«Talatü[sü] naaʼin chi Maleiwakai nümaa chi wayuu asülajakai süka naaʼin.» (2 COR. 9:7)

1. ¿Kasa saainjaka wayuu süpüleerua tü kasa kojutükat maʼin sümüin? ¿Jamüsü saainjaka tia?

MAINMA kasa saainjaka wayuu süpüleerua tü kasa kojutükat maʼin sümüin. Jamüshiijaʼa na kachonshiikana, akatatshii kaʼi, aʼyataashii maʼin jee aapüshii nneerü süpüla anainjatüin sukuwaʼipa nachonnii. Müshiʼiya na jimaʼalii jee majayünnüü ayoujiraaliikana, nnojoishii naya ojuʼitüin sünain ashaittaa namaa naʼaleewainyuu. Shia jülüjaka naaʼin nekirajaain waneepia süpüla ayoujirawaa. Süka jamüin, yaleteesü natuma sünülia noumain nayoujiraapa sünain tü kanüliakat Juegos Olímpicos. Akaʼaya Jesuu, mainma kasa naainjaka süpüleerua tü kasa kojutükat maʼin nümüin. Washitshijeʼe, kaʼwayuuseshijeʼe otta kachonshijeʼe nia. Akatsaʼa shiain jülüjüin maʼin naaʼin tü aʼyatawaakat süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa (Mat. 4:17; Luc. 9:58). Müshiʼiya na nikirajüinkana, mainma kasa naainjaka süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa. Naainjüin tia süka kojutüin shia namüin (Mat. 4:18-22; 19:27). ¿Jama wayakana? Anashii müleka wasakireʼerüle waaʼin: «¿Jaratche tü kasa kojutükat maʼin tamüin? ».

2. (1) ¿Kasa naainjüinjatka wanee anoujüshi süpüla aleewainjachin nia nümaa Jeʼwaa? (2) ¿Kasa eeka süpüla naainjüin na wawalayuu kooʼomüinkana maʼin atuma naʼyataain?

2 ¿Kasa naainjüinjatka wanee anoujüshi süpüla aleewainjachin nia nümaa Jeʼwaa? Mainma kasa naainjüinjatka. Akatalüinjachi kaʼi otta aʼyataainjachi maʼin süpüleerua oʼuraajaa, aashajeʼeraa tü Wiwüliakat, aʼwaajaa Maleiwa sümaa nüpüshi, oʼunaa sünain tü outkajawaakat otta ojuʼitaa sünain aküjaa pütchi (Jos. 1:8; Mat. 28:19, 20; Heb. 10:24, 25). * Sutuma nükaaliinjüin waya Jeʼwaa otta waʼyataain maʼin nümüin, aküjünüsü maʼin tü pütchikat otta mainma na wayuu oʼotookana saaʼumüin «tü uuchi kaaʼukat tü aʼwaajüleekat Jeʼwaa»  (Is. 2:2NM). Eeshii wawalayuu kooʼomüinka maʼin atuma naʼyataain süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa. Aʼyataashii naya suluʼu Weteet, aʼyataashii sünain akumajaa Piichi Outkajaalee, nakumajüin sukuwaʼipa tü outkajawaakat Miyoʼu otta nakaaliinjüin na nawalayuu müliakana sutuma sukutkujaain mma otta sülatüle wawai. Nnojotpejeʼe shiain achuntünüin maʼin wamüin tia süpüla katüinjatüin woʼu waneepia. Akatsaʼa choʼujaain saainjünajatüin tia süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa.

3. (1) ¿Kaseerü naapaka Jeʼwaa wamüin waainjüle  mainma kasa süpüleerua tü Nuluwataayakat? (2) ¿Kasa wasakirüinjatka anain waaʼin waneʼewai wakua?

3 Choʼujaasü maʼin waʼyataainjanain maaʼulu süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa. Mainma na wawalayuu aʼyataakana maʼin nümüin Jeʼwaa süka süpüshuaʼa naaʼin (paashajeʼera Salmo 54:6 *). Waainjüle mainma kasa süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa, talateerü waaʼin sümaʼinruʼu waʼatapüin tü Nuluwataayakat (Deut. 16:15; Aluw. 20:35). Anashii müleka wasakireʼerüle waaʼin waneʼewai wakua: «¿Eesüche süpüla taaʼinrüin mainma kasa süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa? ¿Akatatshiche taya kaʼi, aʼyataashiche maʼin taya jee aapüshiche taya nneerü süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa? ¿Kasache tü nnojoluinjatkat motuin taaʼin?». Wekirajaa sünain tü naainjakat na israeliitakana süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa. Sükaaliinjeena waya süpüla waʼyataain nümüin Jeʼwaa sümaa talataa aaʼin.

TÜ NAAPAKAT NA ISRAELIITAKANA

4. ¿Kasapülajatü tü naapakat na israeliitakana nümüin Jeʼwaa?

4 Tü naapakat na israeliitakana nümüin Jeʼwaa süpülajatü nülatirüinjatüin noulia tü naainjalakat otta süpüla anainjanain naya noʼuluʼu. Eesü nuchuunajarale shia Jeʼwaa jee naapajarale shia na israeliitakana süka naaʼin (Lev. 23:37, 38). Jamüsüjaʼa tü mürüt naʼajakat nümüin Jeʼwaa, nasülajala nümüin süka naaʼin. Nnojotsü shiain süka münajalain namüin. Wanaa sümaa kettaain tü aʼwaajüleekat Maleiwa, tü nukumajakat Salomón, aapüshii mürüt na israeliitakana süpüla naʼajüinjatüin shia nümüin Jeʼwaa (2 Crón. 7:4-6).

5. ¿Kasa naapüinjatka chi israeliita maʼanneetsekai otta mapaaʼainsekai?

5 Nütüjaa aaʼu Jeʼwaa eein na israeliita nnojoliikana süpüla nasülajüin tü achuntünakat namüin. Akatsaʼa naapüinjatüin tü kasa eekat süpüla naapüin. Naashin Jeʼwaa, aapüinjana na israeliitakana mürüt otta amülainjatü natuma tü süshakat «sükajee shiyaakuain neʼe» tü eeinjatkat  sünainjee ouktüin Jesuu (Heb. 10:1-4). Jamüsüjaʼa nnojorüle anneerü otta paaʼa nümaʼana wanee israeliita, asülajüinjachi wawaachi nümüin Jeʼwaa. Makalaka eein süpüla nasülajüin nümüin Jeʼwaa na nnojoliikana kamaʼanain paaʼa otta anneerü (Lev. 1:3, 10, 14; 5:7). Mayaapejeʼe eein süpüla nasülajüin anneerü jee wawaachi, eesü piamasü kasa naainjüinjatka.

6. ¿Jarat tü piamasü kasa naainjüinjatkat wanee israeliita süpülapünaa nüsülajüin nümüin Jeʼwaa? ¿Jamüsü nnojotka ashaittaain tia?

6 Tü palajatka kasa naainjüinjatkat, shia nasülajüinjanain saʼanasia namüʼlüin. Naainjüle tia, talatüshi Jeʼwaa sümaa (Lev. 22:18-20). Müleka kamojurale tü mürütkat, nnojotsü nücheküin Jeʼwaa. Tü piamaka kasa naainjüinjatkat, shia wuleinjatüin nukuwaʼipa chi israeliita asülajakai. Müleka yarüttüle nukuwaʼipa, aapüinjachi nia palajana wanee mürüt saaʼu tü naainjalakat (Lev. 5:5, 6, 15). Nnojotsü ashaittaain tia. Jamüsüjaʼa yarüttüle nukuwaʼipa chi wayuu ekakai shiʼiruku tü mürüt aapünakat nümüin Jeʼwaa, ouktajachi nia (Lev. 7:20, 21). Akatsaʼa talateechin nia otta jimateerüin naaʼin wulere nukuwaʼipa nuʼupala Maleiwa (paashajeʼera 1 Crónicas 29:9 *).

TÜ WAAPAKAT MAAʼULU

7, 8. (1) ¿Jamüsü nanüiki na wawalayuu aainjakana mainma kasa süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa? (2) ¿Kasa eeka süpüla waʼwaajüin aka Jeʼwaa?

7 Maaʼulu yaa, mainma na wawalayuu aʼyataakana maʼin nümüin Jeʼwaa süka süpüshuaʼa naaʼin. Sutuma naainjüin tia, talatüshi nia natuma otta talatüshii maʼin naya süka nakaaliinjüin na waneeinnua. Naashin wanee wawala aʼyataakai sünain akumajaa Piichi Outkajaalee otta akaaliinjaka na wawalayuu müliakana sutuma wawai, nnojotsü eein wanee kasa eekai müin aka saaʼin tia aʼyatawaakat. Müshi nia: «Wanaa sümaa teʼrüin talatüin maʼin naaʼin na wawalayuukana sutuma sukumajünüin tü Piichi Outkajaaleekat otta sutuma nakaaliinjünüin süchikijee sukutkujaain mma, tatüjaa aaʼu nnojoluin amülain neʼe tü taʼyataainkat».

Mainma tü kasa nasülajakat na israeliitakana nümüin Jeʼwaa süka naaʼin, müsia tü wasülajakat nümüin Jeʼwaa maaʼulu. (Paashajeʼera pütchi 7-13)

8 Na aʼyataashiikana nümüin Jeʼwaa maaʼulu, nachajaain sukuwaʼipa süpüla naʼyataain maʼin süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa. Soʼu juyaka 1904, nüküjüin chi wawalakai Charles T. Russell waʼwaajüinjachin Jeʼwaa sükajee tü kaʼi waneekakat, tü nneerü waapakat, tü watüjakat apüleerua otta waneeirua kasa. Waainjüle mainma kasa süpüleerua Nuluwataaya chi Wamaleiwasekai, naapeerü wamüin mainma kasa anasü (2 Sam. 24:21-24). Sutuma tia, jülüjeesü waaʼin  pütchikat tüü: «¿Akatatshiiche waya kaʼi, nneerü otta aʼyataashiiche maʼin waya süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa?

Wawala aʼyataashi suluʼu Weteet chaa Australia

9. ¿Kasa shikirajaka anain waya tü nümakat Jesuu suluʼu Lucas 10:2-4?

9 Kaʼi wakatalaka. Mainma aʼyatawaa otta choʼujaasü kaʼi süpüla sukumajünajatüin tü karalouktakalüirua, tü Piichi Outkajaaleekat, sukumajünüin sukuwaʼipa tü outkajawaakat miyoʼu, akaaliinjaa na wawalayuu müliakana otta waneeirua aʼyatawaa. Süka kawachirain maʼin tü kaʼikat, ¿kasa waaʼinrajatka süpüla shiainjatüin jülüjüin maʼin waaʼin tü aʼyatawaakat süchiirua Nuluwataaya Maleiwa? Jülüja waaʼin tü nümakat Jesuu namüin na nikirajüinkana wanaa sümaa najütüin naya piamawai sünain aküjaa pütchi. «Nnojo jukoʼojooin sünain wayuu suluʼupünaa wopu wanaa sümaa jüsaküin naya», müshi nia namüin (Luc. 10:2-4NM). ¿Kasa nüküjeeka achiki Jesuu? Müshi wanee wayuu süpüʼüya tü Wiwüliakat: «Naata nasakia na wayuu kepiakana Asia. Nnojotsü nejepülüin nekii otta nnojotsü naapüin najapü. Akoʼojooshii sünain wayuu, nasapainkashii otta aʼwachiraashii naya mmoluʼu. Kamaʼashii naya sünain aainjaa tia». Nnojoliipejeʼe nikirajüin Jesuu na wayuukana süpüla mamaneeinjanain naya. Tü nüküjeekalü achiki shia kawachirain maʼin tü kaʼikat otta jülüjüinjatüin naaʼin naʼyataain maʼin süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa (Éf. 5:16NM). ¿Eeshii süpüla woonooin sümaa tü nümakat Jesuu otta waʼyataain maʼin süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa?

Wawalayuu suluʼu wanee Piichi Outkajaalee chaa Kenia (África)

10, 11. (1) ¿Kasa aainjünaka süka tü nneerü wasülajakat süka waaʼin? (2) ¿Kasa sükaaliinjaka anain waya tü pütchi suluʼukat 1 Corinto 16:1, 2?

10 Nneerü wakatalaka. Mainma nneerü choʼujaaka süpüla suwalaajünüin tü kasa sünainpünaakat Nuluwataaya Maleiwa. Mainma miyoone dólar oʼunaka süpüla suwalaajünüin tü kasa choʼujaakat namüin na wawalayuu alapalaakana waaʼu, na pürekutsoot pesiaatkana otta na misioneerokana. Soʼujee juyaka 1999, alatüsü suulia 24.500 Piichi Outkajaalee akumajünaka eere choʼujaain maʼin nneerü otta choʼujaayülia 6.400 Piichi Outkajaalee. Eʼinprimiijünüsü kashiwai maʼaka 100 miyoone rewiisüta Aapiria Wayuu otta ¡Despertad! Süpüshuaʼa tia, awalaajünüsü süka tü nneerü wasülajakat süka waaʼin.

11 Wasülajüinjanale nneerü süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa, jülüjeesü waaʼin tü nümakat chi aluwataaushikai Pablo (paashajeʼera 1 Corinto 16:1, 2). Nüküjüin Pablo namüin na nuwalayuukana nakatalüinjatüin tü nneerü nasülajüinjatkat nümüin Maleiwa. Nakatalüinjatü shia suʼttiajee tü semaanakat. Nnojotsü nakatalüinjatüin neʼe tü apütaakat napüla sajaʼttiamüin tü semaanakat. Müsia sukuwaʼipa watuma. Wakatalüin tü wasülajüinjatkat nümüin Jeʼwaa. Waainjüin shia wanaapünaa sümaa tü kasa eekat wamaʼana (Luc. 21:1-4; Aluw. 4:32-35). Kojutüsü maʼin nümüin Jeʼwaa tü waainjakat müleka wasülajüliire.

Wawala akumajüi Piichi Outkajaalee (Tuxedo, Nueva York)

12, 13. (1) ¿Kasa nnojotka waʼyataain maʼin atuma nümüin Maleiwa? (2) ¿Kasa sotuinjatka waaʼin?

12 Aʼyatawaa maʼin nümüin Maleiwa otta tü watüjakalü apüleerua. Nükaaliinjüin waya Jeʼwaa waʼyataale maʼin nümüin süka süpüshuaʼa waaʼin otta waʼyataale nümüin süka tü watüjakalü apüleerua. Nüküjüin wamüin nükaaliinjeenain waya müleka matchinre waaʼin (Is. 40:29-31). Eeshii nnojoliire waʼyataain maʼin nümüin Jeʼwaa. Eesü jülüjüle waaʼin iseerüin wachiki aʼyatawaa nümüin otta nayain anaka süpüla aʼyatawaa na waneeinnua. Jülüjüle waaʼin tia, soteesü waaʼin nükaaliinjeenain waya Jeʼwaa. Atüjeena maʼin waya nutuma maʼaka naainjüin nüka Bezalel nümaa Oholiab (Éx. 31:1-6; piirakaa sümüin tü ayaakuaa suluʼukat süpana 13).

13 Nüküjüin wamüin Maleiwa waʼyataainjanain nümüin süka süpüshuaʼa waaʼin (Prov. 3:27). Wanaa sümaa sukumajünüin süchikuaʼa tü aʼwaajüleekat Maleiwa, nüküjüin Jeʼwaa namüin na judíokana jülüjüinjatüin naaʼin tü naainjakat süpüleerua tü aʼwaajüleekat (Ageo 1:2-5). Nnojotsü jülüjüin naaʼin na judíokana tü kasa kojutükat maʼin nümüin Jeʼwaa. Naata neʼe tü jülüjakat naaʼin. Sutuma tia, wasakireʼerüinjatü waaʼin:  «¿Shiache taainjeeka maʼin amüin tü keeʼireekat naaʼin Jeʼwaa? ¿Jülüjüsüche maʼin taaʼin maaʼulu taʼyataain maʼin süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa?».

WAAPA TÜ KASA EEKAT SÜPÜLA WAAPÜIN

14, 15. (1) ¿Kasa waaʼinrajatka sükajee watüjaaitpain saaʼu tü naainjakat na wawalayuu eʼrakana choʼujawaa otta müliaa? (2) ¿Kasa waainjüinjatkat wayakana?

14 Mainma wawalayuu eʼrakana müliaa otta choʼujawaa. Akaaliinjünüshii naya sutuma tü nupueulosekat Jeʼwaa (2 Cor. 8:14). Mayaapejeʼe nnojoluin kasain namaʼanain naya wawalayuukana, nachajaain maʼin sukuwaʼipa süpüla nasülajüinjanain nneerü nümüin Jeʼwaa. ¡Talatüsü maʼin naaʼin Jeʼwaa sutuma tü naainjakat na wawalayuukana! Asülajüshii naya süka süpüshuaʼa naaʼin (2 Cor. 9:7).

15 Jamüshiijaʼa na wawalayuu kepiakana chaa África, eere eein choʼujawaa otta müliaa, nakatalüin shiʼipa tü napünajüinkat. Shiasaʼa noikkapa shia, nasülajüin nümüin Jeʼwaa tü süliapalakat. Suluʼu tia mmakat, akumajünajatü wanee Piichi Outkajaalee. Akaaliinjeeshii maʼin na wawalayuukana sünain akumajaa tia piichikat. Akatsaʼa sukumajünajatüin soʼu tü kaʼi napünajüinjatkalü oʼu. ¿Moʼunüinsaliiche na wawalayuukana sünain akaaliinjaa? Nnojo. Aʼyataashii naya soʼukai sünain tü Piichi Outkajaaleekat, shiasaʼa saʼwai oʼunüshii sünain apünajaa. ¡Jülüjüsü maʼin naaʼin tü naʼyataainkat nümüin Jeʼwaa! Tü naainjakat müsü aka saaʼin tü naainjakat na wawalayuu kepiapuʼukana chaa Macedonia. Mayaasüjeʼe «eein jaʼijawaa, eein müliaa», mainmatua nachuntüin maʼin süka süpüshuaʼa naaʼin shiiʼiree nakaaliinjeein na nawalayuu müliakana (2 Cor. 8:1-4). Müinjanaʼaya waya, waainjüinjatü tü naainjakat naya wawalayuukana. Asülajüinjana waya nümüin Jeʼwaa wanaapünaa sümaa tü kasa naapakat wamüin, jaʼitairü palitchoin jee mainmain kasa wamaʼana (paashajeʼera Deuteronomio 16:17 *).

16. ¿Jamüsü jülüjüinjatka waaʼin müleka anale nümüin Jeʼwaa tü wasülajakat nümüin?

16 Jülüjeesü waaʼin müleka anale nümüin Jeʼwaa tü wasülajakat nümüin. ¿Jamüsü jülüjüinjatka waaʼin tia? Süka eein süpüla niyouktüin shia müleka nnojorüle waainjüin tü nümakat. Jamüshijaʼa wanee wayuu nnojorüle nikirajüin nuʼwayuuse sümaa nüchonnii otta nnojorüle naapüin tü choʼujaakat namüin, nnojoleerü kasain anain apüla tü naainjakat. Jaʼitaichi aʼyataain maʼin nia sünain akumajaa Piichi Outkajaalee, sünain akaaliinjaa na wawalayuu müliakana otta sünain waneeirua kasa, nnojoleechi talatüin chi Maleiwakai nümaa. (paashajeʼera 2 Corinto 8:12). Waaʼinmaainjatü maʼin tü wanoulakat. Nnojorüle waainjüin tia, nnojoleena anain waya noʼuluʼu Jeʼwaa (1 Cor. 9:26, 27). Waainjüle tü sümakat tü Wiwüliakat, aneerü waaʼin sutuma tü wasülajakat nümüin Jeʼwaa otta talateerü naaʼin sümaa.

KOJUTÜSÜ MAʼIN NÜMÜIN JEʼWAA TÜ JAAʼINRAKAT

17, 18. (1) ¿Kasa antaka suluʼumüin waaʼin sutuma tü naainjakat na wawalayuukana? (2) ¿Kasa jülüjüinjatka waaʼin?

17 Süpaʼa mmaka süpüshuaʼa, mainma wawalayuu aainjakana mainma kasa süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa; talatüsü maʼin naaʼin Jeʼwaa sümaa tü naainjakat naya wawalayuukana (Filip. 2:17NM). ¿Kasa antaka suluʼumüin waaʼin sutuma tü naainjakat? Antüsü suluʼumüin waaʼin kojutüin maʼin naya wamüin. Waapüin tü analuʼutkat namüin naʼwayuuse otta nachonnii na wawalayuu jülüjakana aaʼin tü aʼyatawaa sünainpünaaka Nuluwataaya Maleiwa.

18 Mainmayülia tü aʼyatawaa choʼujaakat süpüleerua Nuluwataaya Maleiwa. ¿Kasa jülüjüinjatka waaʼin? Jülüjüinjatü waaʼin eein süpüla kooʼomüin watuma tü waʼyataainkat nümüin Jeʼwaa otta woʼuraajüin nümüin. Müle shia watuma, mainmeerü kasa anasü naapaka Jeʼwaa wamüin maaʼulu otta suluʼu tü mma jeketüinjatkat (Mar. 10:28-30NM).

^ püt. 2 Paashajeʼera tü pütchikat: «Ofrezcamos sacrificios a Jehová con toda nuestra alma», suluʼu Aapiria Wayuu, ojuʼitaka eneeroʼu 15, 2012, süpana 21-25.

^ püt. 3 Salmo 54:6 (NM): «Asülajeechi taya pümüin süka süpüshuaʼa taaʼin. Taʼwaajeerü tü pünüliakat Jeʼwaakalee. Süka jamüin, anasü aainjaa tia.»

^ püt. 6 1 Crónicas 29:9 (NM): «Talatakalaka maʼin naaʼin na wayuukana sutuma tü naapakat nümüin Jeʼwaa süka naaʼin, nnojotsü shiain sutuma münajalain naya, nasülajüin süka süpüshuaʼa naaʼin. Akaʼaya David, chi aluwataaikai, talatüsü maʼin naaʼin.»

^ püt. 15 Deuteronomio 16:17 (NM): «Asülajüinjana waneʼewai nakua nümüin Jeʼwaa, chi Pümaleiwasekai. Asülajüinjana wanaapünaa sümaa tü naapakat jümüin.»