Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU Tisienpüroʼu 2014 | Eeshi süpüla naʼaleewain pia Maleiwa

¿Nnojoishiiche waya jülüjüin naaʼin Maleiwa süka wattaluʼuin nia woulia? ¿Eeshiche süpüla naʼaleewain pia Maleiwa?

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

¿Eeshiche süpüla aleewain pia nümaa Maleiwa?

Wainma na wayuu «naʼaleewain taya Maleiwa» makana anüiki.

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

¿Paainjüinche tü nümakat Maleiwa pümüin?

Nnojoishii neʼe oonooinjanain waya nümaa Maleiwa, eeinjatü waneeirua kasa waainjüinjatka süpüla naʼaleewainjanain waya Maleiwa.

Jülüja waaʼin tü nikirajeekalü anain Jesuu

¿Jamaluʼutche eera tü nümakat Jesuu süchiki tü süʼükat mostaza, süchiki tü soolojiakat pan, nüchiki wanee wayuu achajaakai süchiki kaaʼürülairua otta süchiki wanee korolo kojutüsü ojoitünaka?

¿Piyaawata aaʼu tü nümakat Jesuu?

¿Jamaluʼutche eera tü nümakat Jesuu nüchiki wanee apünajüi atunkakai, süchiki wanee kusu otta nüchiki wanee emüliee maaʼinsai?

Paaʼinwajiraainjana waya süpüla woʼttaainjanain

Paashajeʼera süchiki tü naainjakat Jeʼwaa süpüla nuʼtteʼerüin na wayuu aʼyataapuʼukana nümüin namaiwa. Anashii paaʼinwale waya süpüla woʼttaainjanain suʼunnaa tü müliaa miyoʼusükat.

¿Jamüsü talataka paaʼin sümaa tü kasa nümaʼanajeejatkat Maleiwa?

¿Kasa weeʼiyataka akajee kojutüin maʼin wamüin tü kasa nümaʼanajeejatkat Maleiwa?

TEACH YOUR CHILDREN

Eesü mojule naaʼin Maleiwa. ¿Kasa waainjüinjatka süpüla talatüin naaʼin Maleiwa watuma?

Saaʼujee tü waainjakat eesü süpüla talatüin naaʼin jee mojuin naaʼin Maleiwa watuma. Paashajeʼera tia süpüla pütüjaain saaʼu tü kasa mojusü naainjakat Adán sümaa Eva nümüin Jeʼwaa.

Kekiinjachi pia suulia paashichijaain

Ayaawajaainjana waya waaʼin maʼaka naaʼin David wanaa sümaa wainmain waliajatü sutuma wayuu.

Susouktaka eʼipajee tü Wiwüliakat

¿Kasa paainjüinjatka süpüla alinjachin Maleiwa napüla na püchonniikana?