Skip to content

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Püneeka wanee anüikii Wayuunaiki

AAPIRIA WAYUU Akoosütoʼu 2014 | ¿Jülüjüshiche pia naaʼin Maleiwa?

¿Jamüsü watüjaaka saaʼu jülüjüin waya naaʼin Maleiwa?

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

¿Jülüjüshiche pia naaʼin Maleiwa?

¿Jülüjüshiche pia naaʼin chi Maleiwa pülashikai maʼin?

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Naaʼinmajüin pia Maleiwa

¿Jamüshii niʼraka waya Maleiwa?

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Nütüjaa aaʼu Maleiwa jamüin makaʼa paaʼin

Nünaʼlapa Maleiwa tü suluʼukat waaʼin, nnojotsü shiain jülüjüin naaʼin tü waainjalakat.

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Nümüliajüin paaʼin Maleiwa

¿Japüishiche pia suulia achuntaa nümüin Maleiwa süka piʼrüin wainmain maʼin tü kasa mojusü alatakat sümüin wayuu sainküin Mmakat?

PÜTCHI SÜNAINKA SÜTA TÜ REWIISÜTAKAT

Nücheküin Maleiwa pürütkaain nünainmüin

¿Müshiche wattakai naaʼin Maleiwa puulia?

Tü naaʼinrakat na jieyuukana maaʼulu yaa

¿Jamüsü müliakaʼa atumaa tü jieyuukalüirua sünainjeʼereʼeya tü naainjakat Adán sümaa Eva? Pikirajaa sünain tü naaʼinrakat waneeinnua jieyuu namaiwajannuu aʼyataapuʼukana nümüin Jeʼwaa. Pikirajaa sünain nakuwaʼipa na jieyuukana süpüla naküjüin pütchi maaʼulu.

Pikiraja wayuu süka tü Wiwüliakat: ¡ekettaajüsü tü sümaka!

Aneesü nakuwaʼipa na wawalayuukana sünain tü aküjaakat pütchi. Anuu waneeirua pütchi akaaliinjeechika pia süpüla püküjüin pütchi sümüin wayuu süka tü Wiwüliakat ooʼulaka süka tü karalouktachenkat.

Arütkaashi Jeʼwaa wanainmüin

Aleewajiraainjana waya nümaa Jeʼwaa. Arütkaashii waya nünainmüin Jeʼwaa sükajee tü Wiwüliakat jee nükajee chi nüchonkai.

Oonooinjana waya weinshi nümaa Jeʼwaa

Choʼujaasü maʼin woonooinjanain nümaa Jeʼwaa jee woʼuraajüinjanain nümüin. Tü watüjeetkat sünainjee ekirajaayakat tüü shia nnojoluinjanain woonooin nümaa Satanaa jee sümaa tü süchuntaakat tü waaʼinkat. Nia woonooinjachika amaa Jeʼwaa.

OUR READERS ASK

¿Jara kakumainka Maleiwa?

Shiimain eetüjüiyain Maleiwa nümaiwa

Susouktaka eʼipajeeWiwüliakat

¿Nümaʼanajeejatche Maleiwa süpüshuaʼa tü iküleesiakalüirua?

More Online Features

¿Aisüche wayuu nüpüla Maleiwa mayaapejeʼe pülain nia?

Saashin tü Wiwüliakat nukumajala Maleiwa süpüshuaʼa kasa süpüshuaʼa süka pülashin maʼin nia. ¿Kapülashiiche waya naaʼin?