Wanaa sümaa yaajachin Jesuu yaa Mmapaʼa, wainma kasa nikirajaka anain. Jamüshijaʼa nia, niʼiküin na nikirajüinkana sünain oʼuraajaa, sünain tü naaʼinrajatkat süpüla anain naya noʼuluʼu Maleiwa jee sünain tü naaʼinrajatkat süpüla talatüinjanain naya (Mateo 6:5-13, TNM; Marcos 12:17; Lucas 11:28). Akatsaʼa shiain nikirajapuʼuin maʼin anain wayuu süchiki tü Nuluwataayakat Maleiwa (Lucas 6:45).

Nikirajüin maʼin Jesuu tü wayuukoluirua sünain tü Nuluwataayakat Maleiwa (Lucas 8:1). Wainma kasa naainjaka süpüleerua aküjaa süchiki tia Aluwataayakat, oʼunüshi nia suluʼupünaa tü mmakat Israel sünain ekirajaa wayuu. Otta müsia kojuyatua maʼin ashajünüin süchiki Nuluwataaya Maleiwa suluʼu tü karalouktakat Mateo, Marcos, Lucas otta Juan. Nia Jesuu aküjaka maʼin shia. Nnojotpejeʼe ashajünüin suluʼu tü Wiwüliakat süpüshuaʼa tü nikirajakalü anain Jesuu süchiki tü Nuluwataayakat Maleiwa (Juan 21:25).

¿Jamüsü kojutüka maʼin nümüin Jesuu tü Nuluwataayakat Maleiwa? Shia süka nütüjaain aaʼu nüneeküin nia Maleiwa süpüla aluwatawaa suluʼu tia Aluwataayakat (Isaías 9:6; Lucas 22:28-30). Nnojotpejeʼe shiain keeʼireein maʼin naaʼin laülawaa saaʼu kasa süpüshuaʼa otta nuʼwaajünüinjachin (Mateo 11:​29, TNM; Marcos 10:​17, 18). Eesü tü kasa nüküjakat maʼin anainjee süchiki Nuluwataaya Maleiwa. Nütüjaa aaʼu Jesuu wuleinjatüin nünülia chi Nüshikai otta anainjatüin nakuwaʼipa na nikirajüinkana sünainjee tia Aluwataayakat. *

WULEINJATÜ NÜNÜLIA CHI NÜSHIKAI SUTUMA

Aishi maʼin nüpüla Jesuu chi Nüshikai (Proverbios 8:30; Juan 14:31). Kojutüsü nümüin Jesuu aipüralin chi Nüshikai, nümüliajülin otta lotuin sukuwaʼipa tü kasa naaʼinrakat (Deuteronomio 32:4; Isaías 49:15; 1 Juan 4:8). Müsüjeseʼe niyouktashaatain maʼin Jesuu tü alawaa aküjünakat nüchiki Maleiwa. Aküjünüsü nnojolin kasajatüin nümüin Maleiwa sümüliala wayuu otta aküjünüsü niain kasirüin tia. Makalaka naaʼinmaain maʼin Jesuu aküjaa süchiki Nuluwataaya Maleiwa. Süka jamüin, wuleinjatüin nünülia chi Nüshikai sükajee tia Aluwataayakat (Mateo 4:23; 6:​9, 10, TNM). ¿Jameerü sukuwaʼipa tia?

Wainmeerü kasa anasü saainjaka süpüleerua wayuu. Sükajee tia Aluwataayakat, nümülialeerü saaʼin wayuu Jeʼwaa. Najaʼttireerü süpüshuaʼa tü kasa shiʼyalajakalü atuma wayuu maʼaka saaʼin ouktaa, mojuu aaʼin jee saalii ayuulii (Alateetkat Mapeena [Apocalipsis] 21:​3, 4). Sükajee Nuluwataaya Maleiwa, ajaʼttinneerü tü kasa müliakalü atuma saaʼin wayuu. *

Makaʼa nikirajüin maʼin Jesuu sünain tü Nuluwataayakat  Maleiwa, shia süpüla sütüjaanüin aaʼu nümüliajülin Jeʼwaa jee niain wanee Maleiwa pülashi sutuma tü naainjüinjatkat sükajee tia Aluwataayakat (Santiago 5:11). Akaʼaya na nikirajüinkana Jesuu, aneerü nakuwaʼipa sutuma Nuluwataaya Maleiwa.

ANAINJATÜ NAKUWAʼIPA NA NIKIRAJÜINKANA SUTUMA

Süpülapünaa nüntüin Jesuu yaa Mmapaʼamüin, kakaliashaatashi kepiain nia nümaa chi Nüshikai chaa iipünaa. Nukumajiraain nümaa süpüshuaʼa tü kasakalüirua, tü chakat iipünaa jee tü yaakat mmaluʼu (Colosas 1:​15, 16). Akanasaʼa nayain alanaʼaleein aalin na wayuukana nüpüla Jesuu suulialeʼeya tü wanee kasa akumajuushikalüirua (Proverbios 8:31).

Tia shia wanee kasa nüküjaka maʼin anainjee pütchi Jesuu. Nüküjatüjülia sünain nüntüshin yaa Mmapaʼamüin süpüla aküjaa tü pütchi anasükat namüin na wayuu müliakana aaʼin (Lucas 4:​18, TNM). Nnojotpejeʼe nüküjaʼalüin neʼe Jesuu tü pütchikat, naainjüinya tü nikirajakalü anain. Jamüsüjaʼa wanaa sümaa süntüin wainma wayuu nünainmüin sünain aapajaa nünüiki, nümüliajüin naya sünain niiyajüin eekai ayuulin (Mateo 14:14). Soʼu wanee kaʼi müshi wanee wayuu ayuuishi nümüin: «Müinka pücheküle, piiyaja taya». Shiasaʼa sutuma aipüralin Jesuu otta sümülialaain naaʼin naalii chia wayuukai, «tacheküin süpüleerua anainjachin pia», müshi nia nümüin. Anakaʼa chi wayuukai nutuma (Lucas 5:​12, 13). Wanaa sümaa niʼrüin Jesuu Maria sünain aʼyalajaa sutuma ouktüin Lázaro, chi suwalakai, mojujaasü naaʼin sutuma niʼrüin shia mayaa, aʼyalajüshijeseʼe nia (Juan 11:32-36). Naainjakalaka Jesuu wanee kasa pülasü: nüsoʼireʼerüin naaʼin Lázaro mayaapejeʼe pienchitchin nia kaʼi süchiiruajee niʼitaanüin (Juan 11:38-44).

Nütüjaa aaʼu Jesuu ayuulinjanain nachikuaʼa na wayuu anakana paala nutuma jee ouktüinjanain nachikuaʼa na nüsoʼireʼerakana aaʼin. Nütüjaapejeʼe saaʼu Jesuu nnojoluinjatüin müin sukuwaʼipa tia nuluwataapa suluʼu Nuluwataaya Maleiwa, eejeerü süpüla kaʼika süpüshuaʼa tü kasa anasü naaʼinrüinjatkat. Müsüjeseʼe shiain naaʼinmaain Jesuu aküjaa tü pütchi anasükat süchiki tia Aluwataayakat suulialeʼeya aaʼinraa kasa pülasü (Mateo 9:35). Tü kasa pülasü naainjakat Jesuu shia süpüla sütüjaanüin aaʼu tü naainjüinjatkat sainküin Mmaka süpüshuaʼa nuluwataapa suluʼu Nuluwataaya Maleiwa. Wekirajaa sünain tü alatajatkat saashin tü Wiwüliakat.

 •  Müiria nnojoluin ayuulii.

  «Soʼu kaʼikat tia koʼuinjana na moʼupaʼasaliikana, kacheʼeinjana na macheʼesaliikana. Soʼu kaʼikat tia chi masaʼasaikai chookonteechi maʼaka naaʼin wanee irama otta chi manüisaikai aʼwaateechi nia sümaa talatüin naaʼin.» Otta müsia, «nnojoleechi eein wanee wayuu eekai nümüin: ‹Ayuuishi taya›. Na wayuu kepiainjanakana saaʼu tü mmakat, nayeena na alatinnakana oulia tü naainjalakat» (Isaías 33:24 ; 35:​5, 6TNM).

 • Müiria nnojoluin ouktaa.

  «Tü mmakat namüinjatü na lotokana akuwaʼipa otta kepiainjana waneepia saaʼu.» (Salmo 37:​29TNM.)

  «Meerü nimiralakai saaʼin tü ouktaakat. Nnojoleerü aʼyalajaa naashin Jeʼwaa chi Laülaakai Saaʼu kasa süpüshuaʼa.» (Isaías 25:​8TNM.)

 • Kateerü noʼu nachikuaʼa na ouktüshiikana.

  «Soʼuweena wane kaʼi, saapeerü tanüiki süpüshua tü wayuu ouktüsükalüirua sümaa sujuitteerüin mmaapüjee.» (Juan 5:​28, 29.)

  «[Asoʼiraajeerü saaʼin] tü wayuu ouktüsükalüirua.» (Aluwataaushikana 24:15.)

 • Kepieena na wayuukana napüshuaʼa otta kaʼyataainjeena naya.

  «Shiimain nakumajeenain piichi süpüla kepiainjanain naya suluʼu; shiimain napünajeenain süpüla neküinjatüin süchon naʼttia. Nnojoleena akumajüin piichi süpüla kepiainjatüin wayuu naatajannuu suluʼu; nnojoleena apünajüin süpüla shiküinjatüin wayuu naatajannuu süchon naʼttia [...] talateerü naaʼin sünain aʼyatawaa na wayuu taneekajalakana.» (Isaías 65:​21, 22TNM.)

 •  Nnojoleerü atkawaa.

  «Najaʼlajeʼerüin [Maleiwa] tü atkawaakat sainküin tü mmakat.» (Salmo 46:​9TNM.)

  «Nnojoleerü nayalerüin nachajaruutse na wayuukana süpüla natkaajiraain otta nnojoleena ekirajaain sünain atkawaa.» (Isaías 2:​4TNM.)

 • Jouleerü maʼin eküülü.

  «Wainmeerü eküülü saaʼu tü mmakat nutuma Maleiwa. Aneerü wakuwaʼipa nutuma chi Wamaleiwasekai.» (Salmo 67:​6TNM.)

  «Wainmeerü süchon tü apünajuushikat saaʼu tü mmakat; wainmeerü maʼin eküülü saaʼupünaa tü uuchikat.» (Salmo 72:​16TNM.)

 • Nnojoleechi wayuu eekai mojuin.

  «Nnojoleechi motuin aaʼinyüü chi wayuu eekai mojuin.» (Salmo 9:​18TNM.)

  «Nükaaliinjeechi chi wayuu mojushi achuntakai kaaliinwaa, chi wayuu mojukai aaʼin jee chi nnojoikai jaralin akaaliinjüin. Amülialaajeerü naaʼin naalii chi maʼletsekai jee naalii chi mojushikai, nükaaliinjeena naya.» (Salmo 72:​12, 13TNM.)

Sutuma pütüjaaitpain saaʼu tü eeinjatkat sükajee tü Nuluwataayakat Maleiwa, ¿pütüjaaitpa aaʼu jamüin nikirajaka maʼin Jesuu sünain tia Aluwataayakat? Nikirajüin Jesuu napüshuaʼa na wayuu aapajeekana nünüiki süka nütüjaain saaʼu shiain neʼe anoukteʼerüinjatüin wakuwaʼipa tü Nuluwataayakat Maleiwa.

¿Jama piakai? ¿Kamalainsüche pümüin tü kasa naainjüinjatkat Maleiwa sükajee tü Nuluwataayakat? ¿Kasakaʼa paaʼinrüinjatüin süpüla pütüjüin sooʼomüin süchiki tü Nuluwataayakat Maleiwa? ¿Kasa paaʼinrajatka süpüla anainjatüin pukuwaʼipa sutuma tü kasa anasü naainjüinjatkat Maleiwa sükajee Nuluwataaya? Sünain tü wanee pütchikat wekirajaajeerü anain tia.

^ püt. 5 ¿Jamüshii «nütüjaa aaʼu Jesuu» wamakaʼa? Shia süka süsoʼiraain naaʼin Jesuu süchikijee ouktaa jee nuʼunüin nümaʼanamüin Maleiwa. Soʼujeʼereʼeya tia, kojutüleesia nümüin Jesuu tü Nuluwataayakat Maleiwa (Lucas 24:51).

^ püt. 8 Pütüjaweere saaʼu jamüin nuuʼulaaka Maleiwa eein müliaa, paashajeʼera tü karalouktakat ¿Kasa shikirajaka maʼin tü Wiwüliakat?, ekirajaaya 11. Nakumajala na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa. Eesü shia suluʼu www.jw.org /guc.