Chayaa San Francisco (Estados Unidos), akürawaajünüsü wanee peliikula kanüliaka A Trip Down Market Street (Awaraijawaa suluʼu kaaye Market). Eeʼiyatünüsü nakuwaʼipa na wayuu kepiakana San Francisco süpülapünaa juyaka 1900. Süpüla sükürawaajünüin tia peliikulakat, eʼitaanüsü wanee cámara sünain wanee türein joʼuuchon waraittaka suluʼupünaa tü kaayekat Market. Suluʼu tia peliikulakat, jaʼyasü kareeta, kemion, oikkaalii periódico otta wayuu ayaʼlajaashii.

Akürawaajünüsü tia peliikulakat soʼu juyaka 1906 süpülapünaa jotuin tia pueulokot sutuma sukutkujaain tü mmakat aaʼuriiroʼu  18. Mainma wayuu ouktaka otta ajaʼttüsü jotuin süpüshi tü piichikalüirua. Noʼutku na wayuu ojuʼitakana suluʼu tia peliikulakat, nnojotsü natüjaain aaʼu ouktüinjanain naya. «Weʼrapa na wayuukana sümaa nnojoluin natüjaain saaʼu tü alatajatkat namüin, amülialaasü waaʼin naalii», müshi Scott Miles, nuuʼuliwoʼu wanee akürawaajakai tia peliikulakat.

Jotusü shiʼipa tü pueulokot San Francisco sutuma sukutkujaain tü mmakat soʼu juyaka 1906

Müshiʼiya wayakana maaʼulu, amülialaasü waaʼin naalii na wayuukana. Nnojotsü natüjaain aaʼu tü alatajatkat palitchon kaʼi: sajaʼttinnajatüin tü kasakalüirua otta tü akuwaʼipaa mojusükat. Nnojotsü jaralüin atüjaain saaʼu joujainjatüin sukutkujaain tü mmakat. Akatsaʼa watüjaain saaʼu tü nükaliakat Jeʼwaa. Makalaka waapirüinjanain na wayuukana süpüla noʼttaainjanain. Eeshii wakatarüle kaʼi semaanawai süpüla waapirüin na wayuukana nepialuʼu. ¿Wachajaainche maʼin sukuwaʼipa süpüla waapirüin wayuu?

NÜCHAJAAIN MAʼIN JESUU SUKUWAʼIPA SÜPÜLA NÜKÜJÜINJACHIN PÜTCHI

Aküjüshi pütchi Jesuu sümüin wayuu eekai nüntiraain amaa. Aküjüshi nia pütchi nümüin wanee wayuu akotchojui nneerü otta sümüin wanee jierü ajaʼitüsü wüin kaleʼu kaʼika (Luc. 19:1-5; Juan 4:5-10, 21-24). Jamüshijaʼa nia wanaa sümaa neemeraainjachin, amülialaasü naaʼin naalii na wayuukana jee nikiraja namüshiijaʼa naya. Nüchajaain maʼin sukuwaʼipa süpüla nikirajüin wayuu (Mar. 6:30-34). ¿Kasa naaʼinraka noʼutku na wawalayuukana süpüla nashatüin nukuwaʼipa Jesuu?

 NACHAJAAIN MAʼIN SUKUWAʼIPA SÜPÜLA NAKÜJÜINJANAIN PÜTCHI

Melika, shia wanee wawala kepiasü eere kewijilantesein tü piichikalüirua. Na wayuu kepiakana pejepünaa sünain, wattajeʼewalii naya. Nnojotsü jaralüin atüjaain saaʼu nanülia otta sunuumerose tü naserulaatsekat. Süchajaaka maʼin sukuwaʼipa süpüla süküjüinjatüin pütchi namüin. Saashin tü wawalakat aküjawaisü shia pütchi namüin suluʼu tü ascensorkat. Alüʼüjawaisü shia karaloukta suluʼu naata anüikii. Mainma karalouktachein otta rewiisüta saapaka namüin na wayuukana. Süküjüin namüin eein süpüla naashajeʼerüin tü eʼitaanakat suluʼu Internet jw.org. Sutuma tia, kojuyasü wayuu shikirajaka Melika.

Sonia, shia wanee wawala aʼyataaka suluʼu wanee pitaalü. Süchajaain maʼin sukuwaʼipa süpüla süküjüinjatüin pütchi namüin na aʼyataajiraakana sümaa. Jülüjüsü saaʼin tü alatakat namüin otta tü keeʼireekat naaʼin. Shiasaʼa kaleʼu kaʼika, nekaainjanapa na aʼyataajiraakana sümaa, oʼunawaisü shia nanainmüin süpüla saashajaain namaa süchiki tü sümakat tü Wiwüliakat. Sutuma tia, ekirajüsü shia piamasü wayuu. Shiasaʼa jooluʼu, süchajaain sukuwaʼipa süpüla süküjüin pütchi namüin na wayuu antakana suluʼumüin tü pitaakat.

MAAʼAYA SUKUWAʼIPA WATUMA

Naashin wanee wayuu oʼttaakai süchikijee sukutkujaain tü mmakat soʼu juyaka 1906, keemasü maʼin tü alatakat soʼu tia. Akatsaʼa keemaleejeerüin tü alatajatkat soʼu nükalia Maleiwa. Süsalapa naainjala na wayuu meʼraajüinkana Maleiwa (2 Tes. 1:8). Keeʼireesü naaʼin Jeʼwaa shiiʼiranajaain sukuwaʼipa wayuu otta saapaain sümaa tü pütchi naküjakat na aküjüliikana pütchi (2 Ped. 3:9; Alat. Map. 14:6, 7).

¿Wachajaajeetche maʼin sukuwaʼipa süpüla waapirüinjatüin wayuu eepünaale waya?

Wakaaliinjüinjana na wayuukana süpüla nayaawatüinjatüin saaʼu sülüʼülüin maʼin süpüla sajaʼttüin kasakat süpüshuaʼa. Wakaaliinjüinjana naya süpüla nachajaainjachin Jeʼwaa otta süpüla nooʼulaainjanain suulia tü kasa mojusü keeʼireekat naaʼin (Sof. 2:2, 3). Wachajaa maʼin sukuwaʼipa süpüla waküjüinjanain pütchi namüin na waʼyataajiraakana amaa, na kepiakana pejepünaa wanain otta na wayuu wantiraakana ama eepünaale waya. ¿Wachajaajeetche maʼin sukuwaʼipa süpüla waapirüin wayuu?