Eeshijaʼa süpüla nümüin wanee wayuu: «Müleka nütüjaatüjürüle saaʼu Maleiwa tü tachuntüinjatkat nümüin, ¿jamakaʼa tachuntajatka joo shia nümüin?». Müle pünüiki mayaa, nnojotsü mojuin tia. Süka jamüin, naashin Jesuu, nütüjaatüjülia aaʼu chi Maleiwakai süpüshuaʼa tü kasa choʼujaakat wamüin (Mateo 6:8). Naashin David, wanee aluwataai chaa Israel, nütüjaatüjülia aaʼu Jeʼwaa süpüshuaʼa tü kasa nuchuntajatkat nümüin (Salmo 139:4). Süka müin shia, ¿jamaka woʼuraajüinjanaka nümüin Maleiwa? Wekirajaa sünain tü sümakat tü Wiwüliakat süchiki tü oʼuraajaakat nümüin Maleiwa. *

«Müleka jürütkaale nünainmüin Maleiwa, arütkaajeechi nia jünainmüin.» (Santiago 4:8)

ARÜTKAASHII WAYA NÜNAINMÜIN MALEIWA WOʼURAAJÜLE NÜMÜIN

Mayaapejeʼe nütüjaatüjülüin aaʼu Jeʼwaa * süpüshuaʼa tü wachuntajatkat nümüin, nnojotsü anain neʼe naaʼin sümaa tü nütüjaakalü aaʼu wachiki (Salmo 139:6; Roma 11:33). Nnojoishi nia müin aka saaʼin wanee computador, piratüin neʼe nikii sümaa tü kasa nütüjaakalü aaʼu wachiki. Nükaaliinjeein maʼin waya otta nürütkeʼereein waya nünainmüin (Salmo 139:​23, 24; Santiago 4:8). Shiajaʼa nüküjaka Jesuu woʼuraajüinjanain nümüin Maleiwa, jaʼitairü nütüjaatüjülüin saaʼu tü kasa choʼujaakat wamüin (Mateo 6:6-8). Aleeweena maʼin waya nümaa chi Maleiwakai müleka woʼuraajüle waneepia nümüin.

Jaʼitairü isain wachiki tü wanüikinjatkat nümüin Maleiwa, nütüjaa aaʼu tü waküjeekat nümüin. Süka Pülashin maʼin nia, nütüjaa aaʼu tü alatakat wamüin süpüla nükaaliinjüin waya (Roma 8:​26, 27; Éfeso 3:20). Aleeweena maʼin waya nümaa Maleiwa müleka wayaawatüle saaʼu naapüin wanüiki.

¿NAAPÜINCHE MALEIWA SÜNÜIKI WAYUU SÜPÜSHUAʼA?

Süküjüin wamüin tü Wiwüliakat naapüin Maleiwa nanüiki na wayuu aʼyataakana nümüin otta jamüin nnojotka naapüin nanüiki noʼutku na wayuukana. Wanaa sümaa jouluin maʼin kasachiki chaa Israel, ajütünüshi Isaías nutuma Jeʼwaa süpüla müinjatüin nünüiki namüin na israeliitakana: «Jaʼitainna maʼin oʼuraajüin jia, nnojoleerü taapüin jünüiki. Süka jamüin, juʼutüin saaʼin wayuu» (Isaías 1:​15NM). Na mojutükana amüin tü nuluwataakalü anain Maleiwa, nnojoleerü naapüin tü nanüikikat (Proverbios 28:9; Santiago 4:3).

¿Jama waaʼinrüle tü nümakat Maleiwa? Müsü tü Wiwüliakat: «Müleka wachuntüle nümüin tü nüchekakat wapüleerua, [...] watüjaa aaʼulu sünain naapüin wanüiki» (1 Juan 5:14). ¿Naapamaatüinche wanüiki Maleiwa müleka wachuntüle wanee kasa nümüin? Eesü nnojorüle naapamaatüin shia. Jamüshijaʼa chi aluwataaushikai Pablo, apünüintua maʼin nuchuntüin nümüin Maleiwa shiiʼiree anain nia suulia  wanee ayuulii (2 Corinto 12:​7, 8). Eesüjaʼa süpüla shiain wanee süʼleche noʼu. Mayaainjeʼe niiyajapuʼuin ayuulii otta nüsoʼireʼerapuʼuin saaʼin wayuu ouktüsü, nnojotsü asünnaain nuulia tü ayuuliikat. Mojukajasaʼa maʼin naaʼin sutuma tia (Aluwataaushikana 19:​11, 12; 20:​9, 10). Mayaapejeʼe nnojoluin nüsünneʼerüin Maleiwa tü ayuuliikat nuulia Pablo, anasü nümüin nükaaliinjünüin nutuma Maleiwa (2 Corinto 12:​9, 10).

«Müleka wachuntüle nümüin tü nüchekakat wapüleerua, jaʼitairü wachuntüin kasa eekai eein, watüjaa aaʼulu sünain naapüin wanüiki.» (1 Juan 5:14)

Sümaiwa paala, eeshii wayuu eekai anaʼlaa namüin nutuma Jeʼwaa (2 Reyes 20:1-7). Nnojotpejeʼe naainjüin Jeʼwaa tia waneepia. Eesü müliapuʼule maʼin naaʼin na aʼyataashiikana nümüin. Süka jamüin, nnojoluin naapüin Jeʼwaa nanüiki saaʼin namüin. Alatüsü tia nümüin David, wanee wayuu aluwataai, müshi nia: «¿Jamüshi piyüülajaka taya Jeʼwaa? Piyüülajüinjaitaakajaʼa taya waneepia» (Salmo 13:​1NM). Shiasaʼa müin niyaawatapa saaʼu David nükaaliinjünapuʼuin nutuma Jeʼwaa, niʼitaain maʼin naaʼin nünain. Müshijeseʼe müin nia nümüin Jeʼwaa: «Teʼitaain maʼin taaʼin pünain süka alin taya püpüla» (Salmo 13:​5NM). Eeshiijaʼa noʼuraajüle kojuyatua na aʼyataashiikana maaʼulu nümüin Jeʼwaa süpüla nayaawatüinjatüin saaʼu nakaaliinjünapuʼuin nutuma Jeʼwaa (Roma 12:12).

TÜ NAAʼINRAKAT MALEIWA SÜPÜLA NAAPÜINJATÜIN WANÜIKI

Naapüin tü choʼujaakat maʼin wamüin.

Jamüshijaʼa wanee wayuu, jaʼitaichi alin maʼin nüpüla wanee nüchon, eesü nnojorüle naapüin nümüin süpüshuaʼa tü kasa nuchuntakat otta soʼu tü kaʼi keeʼireekat oʼu saapünüin nümüin. Müsia neʼe nukuwaʼipa Maleiwa, eesü nnojorüle naapüin wamüin süpüshuaʼa tü kasa wachuntakat nümüin, jaʼitairü keeʼireein maʼin waaʼin naapamaateein shia wamüin. Mayaainjeʼe müin nukuwaʼipa Maleiwa, watüjaa aaʼuchi aipüralin maʼin nia otta watüjaa aaʼu naapeerüin wamüin tü kasa choʼujaakat wamüin soʼu tü kaʼi nüchekakalü oʼu naapüin shia wamüin (Lucas 11:11-13).

Eeshii süpüla nükaaliinjüin waya Maleiwa sükajee tü pütchi sümakat tü Wiwüliakat

Eesü nnojorüle jaʼyain maʼin shia.

Nnojorüle waawalaamaatüin suulia wanee ayuulii, ¿antajatche wekiiruʼumüin nnojoluin naapüin wanüiki Jeʼwaa? Nnojottaa. Wachajaweein sukuwaʼipa süpüla watüjaain saaʼu müleka nusouktüle shiʼipajee wanüiki. Eesü nnojorüle jaʼyain maʼin shia. Eeshiijaʼa nükaaliinjüle waya wanee waʼaleewain soʼu tü kaʼi weʼrakalü oʼu choʼujawaa (Proverbios 17:17). Eeshi nüjünarale Jeʼwaa chia waʼaleewainkai süpüla nükaaliinjüin waya. Wanee kasa nükaaliinjaka aka waya Maleiwa shia sükajee tü pütchi sümakat tü Wiwüliakat. Eesü süküjüle wamüin tü Wiwüliakat tü waaʼinrajatkat süpüla eejiraain waya sümaa tü alatakat wamüin (2 Timoteo 3:​16, 17).

Eeshii süpüla nükaaliinjüin waya Maleiwa nükajee wanee waʼaleewain

Mayaainjeʼe nnojoluin nüsünneʼerüin Jeʼwaa tü kasa mojusü alatakat namüin na aʼyataashiikana nümüin, nükaaliinjüin naya süpüla katchinjatüin naaʼin nutuma (2 Corinto 4:7). Jamüshijaʼa Jesuu wanaa sümaa niʼrüin maʼin müliaa, achuntüshi maʼin nia nümüin chi Nüshikai. Naainjüin tia shiiʼiree kojutüinjachin Jeʼwaa nutuma. Nüjütakalaka Maleiwa wanee aapiee süpüla nükatchinrüin naaʼin Jesuu (Lucas 22:​42, 43). Müsia maaʼulu yaa, eesü süpüla nükatchinrüin waaʼin Jeʼwaa nükajee wanee waʼaleewain (Proverbios 12:25). Eesü nnojorüle jaʼyain maʼin tü kasa nükaaliinjakalü aka waya Jeʼwaa, müsüjeseʼe jülüjüinjatüin maʼin waaʼin shia süpüla watüjaainjatüin saaʼu.

Naapeerü tü wachuntakat soʼu tü kaʼi choʼujaakalü oʼu shia wamüin.

Saashin tü Wiwüliakat asouktüshi Maleiwa shiʼipajee nanüiki na wayuu nnojoliikana yaletayaain aaʼin (1 Pedro 5:6). Kamaʼale Maleiwa saaʼin wamüin süpüla naapüinjatüin tü wachuntakat nümüin, nnojotsü antüinjatüin wekiiruʼumüin nnojolin nükaaliinjeein waya. Sutuma pülashin maʼin nia otta nütüjaain saaʼu tü kasa anakat wapüleerua, shieerü naapaka wamüin tü kasa choʼujaakat maʼin wamüin.

«Anakaja müleka jüüjüüchenre maʼi jia nümüin chi Maleiwa Pülashikai maʼi sünain nnojolüin pülayaain jaaʼin nuulia, süpüla kojutüinjanain jia nütüma mapeena.» (1 Pedro 5:6)

«Papawaa, piyaʼlaja tamüin wanee wisiküleeta», nümüle wanee jintüi nümüin nüshi, nnojoleerü niyaʼlajamaatüin nümüin. Süka jamüin, niʼrüin isayülüin nüchiki chi nüchonkai amanejaajaa wisiküleeta. Niyaʼlajeerü nümüin chi nüchonkai nütüjapa süpüleerua amanejaajaa. Müsia sukuwaʼipa nutuma Jeʼwaa tü wachuntakat nümüin: müleka anale nümüin tü wachuntakat otta woʼuraajüle waneepia süchiirua,  naapeerü shia wamüin soʼu tü kaʼi choʼujaakalü oʼu shia wamüin (Salmo 37:4).

NAAPEERÜ PÜNÜIKI JEʼWAA

Oʼuraajüinjana waya waneepia saashin tü Wiwüliakat otta wanoujüinjatü anain naapeerüin wanüiki Maleiwa. «Tanouja anainchi Maleiwa», eeshijaʼa süpüla nümüin wanee wayuu. Akatsaʼa niiʼiyatüinjatüin shia süka nukuwaʼipa. Eesüjaʼa süpüla kapüleein maʼin nümüin wanee wayuu tia müleka mayeinre maʼin nia sutuma nüchiʼra jee shiale sutuma saainjünüin kasa mojusü nümüin. Naashin Jesuu, ayatüinjana waya oʼuraajüin waneepia nümüin Maleiwa.

Aashajaashi Jesuu süchiki wanee wayuu oukta aʼwayuuset. Wayuukot tüü, antawaisü nünainmüin chi pütchipüʼükai sünain sümüin nümüin: «Anasü pükaaliijüle taya sünain amaünajaa nümüin chi taʼünüükai» (Lucas 18:1-3). Mayaapejeʼe pülain naaʼin suulia tia wayuukot, müshi nia mapa: «Aishaʼajaa, shikeʼejakatche maʼi taaʼin meinshi tü wayuukot, müirüinjaʼa shia sümaa shikeʼera. Anainja taaʼinrüle sümüin tü süchuntakat tamüin» (Lucas 18:​4, 5). Sükaaliinjünülejeʼe tia wayuukot nutuma wanee wayuu manoujüinsai, yaaʼaleeka niyüülajeematüin waya chi Maleiwakai, wayakana achuntakana nümüin waneepia soʼu kaʼi jee saʼwai. Müshi Jesuu: «Yapashi chi Maleiwakai süpüla nükaaliijain jia waneepia» (Lucas 18:6-8).

«Anakaja müleka jüchuntüle nümüin Maleiwa waneepia süka süpüshua jaaʼin.» (Lucas 11:9)

Jaʼitainna ojoʼluin waya sünainjee oʼuraajaa, ayatüinjana waya oʼuraajüin waneepia nümüin Maleiwa. Müle shia watuma, weeʼiyateerü nükaaliinjeein maʼin waya Maleiwa. Watüjaajeerü aaʼu tü naaʼinrakat süpüla naapüinjatüin wanüiki otta arütkaajeena maʼin waya nünainmüin. Woʼuraajüle nümüin Jeʼwaa sümaa anain sukuwaʼipa watuma otta weʼitaale waaʼin nünain, watüjaweerü aaʼu naapeerüin wanüiki (Lucas 11:9).

^ püt. 3 Waaʼinrüinjatü tü kasa nuchuntakat wamüin Maleiwa süpüla naapüinjatüin wanüiki. Aküjüneerü suluʼu ekirajaayakat tüü, tü waaʼinrajatkat. Paashajeʼera tü karalouktakat ¿Kasa shikirajaka maʼin tü Wiwüliakat?, ekirajaaya 17. Nakumajala na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa. Eesü süpüla paashajeʼerüin shia suluʼu www.jw.org /guc.

^ püt. 5 Jeʼwaa nünülia Maleiwa saashin tü Wiwüliakat.