• JUYA JEMEIKA OʼU NIA: 1941

  • NUUMAINKA: AUSTRALIA

  • TÜ NAAʼINRAPUʼUKAT: AKAMÜJÜI OTTA ASÜI MAʼIN

TAKUWAʼIPAPUʼUKA:

Joʼuushi taya chaa Warialda (Nueva Gales del Sur). Wulechonsü maʼin tü mmakat otta anamia na wayuukana chayaa. Tia mmakat, shia wanee mma anaka maʼin süpüla apünajaa. Kamülüinshii paaʼa otta anneerü na wayuukana chayaa.

Taya epayaakai otta mekietsatshii na tawalayuukana. Oʼttüshi taya sünain aʼyatawaa poloopa apünüinmüin touyase nayaaluʼu na tapüshikana. Aʼyataashi neʼe taya suluʼu mateera saaʼujee matüjüin taya karaloukta. Poloopa jaʼralimüin touyase, atüjüshi maʼin taya süpüleerua aʼyatawaa otta alumajüi taya ama.

Eejatü kasa anasü teʼraka chayaa mateeraluʼu, eepajaʼa tü nnojotkalü anain. Anasü tamüin aʼyatawaa chayaa. Aikkalaʼawaipuʼushi taya sünain aatulujaa aipaʼa, taatawalüin seejuu tü mmakat, tananajawalin tü shüliwaikat nümaa chi kashikai, anasü maʼin tamüin tia. «Eekajasaʼa chi kakumajalakai tia», maa müsü taaʼin. Akatsaʼa teʼrüin na wanee aʼyataaliikana sünain yarüttüin maʼin nanüiki otta nakamüjüin maʼin. Mapa tashatüin nakuwaʼipa.

Wanaa sümaa 18 touyase, okolojooshi taya suluʼumüin tü mma kanüliakat Sydney. Surulaaleeshi taya chayaa, tayouktünaka saaʼujee matüjüin taya karaloukta. Tanta anainrü aʼyatawaa chayaa, chajachika taya soʼu wanee juya. Teʼraajüin na aküjüliikana pütchi chayaa. Süchikijee toutkajaain uatua namaa, tayaawatüin saaʼu shiimain tü nekirajakalü anain.

Mapa tokolojooko chejee Sydney, kepiashii jooluʼu taya Goondiwindi (Queensland). Tanta anainrü wanee aʼyatawaa otta kaʼwayuuseshi taya. Shiasaʼa mapa, toʼttaka sünain ayaleraa tü maraajakat.

Piamashii na wachonniikana. Jülüjakaʼa taaʼin jameerüin takuwaʼipa watta kaʼi namaa na tachonniikana. Sotokalaka taaʼin süchiki tü kasa anasü taapaka achiki natuma na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa chayaa Sydney.

 Taaʼinraka wanee kasa, tanta anainrü wanee rewiisüta Aapiria wayuu kakaliaitka ojuʼitüin, yalajatü sunuumerose Weteet chaka Australia. Taluwataaka karaloukta chamüin, shiasaʼa mapa nuluwataanaka wanee aküjüi pütchi kamaneekai otta anamiakai maʼin süpüla nikirajüin taya sünain tü Wiwüliakat.

SUNOUKTEʼERÜIN TAKUWAʼIPA TÜ WIWÜLIAKAT:

Sükajee tekirajaain sünain tü Wiwüliakat, teʼrüin nnojoluin anain takuwaʼipa, makalaka tayaawatüin saaʼu tanoukteʼerüinjatüin shia. Jülüjüsü taaʼin tü pütchi sümakat tü Wiwüliakat suluʼu 2 Corinto 7:​1, eere süküjünüin süchiki wooʼulaainjatüin suulia tü yarüttakat atuma waaʼin.

Süka taaʼinreein tü nuluwataakalü anain taya Maleiwa, tanoukteʼerüin takuwaʼipa. Kapüleepajaʼa maʼin tamüin ooʼulawaa suulia akamüjaa otta asaa. Anasü maʼin tamüin tü sümakat Roma 12:​2, makalü mayaa: «juuʼulaa suulia ashataa nakuaippa na manoujainsaliikana. Nnojo jülüjüin jaaʼin maa aka tü jülüjakat naaʼin nayakana». Süpüla tanoukteʼerüinjatüin takuwaʼipa, tayaawata aaʼu nnojoluinjatüin keejiain tamüin tü kasa mojusü taaʼinrapuʼukat. Niaʼaya Maleiwa akaaliinjaka taya süpüla tanoukteʼerüinjatüin takuwaʼipa.

«Süpüla tanoukteʼerüinjatüin takuwaʼipa, tayaawata aaʼu nnojoluinjatüin keejiain tamüin tü kasa mojusü taaʼinrapuʼukat»

Süka yarüttapuʼuin tü tanüikipalakat, eejiraashi taya kakalia sümaa tia. Taapaa amaalü tü pütchi suluʼukat Éfeso 4:29 makalü mayaa: «Nnojo jaashajaain süka pütchi eekai airuʼulüin sümüin wayuu». Anasü tamüin tü sümakat Isaías 40:26. Aashajaasü tia wersiikulokalüirua süchiki tü shüliwaikat, müsü mayaa: «Jiirakaa iipünaamüin. ¿Jarai kakumalaka kasakalüirua tüü? Nia Chia ayuʼlakai shia sümaa yaawain nutuma. Kanüliasü shia nutuma süpüshuaʼaleʼeya. Sutuma pülashaatain maʼin nia, nnojotsü eein wanee eeka choʼujaain». Maa müsü taaʼin süchiki tia pütchikat: «Süka pülashin maʼin chi Maleiwakai, nukumajüin tü kasakalüirua. Makalaka nükaaliinjeechin taya süpüla tanoukteʼerüinjatüin takuwaʼipa». Oʼuraajüshi maʼin taya otta eejiraashi taya sümaa tü kasa mojusü taaʼinrapuʼukat. Nükaaliinjaka taya Jeʼwaa süpüla nnojoluinjatüin yarüttüin tanüiki.

TÜ KASA ANASÜ TEʼRAKAT:

Wanaa sümaa taʼyataain mateeraluʼu, nnojoishi kiʼrain taya sünain aashajawaa sümaa wayuu süka palitchoin na wayuu kepiapuʼukana chayaa. Maaʼutpünaa, sükajee nikirajüin taya Jeʼwaa suluʼu tü outkajaaleekat, nnojoluitpa kapüleein maʼin tamüin yootoo sümaa wayuu. Otta müshia jooluʼu, atüjüichipa taya aashajawaa sümaa wayuu nüchiki Maleiwa (Mateo 6:​9, 10NM; 24:14).

Eeirü maʼaka jeʼra juya süchikijee taneekünüin süpüla laülaashin taya suluʼu tü outkajaaleekat. Talatashaatasü taaʼin sutuma takaaliinjüin na tawalayuukana süpüla katsüinjatüin nanoula. Tü talataleekalü atumaa taaʼin shia taʼyataain nümüin Jeʼwaa sümaa tü taʼwayuusechonkat otta namaa na tachonniikana.

Talatashaatasü taaʼin sutuma nümüliajüin taya chi Maleiwakai. Mayaapejeʼe matüjüin taya karaloukta, nikirajüin taya Maleiwa otta teʼraajüichipa nia. (Isaías 54:13).Shiimainjaʼa tü sümakat Proverbios 10:22: «Nia Jeʼwaa asülajakai nuwashirüin wanee wayuu». Tü keeʼireekat taaʼin sümaa tapüshi shia wekirajaain nüchiki Maleiwa otta waʼyataain nümüin süpüla kaʼika süpüshuaʼa.