Naashin noʼutku na wayuukana, nnojoishi niain chi Yolujaakai chi ashajünakai achiki suluʼu tü Wiwüliakat, tia ashajünakat shia neʼe süpüshuaʼa tü kasa mojusükat naashin. Shiimainrejeʼe tia, ¿jaraikaʼa joo chi aashajaakai nümaa Jesuu jee nümaa chi Maleiwakai saashin tü Wiwüliakat? Wekirajaa sünain tia.

WANAA SÜMAA NAASHAJAAIN NÜMAA JESUU

Apünüintua maʼin nuuʼulakünüin aaʼin Jesuu nutuma chi Yolujaakai, süchikijeejatü maʼin nuwoutisaajünüin. Tü palajatkat sukua shia soʼu nümüin chi Yolujaakai nümüin Jesuu: «Müleka Nüchonle pia Maleiwa, puluwataa türa ipakat shiiʼiranajaaiwa pan».  Tü wanee shia soʼu nuʼuninnüin Jesuu nutuma chi Yolujaakai saaʼumüin tü aʼwaajüleekat Maleiwa. «Müleka Nüchonle pia Maleiwa, pumutta pümata yaajee mmoluʼumüin», nümakalaka chi Yolujaakai nümüin Jesuu. Tü waneʼeya shia soʼu nümüin chi Yolujaakai nümüin Jesuu mayaa: «Müleka püsapainyoʼukale pia yaa tamülatuʼu sünain puʼwaajüin taya, taapeerü pümüin tü suumainkalüirua [wayuu] süpüshuaʼa». Nnojoishi oonooin Jesuu nümaa chi Yolujaakai, shia nüküjaka Jesuu tü sümakat tü Wiwüliakat (Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13).

Saashin tü pütchi paashajeʼerüitpakat, ¿jarai naashajaaka amaa Jesuu? ¿Yootushiche nia nümüiwaʼa sutuma tü kasa mojusü nüleʼerujutkat? Nnojotsü shiain tia. Saashin tü Wiwüliakat, maainjalasai Jesuu mayaapejeʼe nuuʼulakünüin aaʼin süka kasa mojusü maʼaka tü ooʼulakünakat aka waaʼin maaʼulu (Hebreokana 4:15). «Maainjalasai Cristo je matüjainsai aküjaa alawaa nia.» (1 Pedro 2:22.) Nnojoikalaka aashajaain Jesuu nümüiwaʼa sümaa tü kasa mojusü nüleʼerujutkat. Süka jamüin, maainjalain nia. Suʼunnaa tia, nia naashajaaka amaa chi Yolujaakai.

Süpüla punoujüin sünain shiimain eein chi Yolujaakai, anuu wanee pütchi aküjakat tia:

  • Naashin chi Yolujaakai, müleka nüsapainyoʼukale Jesuu nümülatuʼumüin, naapeerü nümüin süpüshuaʼa tü suumainkalüirua wayuu (Mateo 4:​8, 9). Nnojoirejeʼe eein chi Yolujaakai, ¿jaraikaʼa joo chi aapüinjachiaakai suumain wayuu nümüin Jesuu? Nnojotsü nuunjulajüin Jesuu sünain pülashin chi Yolujaakai.

  • Kettaapa chi Yolujaakai sünain nuuʼulaküin naaʼin Jesuu, «oʼunüshi nia nümaʼanajee süpüla nüleʼejüinjachin nüchikua soʼuweena wane kaʼi nüchekakat oʼu» (Lucas 4:13). Nnojoirejeʼe eein chi Yolujaakai, nnojotsüjee naainjüin tia.

  • Saashin Mateo 4:​11, anta müsia «wane aapieeirua» sünain akaaliinjaa Jesuu. Maʼaka eein na aapiee anamiakana, eeshia wanee aapiee mojulaashi, chia nia chi Yolujaakai.

WANAA SÜMAA NAASHAJAAIN NÜMAA MALEIWA

Wekirajaa jooluʼu sünain tü alatakat nümüin Job. Aküjünüsü suluʼu tü Wiwüliakat sünain naashajaain chi Yolujaakai nümaa Maleiwa, piantua maʼin naashajaain. Suʼunnaa tia nüküjüin Maleiwa nümüin chi Yolujaakai sünain wayuuin anashi Job jee kojutüin Maleiwa nümüin. Naashin chi Yolujaakai, anoujayaashi neʼe Job nünain Maleiwa süka naapüin wainma kasa nümüin, nnojotpejeʼe shiain saaʼu alin Maleiwa nüpüla. Nuuʼulaainjeseʼe Jeʼwaa chi Yolujaakai najaʼlajeʼerüin nuulia Job tü nuwashirüinkat, nuʼutüin naaʼin na nüchonniikana otta ayuuishi nia nutuma. * Ayatapejeʼe alin Maleiwa nüpüla Job mayaapejeʼe sülatüin wainma kasa mojusü nümüin. Sükajee tia, atüjaana aaʼu alaain neʼe chi Yolujaakai. Otta müsia naapüin Maleiwa kasa anasü nümüin Job mapa saaʼu müitpain nukuwaʼipa (Job 1:6-12; 2:1-7).

¿Yootushiche Maleiwa nümüiwaʼa sutuma tü kasa mojusü nüleʼerujutkat? Nnojo, nnojotsü shiain tia. Matüjüinsai oʼtchejawaa Maleiwa suluʼu nukuwaʼipa (2 Samuel 22:31). «Shiimüinshaata sünain maainjalain chi Maleiwa Aluwataakai Pülashikai maʼi», müsü tü Wiwüliakat nüchiki Jeʼwaa (Alateetkat Mapeena [Apocalipsis] 4:8). Maainjalasai Maleiwa suluʼu nnojoluin kasa mojusü nüleʼeruʼu. Nnojotkalaka shiimain sümaa naashajaain nümüiwaʼa sutuma tü kasa eekat nüleʼeruʼu.

Naashin noʼutku na wayuukana, alawaa neʼe eejachin chi wayuu Job münakai. Nnojotpejeʼe alawaain tia, shiimain eejachin nia. Saashin tü Wiwüliakat eejachi wanee wayuu Job münüshi. Ashajünüsüjeseʼe nüchiki Job suluʼu Santiago 5:7-11 süpüla wachecherüin waaʼin suʼunnaa müliaa. Alawaalejeʼe tü ashajünakat nüchiki Job, nnojotsüjee kasajatüin tia namüin na wayuukana. Tü sümakat Ezequiel 14:​14, 20, shiiʼiyatüin sünain eejachinkain wanee wayuu Job münüshi. Suluʼu tia pütchikat, aküjünüsü nüchiki Daniel, Noé otta Job, makalaka shiimain eepuʼuin wanee wayuu Job münüshi süka shiimain sünain eepuʼuin Daniel otta Noé. Shiimainjeseʼe eein joo chi Yolujaakai süka niain ooʼulaküinkain naaʼin Job.

Shiimain eein chi Yolujaakai saashin tü Wiwüliakat. ¿Eesüche süpüla naainjüin wamüin kasa mojusü?

¿KASA NAAʼINRAKA MAAʼULU CHI YOLUJAAKAI?

¿Kaseerü alataka müleka wainmale kaʼruwarannuu puumainpaʼa? Mmoleerü wayuu jee amojujaajeerü nakuwaʼipa sutuma tia. ¿Jama niale yaain waʼaka Satanaa sümaa tü yolujaakalüirua? ¿Kaseerü alataka? Süpüla pütüjaain saaʼu tia, jülüja paaʼin tü alatakat sainküin mmakat.

  • ¿Aashin sükooʼomüinraain tü atkawaakat mayaapejeʼe süchajaanüin sukuwaʼipa süpüla nnojoluinjatüin eein shia?

  • Mayaapejeʼe nachajaain sukuwaʼipa na kachonshiikana süpüla nnojoluinjatüin nanajüin nachonnii  kasa sukuwaʼipamaajatka ouutsü, ¿aashin kamalain maʼin tia sümüin wayuu?

  • ¿Aashin sumojujaain maʼin tü mmapaʼakat sutuma sümüsain kemion, saʼajünüin wasuura jee waneeirua kasa?

  • ¿Aashin müin eekai naaʼin wanee kamaʼürai amojujaka sukuwaʼipa wayuu?

Saashin tü Wiwüliakat, shiimain sünain eein chi amojujakai tü mmapaʼakat. Anuu wanee pütchi müsü mayaa: «Chi kayuushi miyoʼushaata ojutünakai nümaʼanajee Maleiwa, nia chi wüi nümaiwajaikai, chi sülaülakai yolujaa kanüliakai Satanás, chi eʼikeʼerakai wayuu sainküin mmakat süpüshua. Ojutünüichipa nia yaa mmaluʼumüin namaa na aapiee nümaajanakana. [...] Otta müshiʼiya jia kepiakana sainküin mmakat süpüshuaʼale, müleʼo maʼi tü müliaa jiʼreetkat, süka nujutünüichipain chi Yolujaakai jaʼakamüin. Je jashichishaatashi maʼi nia, süka nütüjaain saaʼu sünain sülüʼülüin nükalia süpüla ataʼünnaa» (Alateetkat Mapeena 12:​9, 12). Sutuma tü wekirajaaitpakalü anain, wainma wayuu ayaawataka saaʼu niain aluwataain chi Yolujaakai saaʼu wayuu sainküin mmakat süpüshuaʼa jee mojulaashi maʼin nia.

Eejüinjatü waaʼin nuulia chi Yolujaakai. ¿Kasa waaʼinrüinjatka süpüla eejüin waaʼin nuulia? Aküjüneerü tia sünain tü wanee ekirajaayakat.

^ püt. 12 Jeʼwaa nünülia Maleiwa saashin tü Wiwüliakat.