Eesü wanee kaasü ouktasiroʼu, monóxido de carbono münüsü. Tia kaasükat, nnojotsü jaʼyain otta meejuunsat shiayaʼasan. Wattairü saalii wayuu ouktaka sainküin tü mmakat sutuma süsanalüin tia makat. Nnojoliinjanapajaʼa waya mmoluin seema tia. Eeshii na eʼitaakana nepialuʼu wanee müsü aka saaʼin alarma aapitka naya müleka eere tia kaasükat.

Chi Yolujaakai, müshi aka saaʼin tü monóxido de carbono münakat süka nnojoluin jaʼyain nia jee mojulaain nia. Nnojoliinjanapajaʼa waya mmoluin neema süka nükaaliinjüin waya Jeʼwaa. Wekirajaa sünain tü nükaaliinjeenakalü aka waya Jeʼwaa.

Wayainjana aneekaka. «Müleka [jüʼleejüle] chi Yolujaakai, oʼunamaateechi juulia», müsü Santiago 4:⁠7. Mayaapejeʼe pülain chi Yolujaakai, nnojoleerü waaʼinrüin tü keeʼireekat naaʼin müleka wayouktajüle shia. Süka jamüin, wayain neʼe aneekaka kasainjatüin waaʼinrüin. Müleka ayatüle waya sünain katsüin waaʼin sünain anoujaa, nnojoleerü nikeʼejüin waaʼin Satanaa (1 Pedro 5:9). Oʼunajaashi chi Yolujaakai nümaʼanajee Jesuu sutuma nnojoluin naaʼinrüin Jesuu tü nuluwataakalü anain nia (Mateo 4:11). Müinjatü wakuwaʼipa maʼaka naaʼin Jesuu.

Aleewa waya nümaa Maleiwa. Aleeweeshi Maleiwa wamaa, müshiijeseʼe nuunejaain waya süpüla warütkaainjanain nünainmüin (Santiago 4:8). ¿Kasakaʼa waaʼinrüinjatüin süpüla waʼaleewain Maleiwa? Ekirajaainjana waya nünain (Juan 17:​3, TNM). Müleka weʼraajüle maʼin Maleiwa, miyoʼuleejeeria naaliin wapüla. Shiasaʼa sutuma tia, aʼyataajeena waya nümüin süka süpüshuaʼa waaʼin (1 Juan 5:3). ¿Kaseetka naainjüin Maleiwa müleka waainjüle tia? Arütkaajeechi nia wanainmüin.

Nükaaliinjeena waya Jeʼwaa

Nükaaliinjeena waya. «Tü nünüliakat Jeʼwaa müsü aka saaʼin wanee piichi ounjulaaya. Awataashi chi wayuu lotokoi akuwaʼipa suluʼumüin süpüla nnojolinjachin jamajüin nia.» (Proverbios 18:​10TNM.) Chi wayuu kojutükai amüin Jeʼwaa, nieechi nükaaliinjaka. Makalaka nükaaliinjeenain waya Jeʼwaa müleka wachuntüle kaaliinwaa nümüin.

«Soʼu taashajeʼerüin tü Wiwüliakat, tanoujamaata anainrü eein chi Yolujaakai. Sutuma tatüjaaitpain saaʼu eein nia, eejüsü taaʼin nuulia»

Tü watüjakat nanainjee waneeinnua wayuu. Mayaapejeʼe jekenain sünain anoujaa na wawalayuu chejeʼewaliikana Éfeso, anuu tü kasa anasü watüjakat  nanainjee: «Je kojuyataajaʼa na eekai naʼyataapüʼüin sünain [ouutsü], nantirüin tü nakaralouktase sükuaippamaajatkat tü [ouutsükat]. Nantirüin shia süpüla naʼajüinjatüin yala suʼupala süpüshuaʼa tü wayuukalüirua. Je shiyuʼnnaakalaka jerain maʼi tü süliakat süpüshuaʼa. Eetaasüjaʼa ojuittüin 50.000 neerü pülaata tü süliakat» (Aluwataaushikana 19:​19). * Jaʼitairü kojutüshaatain tia karalouktakat, ayatsia neʼe naʼajüin shia. ¡Anashaatasü tia naaʼinrakat! Maaʼulu yaa, wainma maʼin tü kasa mojusü sukuwaʼipamaajatkat ouutsü. Eesü kasa eekai müin anakai saaʼin wamüin, akatsaʼa sukuwaʼipamaajatüin shia ouutsü. Wamaʼanale tia kasakalüirua, anteerü yolujaa wanainmüin sutuma. Müsüjeseʼe waʼajüinjatüin shia, jaʼitairü kojutüin maʼin shia wamüin (Deuteronomio 18:10-12).

Jaʼraitpa shikii nuuyase Rogelio, nunouja anain shiimain eein chi Yolujaakai. ¿Kasa naainjaka Rogelio süpüla nütüjaain saaʼu shiimain eein chi Yolujaakai? Nnojotpuʼusü Wiwülia nümaʼana, shiasaʼa eepa shia nümaʼana, müsü nünüiki mayaa: «Soʼu taashajeʼerüin tü Wiwüliakat, tayaawatamaata aaʼu shiimain eein chi Yolujaakai. Sutuma tatüjaaitpain saaʼu eein nia, eejüsü taaʼin nuulia».

¿Eejeetche wanee kaʼi nnojoleechika oʼu chi Yolujaakai? Jamüsaʼa shia, eejeerü. Anuusaʼa sünüiki tü Wiwüliakat nüchiki: «Ojutünüshi shirokumüin tü sikikat makat aka saaʼin laa eekai saʼajünüin aluʼu ‹azufre›». Tia süpülajatü nnojoluinjatüin niʼikeʼerüin tü wayuukalüirua (Alateetkat Mapeena 20:10). Sutuma meʼrujuin chi Yolujaakai, nnojoishi süpüla jamajüin nia sutuma tü «sikikat makat aka saaʼin laa eekai saʼajünüin aluʼu ‹azufre›». Makalaka shiyaawaseyaain neʼe tia süpüla sütüjaanüin aaʼu nuʼutünajachin aaʼin chi Yolujaakai. ¡Aneerü maʼin wakuwaʼipa nnojoitpa chi Yolujaakai!

Ayataʼaya pikirajaain sünain nukuwaʼipa Jeʼwaa jee jülüja paaʼin tü jülüjakat naaʼin. * Müle shia putuma, talatashaateerü paaʼin sutuma piʼreerüin tü kaʼi nnojoleechikalü oʼu chi Yolujaakai.

^ püt. 8 Wainmashaata maʼin tü «neerü pülaata» aküjünakalü achiki yaʼayaa. Süpüla eeinjatüin nümaʼana wanee wayuu tia, aʼyataainjachi sinkuenta miit kaʼi.

^ püt. 11 Pütüjaweere sooʼomüin nüchiki chi Yolujaakai jee pütüjaweere saaʼu jamüin nünüiki Maleiwa süchiki sukuwaʼipa tü ouutsükalüirua, paashajeʼera tü karalouktakat ¿Kasa shikirajaka maʼin tü Wiwüliakat?, suluʼu ekirajaaya 10. Puchunta tia karalouktakat nümüin wanee aküjüi pütchi nüchiki Jeʼwaa jee shiale paashajeʼerüin suluʼu www.jw.org /guc.