«Anuu sukuwaʼipa saalii wayuu süpüshuaʼa nüpüla chi Maleiwakai. Naapüin saaʼu wayuu chi waneeshikai Nüchon. Niasaʼa chi eekai kanoulain nünain, kateerü noʼu waneepia.» (Juan 3:​16NM.)

Wersiikulokot tüü, shia wanee pütchi eʼnnaajünaka maʼin sutuma wayuu. Shia wanee pütchi aküjaka jamüin nukuwaʼipa Maleiwa sümüin wayuu otta süküjüin tü waaʼinrajatkat süpüla woʼtteʼennüinjanain. Eeshii eekai nashajüin shia sünain nekemionse, sünain süsepü piichi otta sünain karaloukta süpüla neeʼiyatüinjatüin shia chaa eere tü ashaittüsükalüirua.

Naashin na wayuu aaʼinrakana tia, aishaatashii maʼin naya nüpüla Maleiwa makalaka katüinjatüin noʼu waneepia nutuma. ¿Jama piakai, piʼrüitche sünain pukuwaʼipa alin pia nüpüla Maleiwa?

«SUKUWAʼIPA SAALII WAYUU SÜPÜSHUAʼA NÜPÜLA CHI MALEIWAKAI»

Wainma na wayuu anoujakana sünain nukumajalain Maleiwa tü kasa chakalü iipünaa, tü kasa yaakat süpaʼa tü mmakat otta na wayuukana. Sutuma anain maʼin sukumajia tü mürütkalüirua otta tü wunuʼuliakalüirua, shiiʼiyatüin eein chi kakumajalakai shia. Wainma na wayuu aapakana analuʼut nümüin Maleiwa saaʼu katüin noʼu nutuma. Natüjaa aaʼu naapüin namüin tü wüinkat, tü jouktaikat, tü eküütkat otta nia anaka atuma sukuwaʼipa tü mmakat süpüla apünajaa.

Anashii waapüle analuʼut nümüin Maleiwa saaʼu tia kasakalüirua, nukumajala waya otta naapüin tü kasa katakalü atuma woʼu (Salmo 104:10-28; 145:​15, 16;  Aluwataaushikana 4:24). Niiʼiyatüin wamüin Maleiwa sükajee tia alin waya nüpüla. Müsü nünüiki Pablo süchiki tia: «Nia [Maleiwa] aapakaʼaya wamüin kataa oʼu, nia aapakaʼaya tü jouktai wasanatkat aka waaʼin otta kasakat süpüshuaʼa [...]. Nünain Maleiwakai, katoʼuchii waya, waraittüshii waya otta wayuushii waya» (Aluwataaushikana 17:​25, 28).

Wainma kasa naapaka wamüin Maleiwa süka alin waya nüpüla. Shiasaʼa müin eein wanee kasa naataka atuma wakuwaʼipa, nukumajüin waya Maleiwa sünain choʼujaainjachin nia wamüin otta nüküjaleeinya wamüin tü waaʼinrajatkat süpüla wachajaain nia (Mateo 5:3). Makalaka eein süpüla nüpüshin waya. Nüchonniijeena waya müleka woonoole nümaa (Roma 8:19-21).

Saashin Juan 3:​16, aisü maʼin nüpüla Maleiwa tü wayuukalüirua makalaka naapüin chi nüchonkai süpüla ouktüin nia saaʼu. Antüshi Jesuu yaa mmapaʼamüin süpüla nikirajüin na wayuukana nüchiki chi Maleiwakai otta antüshi niaʼaya süpüla naapajiraainjachin nikii saaʼu wayuu. Wainma na wayuu nnojoliikana ayaawatüin saaʼu jamüin ouktaka Jesuu otta jamüin niiʼiyataka Maleiwa alin nüpüla wayuu sükajee tia. Wekirajaa sünain tü sümakat tü Wiwüliakat.

«NAAPÜIN SAAʼU WAYUU CHI WANEESHIKAI NÜCHON»

Mayaainjeʼe ayuulin, laülaain otta ouktüin wayuu maaʼulu, nnojoishii naya nukumajüin Maleiwa süpüla tia. Nukumajüin Adán sümaa Eva süpüla katüinjatüin noʼu waneepia yaa saaʼu mmakat. Shiasaʼa müin nüküjüin Maleiwa namüin noonooinjanain nümaa; nnojorüle naainjüin tia, ouktajana naya (Génesis 2:17). Eʼrüijaashi wayumüin Adán nümüin Maleiwa, ouktaka nia suluʼujee tia sümaʼaleʼeya tü nuuʼuliwoʼukalüirua. Müsü nünüiki chi aluwataaushikai Pablo süchiki tia: «Kaainjalashi Adán nuulia Maleiwa sükajee niyouktajaain sümaa nünüiki nümüin. Ouktakalaka nia saaliijee. Je sükajee kaainjalain Adán, oʼttüsü wayuu ütamüinreʼeya sünain kaainjalaa. Ouktakalaka naya saaliijee» (Roma 5:12).

Shia kapülaka naaʼin Maleiwa tü lotookalü akuwaʼipa (Salmo 37:28). Nnojoishi talatüin maʼin Maleiwa sümaa tü naainjakat Adán. Nnojotpejeʼe niyüülajüin tü wayuukalüirua süpüla müliainjatüin jee ouktüinjatüin shia. Sümaiwa paala, uwomuyuule wanee israeliita, acheküshi nuʼutünüinjachin aaʼin nüchikumüin chi wayuu nuʼutakai aaʼin. Naainjüin tia Maleiwa napüleerua na wayuukana süpüla nüleʼejirüin namüin tü kataa oʼuu amülouikat nutuma Adán (Éxodo 21:23). ¿Jamakuwaʼipat süpüla shiitaainjatüin namüin na wayuukana tü amülouikat nutuma Adán? Acheküshi ouktüinjachin wanee wayuu eekai anain maʼin maʼaka naaʼin niakai.

Süka naapajiraain nikii Jesuu waaʼu, nikeraajeerü Maleiwa tü nukumajakalü apüla na wayuukana

Isasü nachiki na nuuʼuliwoʼukana Adán naapajiraain nekii süpüla naakajirüinjatüin tü wayuukalüirua. Niaʼala neʼe Jesuu eeka süpüla aainjüin tia (Salmo 49:6-9). Joʼuushi nia sümaa anain maʼin maʼaka naaʼin Adán nukumajünaiwaʼaya nutuma  Maleiwa. Sükajee naapajiraain nikii Jesuu saaʼu tü wayuukalüirua, naakajirüin naya suulia süchepchiain naya tü kaainjalaakat. Niiteʼerüin süchikuaʼa tü kataa oʼuu amülouikat paala nutuma Adán (Roma 3:​23, 24; 6:23). ¿Eesüche wanee kasa waainjüinjatka süpüla anainjatüin wakuwaʼipa sutuma naapajiraain nikii Jesuu?

«NIASAʼA CHI EEKAI KANOULAIN NÜNAIN»

Müsü sünüiki karalouktaka Juan 3:16 sajaʼttiamüin: «Niasaʼa chi eekai kanoulain nünain [Jesuu], kateerü noʼu waneepia». Süpüla katüinjatüin noʼu waneepia wanee wayuu, anoujüinjachi nünain Jesuu otta oonooinjachi nümaa.

«Nnojotsü aashajaain pütchikat tüü süchiki noonooinjachin wanee wayuu nümaa Jesuu süpüla katüinjatüin noʼu waneepia, shia saashajaaka achiki kanoulainjachin nia», eeshijaʼa süpüla nümüin wanee wayuu. Shiimain choʼujaain kanoulain waya, akatsaʼa eein wanee kasa waaʼinrajatka sooʼomüin tia. Tü kanoulaakat nünain Jesuu, nnojotsü sünainpünaain neʼe wanoujüin sünain eein nia. Sünainpünaasü woonooin sümaa tü nikirajakalü anain. Waainjüle tia, aneerü wakuwaʼipa noʼuluʼu Jeʼwaa. Nnojoliire woonooin sümaa tü nikirajakalü anain Jesuu, nnojotsü kasain saamüin wamüin tü wanoulakat. Müsü sünüiki tü Wiwüliakat süchiki tia: «Chi wayuu nnojotkai kasain anain apüla tü nünoulakat nuʼupala Maleiwa, watüjaa aaʼulu sünain manoujain nia süka nnojolüin naaʼinrüin tü kasa anasü nüchekakat chi Maleiwakai nüpüleerua» (Santiago 2:26). Kanourale waya nünain Jesuu, pansaainjatü wakuwaʼipa sümaa tü kasa wanoujakalü anain.

Müsü nünüiki Pablo: «Süpüshua tü kasa anasü taaʼinrakat, taaʼinrüin süka alin maʼi waya nüpüla Cristo süka ouktüin nia saaʼu waainjala [...]. Sükajee shiiʼiratüitpain waaʼin nütüma, anakaja nnojoliire waaʼinrüin tü wachekakat wamüiwa, shiainjatü tü talatakat atüma naaʼin» (2 Corinto 5:​14, 15). Kojutüle wamüin naapajiraain nikii Jesuu waaʼu, wanoukteʼereerü wakuwaʼipa. Nnojoleerü waaʼinrüin tü wachekakat wamüiwaʼa, shieerü waaʼinraka tü nüchekakat chi ouktakai saaʼu waainjala. Shiainjatü waaʼinmaaka oonowaa sümaa tü nikirajakalü anain Jesuu. Süka weeʼiratüitpain wakuwaʼipa, jaʼyeerü shia sünain tü kasa waneekakat süpüla waainjüin. ¿Kaseerü weʼraka sünainjee kanoulain waya nünain Jesuu?

«KATEERÜ NOʼU WANEEPIA»

Naashin Juan, kateerü noʼu na wayuu anoujakana sünain naapajiraain nikii Jesuu otta na oonookana sümaa tü nikirajakalü anain. Katatainjatü eeinjanale kepiain na wayuukana nutuma Maleiwa.

Eeshii na kepiainjanakana chaa iipünaa. ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu tia? Naashin Jesuu, yapainjatü nutuma wanee paü chaa iipünaa napüla na nikirajüin aluwataainjanakana nümaa (Juan 14:​2, 3; Filipos 3:​20, 21). Na asoʼiraainjanakana aaʼin chaa iipünaa, sacerdooteinjana otta aluwataainjana nümaa Jesuu soʼu miit juya (Alateetkat Mapeena [Apocalipsis] 20:​6NM).

Yaawashii na wayuu aluwataainjanakana nümaa Kürisüto. Müsü nünüiki Jesuu nachiki: «Jiakana [palitchonkana tekirajüin], mmolujayaa jia sheema ayüülajünaa tatüma. Soto jaaʼin sünain nücheküin chi Jüshikai Maleiwa süpüleerua juluwataainjanain» (Lucas 12:32). Süküjüin tü Wiwüliakat jeʼrashiin na wayuu aluwataainjanakana nümaa Jesuu: «Teʼrataalaka joo chi Anneetchonkai shaʼwatüin chaʼaya saaʼu tü wutai kanüliakat Sion sümaa wayuu watta saalii, maa aka 144.000 wayuu. Naya na ashajünakana eʼipoʼunain nünülia chi Anneetchonkai je nünülia chi Nüshikai [...]. Je saaʼu taashiinapain naya nütüma Maleiwa saʼakajee wayuu, keeʼireesü naaʼin süpüshua tü nüchekakat napüleerua je tü nüchekakat chi Anneetchonkai napüleerua» (Alateetkat Mapeena 14:​1, 4). Wattairü saalii miyoone wayuu alatüitka sooʼopünaa tü mmakat, wainma tia noulia na 144.000 aluwataainjanakana nümaa Jesuu. ¿Jaralii na naluwataainjanakana aaʼu?

Aashajaashi Jesuu süchiki waneeirua wayuu anainjatka akuwaʼipa sutuma tü Nuluwataayakat Maleiwa. Müshi nia: «Eeshiʼiya wane anneerüiruayaʼa [wayuu] waneejannuu. Tantireena nayaʼaya tanainmüin süpüla noonooinjanain sümaa tanüiki. Kotteeshii tatüma na taʼanneetsekana napüshua süpüla naaʼinmajünüinjanain tatüma tamüiwa» (Juan 10:16). Kepiainjana naya yaa  saaʼu Mmaka. Katüinjatü noʼu waneepia maʼaka katüinjatiaain noʼu waneepia Adán sümaa Eva. ¿Shiimainchejeʼe sülatüinjatüin tia?

Wainmatua süküjüin tü Wiwüliakat anainjatüin maʼin sukuwaʼipa tü Mmakat. Pütüjaweerü saaʼu tia, paashajeʼera tü Wiwüliakat suluʼu Salmo 37:9-11; 46:​8, 9; 72:​7, 8, 16; Isaías 35:​5, 6; 65:21-​23; Mateo 5:5; Juan 5:​28, 29 otta Alateetkat Mapeena 21:⁠4. Saashin tia pütchikalüirua, müiria nnojoluin atkawaa, jamü, ayuulii jee ouktaa. Nayainjana kepiaka saaʼu tü mmakat na wayuu anamiakana. Nakumajeerü tü nepiakat, napünajeerü aluʼu tü mmakat otta nepijeena na nachonniikana suluʼu wanee mma anasü. * ¿Pücheküin kepiain pia suluʼu wanee mma eekai müin aka saaʼin tia? Watüjaa aaʼu sünain shiimain tia pütchikat otta watüjaa aaʼu shikeraajeerüin.

WAIMAIRÜ KASA NAAINJAKA MALEIWA PÜPÜLEERUA

Watüjaaitpa aaʼu wainmairüin kasa naainjaka Maleiwa süpüleerua tü wayuukalüirua. Katüsü woʼu nutuma, atüjüshii maʼin waya nutuma, anashii waya otta naapüin süpüshuaʼa tü kasa choʼujaakat wamüin. Wanee kasa alanaʼaleeka maʼin sünainjee tü naapakat wamüin Maleiwa, shia naapüin chi Nüchonkai süpüla ouktajachin nia saaʼu waainjala (Juan 3:​16NM).

Talateena waya waneepia suluʼu tü mmakat süka nnojoleerüin atkawaa, ayuulii, jamü jee ouktaa. Choʼujaapejeʼe waʼyataainjanain süchiirua anain wakuwaʼipa noʼuluʼu Maleiwa. Makalaka wasakirüinjatüin waaʼin sünain pütchikat tüü: «¿Kasache taaʼinraka maaʼulu süpüla taʼwaajüinjachin Maleiwa?».

^ püt. 24 Pütüjeere sooʼomüin, paashajeʼera tü karalouktakat ¿Kasa shikirajaka maʼin tü Wiwüliakat?, ekirajaaya 3. Nakumajala na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa.