü apünüinsükat punto.