«Saaʼu müliain Cristo paala jaaʼujee [...]. Nücheküin süpüleerua juushikajaainjanain süchiirua nukuaippa.» (1 PED. 2:21)

1, 2. (1) ¿Kasa nnojoleetka alatüin sümüin tü anneetkalüirua anale saaʼinmajia? (2) ¿Jamüshii maka aka saaʼin anneerü eekai marüleejuuin noʼutku na wayuukana nükalioʼu Jesuu?

ANASÜ tü aanneetkalüirua anale saaʼinmajia nutuma chi anneetpüʼükai. Saashin wanee karaloukta süchikimaajatka shipijia anneerü, niʼikajaale neʼe wanee anneetpüʼü tü anneetkalüirua eeinjatüle shikajaain otta nnojorüle jülüjüin naaʼin waneeirua kasa choʼujaaka sümüin, eesü süpüla ayuulin shia mapa. Anale saaʼinmajia nutuma tü anneetkalüirua nnojoleerü ayuulin otta katsüinjeerü saaʼin.

2 Müsia nakuwaʼipa na anoujüshiikana. Süpüla anainjatüin tü nanoulakat, anainjatü naaʼinmajia waneʼewai nakua natuma na anneetpüʼü aneekünakana süpüla aaʼinmajaa naya. Soto paaʼin sümülialaain naaʼin Jesuu saaliin tü wayuukalüirua «süka müliain saaʼin atümaa otta walakatüin shia maa aka saaʼin anneerü eekai marüleejuuin» (Mat. 9:36). ¿Jamüsü maka nakuwaʼipa na judíokana nükalioʼu Jesuu? Sutuma nnojoluin anain naaʼinmajia natuma na aneekünakana süpüla ekirajaa naya sünain tü Nünüikikat Maleiwa. Piama oʼupünaachii naya, mojulaashii otta wainma kasa naluwataaka anain wayuu. Saashin tü Wiwüliakat, «naluwataain tü wayuukolüirua sünain aaʼinraa kasa kapüleesü sümaa nnojoliin eeyaain nakaalinjüin shia» (Mat. 23:4).

3. ¿Kasa tü sotuinjatkat naaʼin na laülaashiikana sünainjee tü aʼyatawaa aneekünakalü apüla naya?

3 Nnojotsü shaittaain tü aʼyatawaa aneekünakalü apüla na laülaashiikana maaʼulu yaa. Naaʼinmajüinjatü naʼanneetse Jeʼwaa otta Jesuu, chi anneetpüʼü anamiakai maʼin (Juan 10:11). Ayaʼlajünüsü tia anneetkalüirua sükajee nüsha Jesuu, tü amülakat wanaa sümaa ouktüin nia (1 Cor. 6:19, 20; 1 Ped. 1:18, 19). Süka alin nüpüla naʼanneetse aapajiraashi nikii saaʼu. Sotuinjatü naaʼin na laülaashiikana niain Jesuu nekiipüʼüin. Saashin tü Wiwüliakat, Jesuu «müshi aka naaʼin wane anneetpüʼü anashaatashi maʼi sünain naaʼinmajüin waya» (Heb. 13:20).

4. ¿Kasa wekirajaainjatka anain sünain ekirajaayakat tüü?

 4 ¿Jamüinjatü nakuwaʼipa na laülaashiikana namüin na anoujüshiikana? Saashin tü Wiwüliakat jüüjüüinjana na anoujüshiikana namüin na nawalayuu laülaayuukana napüleerua. Aluwataanüshii na laülaashiikana sünain nnojoliinjanain nalanaain maʼin sünain aluwatawaa na nawalayuukana (Heb. 13:17; paashajeʼera 1 Pedro 5:2, 3). ¿Kasa naaʼinrajatka na laülaashiikana süpüla nnojoliinjanain nalanaain maʼin sünain aluwatawaa na nawalayuukana? ¿Kasa naaʼinrajatka süpüla nakaaliinjüin na anoujüshiikana sümaa nnojoliin nalanaʼaleein?

«NÜPATAAJEERÜ SÜPÜLA NUTUʼUIN SHIAIRUA»

5. ¿Kasa shikirajaka anain waya nüchiki Jeʼwaa tü sümakat Isaías 40:11?

5 Müsü tü nüshajakat Isaías nüchiki Jeʼwaa: «Nürüleejeerü naʼanneetse maʼaka naaʼin wanee anneetpüʼü. Kotteerü nutuma tü anneetcheinkalüirua; nüpataajeerü süpüla nutuʼuin shiairua. Naʼataleerü jiattaʼaya tü eekai sutujirüin süchon» (Is. 40:11NM). Tüü, shiiʼiyatüin naapüin Jeʼwaa tü choʼujaakat namüin na anoujüshii matsüinkana anoula otta na choʼujaakana amüin naaʼinmajünüin. Jülüjüsü naaʼin Jeʼwaa tü choʼujaakat namüin na anoujüshiikana waneʼewai nakua otta nükaaliinjüin naya. Müshi aka nia wanee anneetpüʼü. Jamüshijaʼa wanee anneetpüʼü, niʼraajüin tü naʼanneetsekalüirua otta jülüjüsü naaʼin shia waneʼewai sukua. Eeshi nülüʼüjüle wanee anneetchon nutuʼu otta nukoʼoyoluin nia sutuma nütüjaain aaʼu choʼujaain nükaaliinjünüin. Müsia nukuwaʼipa Jeʼwaa wamüin. Süka nümüliajülin, nükaaliinjeena waya niʼrapa müliain waya. Nümülialeena waya otta naapeerü sütchin waaʼin sülatüle wamüin kasa mojusü (2 Cor. 1:3, 4).

6. ¿Kasa naaʼinrajatka na laülaashiikana süpüla nashatüinjatüin nukuwaʼipa Jeʼwaa?

6 ¡Anashaatasü maʼin nukuwaʼipa chi Washi iipünaajachikai süpüla nashatüinjatüin na laülaashiikana! Jülüjüsü naaʼin Jeʼwaa nakuwaʼipa na naʼanneetsekana. Müinjanaʼaya na laülaashiikana, jülüjüinjatü naaʼin tü choʼujaakat sünain nanoula na nawalayuukana. Süka jamüin, eeshii süpüla nakaaliinjüin naya otta natütüleʼerüin naaʼin natüjaale saaʼu tü alatakat namüin (Prov. 27:23). Makalaka choʼujaain naashajaainjanain na laülaashiikana namaa na nawalayuukana otta jülüjüinjatü naaʼin tü namakat namüin. Mayaapejeʼe nnojoluin nemetüin sünain nakuwaʼipa na nawalayuukana, jülüjüsü naaʼin tü neʼrakat otta tü münakat nachiki süpüla nakaaliinjüinjanain naya (Aluw. 20:35; 1 Tes. 4:11).

7. (1) ¿Jamüsü nakuwaʼipa na naʼanneetsekana Maleiwa nükalioʼu Ezequiel otta Jeremías? (2) Süsalashii nutuma Jeʼwaa na anneetpüʼü eejanakana nükalioʼu Ezequiel otta Jeremías, ¿kasa shikirajaka anain tia na laülaashiikana?

7 Jülüjataa waaʼin jooluʼu nakuwaʼipa na anneetpüʼü eejanakana nükalioʼu Ezequiel otta Jeremías. Nnojotpuʼusü anain saaʼinmajia naʼanneetse Jeʼwaa natuma. Makalaka süsalain naya nutuma Jeʼwaa. Müliasü maʼin tü naʼanneetsekalüirua Jeʼwaa otta machikisat sutuma nnojoluin jaralin aaʼinmajüin shia. Na anneetpüʼü eejanakana soʼu tia, aaʼinmajiraashii neʼe nakuwaʼipa namüiwaʼa (Ezeq. 34:7-10; Jer. 23:1). Müsia neʼe tü naainjakat na shikiipüʼükana tü iküleesia nnojotkat shiimain. Süsalainjanapajaʼa naya tü naainjakat. ¿Kasa shikirajaka anain tia na laülaashiikana? Naaʼinmajüinjana na nawalayuukana sümaa alinjanain naya napüla.

«NNOJOTSÜ YALETAYAAINJATÜIN JAAʼIN NOULIA»

8. ¿Kasa naainjüinjatka na laülaashiikana süpüla nashatüinjatüin nukuwaʼipa Jesuu nachiaapa na nawalayuukana?

8 Kaainjalasü wayuu maʼleekalia. Makalaka eein anoujüshii nnojoliikana ayaawatüin saaʼu tü nuchuntakat Maleiwa namüin. Eesüjaʼa nnojorüle noonooin sümaa wanee pütchi suluʼujeejatü tü Wiwüliakat jee shiale naainjüin wanee kasa eeʼiyataka joʼuweein naaʼin sünain anoujaa. ¿Kasa naainjüinjatka na laülaashiikana sülatüle tia? Nashatüinjatü nukuwaʼipa Jesuu. Nnojoishi aashichijaain nia nooʼomüin na nikirajüinkana wanaa sümaa naʼülüjaajiraain sünain jaraleechin miyoʼuin naʼakajee suluʼu Nuluwataaya Maleiwa. Ayatüshi nia sünain nikirajüin otta nüchiaain  naya süpüla nnojoluinjatüin yaletayaain naaʼin (Luc. 9:46-48; 22:24-27). Sükajee nuʼlojüin nooʼui na nikirajüinkana, niiʼiyatüin namüin nnojoluinjatüin yaletayaain naaʼin. Müinjatü nakuwaʼipa na laülaashiikana maaʼulu yaa, nnojotsü yaletayaainjatüin naaʼin noulia na nawalayuukana (paashajeʼera Juan 13:12-15; 1 Ped. 2:21).

9. ¿Jamüsü nünüiki Jesuu namüin na aluwataaushiikana?

9 Tü jülüjakat naaʼin chi aluwataaushikai Santiago otta Juan nnojotsü wanaawain sümaa tü jülüjakat naaʼin Jesuu süchiki jamüinjatüin nukuwaʼipa wanee anneetpüʼü. Süka jamüin, keeʼireesü naaʼin kojutüin naya noulia na waneeinnua suluʼu tü Nuluwataayakat Maleiwa. Müshijeseʼe nümüin Jesuu namüin: «Na laülaashiikana naaʼu na gentilekana, naluwataain naya pejeewa. Otta jukuaippa jiakana, nnojotsü müinjatüin. Chi wayuu laülaweekai jaʼaka, acheküshi jüüjüüinjachin jümüin jüpüshua» (Mat. 20:25, 26). Choʼujaasü namüin na aluwataaushiikana eejiraain naya sümaa tia keeʼireekat naaʼin. Nnojotsü jülüjüinjatüin naaʼin naluwataainjanain na nawalayuukana pejeewa.

10. (1) ¿Kasa keeʼireeka naaʼin Jesuu napüleerua na laülaashiikana? (2) ¿Jamüsü anaka maʼin nashatüle nukuwaʼipa Pablo na laülaashiikana?

10 ¿Kasa keeʼireeka naaʼin Jesuu napüleerua na laülaashiikana? Keeʼireesü naaʼin nashatüinjatüin tü nukuwaʼipakat sünain aaʼinmajaa tü anneetkalüirua. Aʼyataainjana naya namüin na nawalayuukana, nnojoishii aluwataainjanain naaʼu. Niiʼiyatüin Pablo nnojoluin yaletayaain naaʼin noulia na nuwalayuukana. Müshi nia namüin na laülaashiikana chejeʼewaliikana Éfeso: «Jiakana, jütüjaa aaʼulu jamüin takuaippa jaʼaka chejeʼereʼeya soʼu tü palajatkat kaʼi tantakat oʼu suluʼu tü mmakat Asia. Süpüla kaʼikat süpüshuaʼa aʼyataashi taya nümüin chi Senyotkai sümaa joʼuuin taaʼin jaʼaka». Keeʼireesü naaʼin Pablo nnojoluin yaletayaain naaʼin na laülaashiikana otta naʼyataainjanain maʼin napüleerua na nawalayuukana. Müshi nia: «Tekirajüin jia waneepia, sükajee takuaippa sünain aʼyatawaa, sünain müinjanaʼinya waya aʼyataain süpüla wakaalinjüinjatüin tü wayuu jaʼijaakat amüin kasa» (Aluw. 20:18, 19, 35). Soʼu wanee, kaʼi nüküjüin namüin na nuwalayuu chejeʼewaliikana Corinto sünain nnojolin aluwataain nia saaʼu tü nanoulakat. Aʼyataashi neʼe süpüleerua talatüinjanain naya sünain aʼyatawaa nümüin Jeʼwaa (2 Cor.1:24). Nnojotsü yaletayaain naaʼin Pablo otta aʼyataashi maʼin nia napüleerua na nuwalayuukana. ¡Anasü maʼin nashatüle nukuwaʼipa Pablo, na laülaashiikana maaʼulu yaa!

ICHEINJANA SÜNAIN TÜ SHIIMAIN EKIRAJÜNAKALÜ ANAIN NAYA

11, 12. ¿Kasa naainjüinjatka wanee laülaashi süpüla nükaaliinjüin wanee wawala sünain aneeka tü kasa naaʼinrajatkat?

11 Choʼujaasü maʼin icheinjanain na laülaashiikana «sünain tü shiimüin ekirajünakat anain» naya süpüla nachiaainjanain na nawalayuukana (Tito 1:9). ¿Kasa maa naaʼinrajatka? Kamaneeinjana naya namüin (Gal. 6:1). Nnojotsü napüleeruainjatüin naaʼin na nawalayuukana süpüla naainjüinjatüin tü namakat. Wanee laülaashi eekai nütüjüin maʼin, nimeʼejüin naaʼin na nuwalayuukana. Jamüshijaʼa nüneeküinjachire wanee wawala tü kasa naaʼinrajatkat, nnojotsü nüküjüinjatüin chi laülaashikai tü anakat süpüla naaʼinrüin. Niiʼiyatüinjatü tü pütchi suluʼujeejatkat tü Wiwüliakat sünainpünaakat tia otta waneeirua pütchi ojuʼitaka suluʼu tü rewiisütakalüirua. Nükaaliinjüinjachi nia süpüla niyaawatüinjatüin saaʼu jameerüin nukuwaʼipa nümaa Jeʼwaa sutuma tü nüneeküinjatkat süpüla naaʼinrüin. Nüküjüinjatü nümüin, choʼujaain maʼin oʼuraajaa nümüin Maleiwa süpülapünaa nüneeküin tü kasa naainjüinjatkat (Prov. 3:5, 6). Kettaapa naashajaala chi laülaashikai nümaa chi wawalakai, nuuʼulaainjachi niain aneeküin nümüiwaʼa tü naaʼinrajatkat (Roma 14:1-4).

12 Nüchiaainjachipa wanee laülaashi, shia nüküjüinjatka tü pütchi suluʼujeejatkat tü Wiwüliakat. Makalaka choʼujaain nütüjüinjachin süpüleerua ekirajaa süka tü Wiwüliakat. Naainjüle tia, nnojoleechi alanaain maʼin sünain aluwatawaa na nuwalayuukana. Na laülaashiikana aneekuushii süpüla anneetpüʼüinjanain naya.  Akanasaʼa asouktüinjanain na anoujüshiikana waneʼewai nakua nümüin Jeʼwaa otta Jesuu saaʼu tü naainjakat (Gal. 6:5, 7, 8).

«JAAʼINRA TÜ ANASÜKAT WANEEPIA NOʼUPALA»

Na laülaashiikana nakaaliinjüin na napüshikana süpüla yapainjanain naya süpüla aküjaa pütchi (Paashajeʼera pütchi 13)

13, 14. ¿Kasa naainjüinjatka na laülaashiikana süpüla nashatüinjatüin na nawalayuukana tü nakuwaʼipakat?

13 Süchikijee nüchiaain Pedro na laülaashiikana süpüla nnojoluinjanain nalanaain maʼin sünain aluwatawaa na nawalayuukana, müshi nia namüin: «Shia jaaʼinra tü anasükat waneepia noʼupala süpüla nashatüinjatüin tü jukuaippakat» (1 Ped. 5:3). ¿Kasa naainjüinjatka na laülaashiikana süpüla nashatüinjatüin na nawalayuukana tü nakuwaʼipakat? Wekirajaa sünain piamasü kasa naainjüinjatka chi wawala keeʼireekai aaʼin laülawaa napüleerua na wawalayuukana. Tü palajatkat kasa naainjüinjatka shia laülaainjatüin naaʼin. Süpüla laülaainjachin wanee anoujüshi napüleerua na nuwalayuukana, choʼujaasü nütüjüinjachin süpüleerua tü pütchi suluʼukat tü Wiwüliakat otta niʼitaainjatüin shia suluʼu nukuwaʼipa. Nüʼikkaleʼerüinjatü naaʼin wanaa sümaa sülatüin kasa mojusü nümüin otta atüjüinjachi aneeka tü kasa naaʼinrajatkat. Tü wanee kasa naainjüinjatkat shia laülaainjatüin naaʼin süpüleerua nüpüshi. Kaʼwayuusere otta kachonle nia, anainjatü nukuwaʼipa napüleerua. Süka jamüin, «matüjainre nia laülawaa süpüleerua tü nüpüshikalüirua, ¿jamataaleechi nia süpüla laülawaa napüleerua na nüpüshikana Maleiwa?» (1 Tim. 3:1, 2, 4, 5). Neʼrüle na nawalayuukana anain nakuwaʼipa na laülaashiikana, neʼitaajeerü naaʼin nanain.

14 Wanee kasa palajanainjatka natuma na laülaashiikana shia tü aküjaakat pütchi. Müle shia natuma, nashateerü na nawalayuukana tü nakuwaʼipakat sünain aküjaa pütchi. Nia eʼitaatüjüikaʼaya Jesuu shikii tia. Makalaka nüküjapuʼuin maʼin pütchi wanaa sümaa yaajachin nia saaʼu tü Mmakat. Niiʼiyatüin namüin na nikirajüinkana jamüinjatüin sukuwaʼipa tü aküjaakat pütchi (Mar. 1:38; Luc. 8:1). Maaʼulu yaa, anasü maʼin namüin na aküjüliikana pütchi nojuʼitüin sünain aküjaa pütchi namaa na laülaashiikana. ¿Jamüsü anaka maʼin shia namüin? Süka neʼrüin kojutüin namüin na laülaashiikana tü aküjaakat pütchi otta nashatüin nakuwaʼipa sünain ekirajaa wayuu. Naaʼinmaale na laülaashiikana tü aküjaakat pütchi mayaapejeʼe wainmain kasa naainjaka, ¿kaseerü naainjaka na nawalayuukana? Nashateerü tü nakuwaʼipakat. Wanee kasa anasü naainjüinjatka na laülaashiikana shia yapain natuma tü pütchi ekirajaanajatkalü anain sünain tü outkajawaakat, nayalerüin najapü süpüla asoukta shiʼipajee tü asakinnakalü anain otta nakaaliinjüin sünain aʼwulejaa jee anaataa tü Piichi Outkajaaleekat (Éf. 5:15, 16; paashajeʼera Hebreokana 13:7).

Naya palajanaka maʼin na laülaashiikana sünain aküjaa pütchi (Paashajeʼera pütchi 14)

JÜCHECHERA NAAʼIN NA MATSÜINKANA ANOULA

15. ¿Jamüshii nalapalaaka na laülaashiikana naaʼu na nawalayuukana?

15 Wanee anneetpüʼü eekai anain maʼin niiyajamaatüin naʼanneetse müleka shiʼikaajüle jee ayuuire shia. Müsia nakuwaʼipa na laülaashiikana namüin na nawalayuu müliakana jee choʼujaakana amüin natütüleʼennüin aaʼin sünain nanoula. Jamüshijaʼa na laülaayuukana jee na ayuuikana, eesü isale nachiki aaʼinraa wanee kasa. Akaaliinjüneeshii naya sünain tü kasa isakat nachiki.  Akatsaʼa choʼujaʼaleein namüin nachechennüin aaʼin sünain tü nanoulakat (1 Tes. 5:14). Eeshii jimaʼalii otta majayünnüü eejiraaka sümaa tü kasa mojusü keejiakat namüin (2 Tim. 2:22). Sutuma tia, choʼujaasü nalapalaʼawalinjanain na laülaashiikana naaʼu na nawalayuukana süpüla nakaaliinjüinjanain naya. ¿Kasa naaʼinrajatka na laülaashiikana nalapalaapa naaʼu na nawalayuukana? Nayaawatüinjatü saaʼu tü alatakat namüin otta natütüleʼerüinjatü naaʼin sükajee tü pütchi suluʼukat tü Wiwüliakat. Naainjüle tia, eesüjaʼa süpüla nanoukteʼerüin tü alatakat namüin na nawalayuukana süpülapünaa sumojujaʼaleein nanoula.

16. Eere wanee wawala amojujaweekai akuwaʼipa nümaa Jeʼwaa, ¿kasa naaʼinrajatka na laülaashiikana?

16 Eere wanee wawala amojujaweekai akuwaʼipa nümaa Jeʼwaa, ¿kasa naaʼinrajatka na laülaashiikana? Müshi Santiago: «Je chi eekai ayuulin, anakaja müleka neenajirüle na laülaashiikana suluʼu tü outkajaaleekat süpüla nachuntüin nümüin Maleiwa naaʼu saaʼu nünülia chi Senyotkai sümaa nashulerüin seita nünain. Müleka nachuntüle, sünain kanoulain maʼi naaʼin, aawalaajeechi nütüma Maleiwa chi ayuuishikai. Je müleka kaainjarale nia, alatinneerü tü naainjalakat nuulia nütüma» (Sant. 5:14, 15). Eeshii anoujüshii nnojoliika achuntüin kaaliinwaa namüin na laülaashiikana. ¿Kasa naainjüinjatka na laülaashiikana natüjaale saaʼu tü alatakat namüin na nawalayuukana? Nakaaliinjamaatüinjana naya. Noʼuraajüle namaa, nachuntüle nümüin Maleiwa napüleerua otta nakaaliinjüle naya, neeʼiyateerü anain maʼin natuma naaʼinmajia na anoujüshii eʼitaanakana najapuluʼu (paashajeʼera Isaías 32:1, 2 *).

17. ¿Kasa eeka sutuma nashatüin na laülaashiikana tü nukuwaʼipakat Jesuu?

17 Na laülaashiikana aʼyataashii maʼin süchiirua nashatüin nukuwaʼipa Jesuu, chi anneetpüʼü anashaatakai maʼin. ¿Kasa eeka sutuma nashatüin na laülaashiikana tü nukuwaʼipakat Jesuu? Achecheraasü nanoula na anoujüshiikana otta waneepiashii naya nümaa Maleiwa. Sutuma tia waʼwaajüin sümaa waapüin tü analuʼutkat nümüin Jeʼwaa, chi Anneetpüʼü aaʼinmajakai waya.

[Pütchi]

^ püt. 16 Isaías 32:1, 2 (NM): «1¡Jülüja jaaʼin! Aluwataainjachi wanee aluwataai lotuinjachika aluwataaya; eejeena waneeinnua laülaashii nümaa lotuinjanaka akuwaʼipa 2 Otta nayakana waneʼewai nakua müinjana naya maʼaka saaʼin wanee ounjulaaya suulia jouktai otta suulia juya wawaimaajatü, müshii maʼaka saaʼin wüin palatüsü suluʼu wanee mma jososhiisü, müshii maʼaka saaʼin seemioushi wanee ipa miyoʼu suluʼu wanee mma mainyasat.»