¿Jaralii na chainjanakana iipünaa? ¿Kasa naaʼinrüinjatka chayaa?

Watta maʼin naalii na wayuu oʼuneekana chaa iipünaa ouktapa naya. Nüküjüin Jesuu namüin na aluwataaushii waneepiakana nümaa noʼunüinjanain chaa iipünaa. Süpülapünaa ouktüin nia nüküjüin namüin yapainjatüin nutuma wanee paü napüla chaa eere kepiain chi Nüshikai. (Paashajeʼera Juan 14:2.)

¿Jamüsü süsoʼiraainjatka naaʼin waneeinnua wayuu süpüla kepiaa chaa iipünaa? ¿Kasa naaʼinrüinjatka chayaa? Nüküjüin Jesuu namüin na nikirajüinkana naluwataainjanain saaʼu tü Mmakat. (Paashajeʼera Lucas 22:28-30 otta Alateetkat Mapeena [Apocalipsis] 5:10.)

¿Shiimainche chainjanain iipünaa na anamiakana?

Nnojoishii wainmain na wayuu aluwataakana suluʼu wanee mma. Akaʼaya na chainjanakana iipünaa nümaa Jesuu süpüla aluwatawaa saaʼu tü Mmakat, nnojoishii wainmain naya (Lucas 12:32). Süküjüin tü Wiwüliakat jeʼrashiin naya. (Paashajeʼera Alateetkat Mapeena 14:1.)

¿Kasache naaʼinrüinjatka chaa iipünaa na wayuu nümaainjanakana Jesuu?

Nnojoishii nayainjanain neʼe katüin oʼu waneepia na chainjanakana iipünaa. Kateena oʼu waneepia yaa saaʼu tü Mmakat anapa shia na oonookana nümaa Jesuu (Juan 3:16NM). Kepieena suluʼu tü paʼaraiisükat na asoʼiraainjanakana aaʼin otta na oʼttaainjanakana süchikijee sajaʼttinnüin tü kasa mojusükat. (Paashajeʼera Salmo 37:29 otta Juan 5:28, 29.)