SAASHIN tü Wiwüliakat, «nüpaala wamüin Jeʼwaa na wachonniikana otta nüsülajala naya wamüin» (Sal. 127:3NM). ¡Shiajaʼa makaʼa talatüin maʼin naaʼin na anoujüshiikana wanaa sümaa kachoin naya!

Akatsaʼa eein wanee kasa naaʼinrajatka. Süpüla katchinjatüin naaʼin chi joʼuukai otta süpüla nnojolinjachin ayuuleʼein nia, anainjatü niküin otta nnojoluinjatü choʼujaain shia nümüin. Akaʼaya süpüla anainjatüin nunoula, ekirajünüinjachi sünain tü Wiwüliakat nutuma nüshi jee nii. Aʼyataainjana maʼin naya süchiirua nekirajüin chi joʼuukai (Prov. 1:8). ¿Jeʼrainjatü nuuyase chi joʼuukai süpüla nikirajünüin? ¿Jamüinjatü sukuwaʼipa nikirajia?

 JÜCHUNTA KAALIINWAA NÜMÜIN MALEIWA

Anuu tü sukuwaʼipakat nutuma Manóah, wanee nuuʼuliwoʼu Dan, kepiapuʼushi chaa Israel suluʼu tü mmakat Zorá. Maralü paala tü nuʼwayuusekat. Shiasaʼa soʼu wanee kaʼi, nüjütaka Jeʼwaa wanee aapiee süpüla nüküjüinjatüin sümüin ipuoluinjatüin shia (Juec. 13:2, 3). Talatakajasaʼa maʼin naaʼin Manóah sümaa nuʼwayuuse süka kachoinjanain naya. Eesüjaʼa shapaale naaʼin. Müshijeseʼe nuchuntüin kaaliinwaa nümüin Maleiwa, müshi nia: «Jeʼwaa, püjüta maa wamüin nüchikuaʼa chi aapieekai süpüla nüküjüinjatüin wamüin jamüinjatüin watuma nipijia chi joʼuukai» (Juec. 13:8NM). Nnojotsü ashaittaain namüin kachoinjanain naya. Wainma tü kasa naainjakat süpüla nekirajüinjachin Sansón sünain tü nuluwataakalü anain Jeʼwaa. Akaaliinjünüshii naya nutuma Maleiwa, müsü tü Wiwüliakat: «Shiasaʼa joo mapa, eekalaka naaʼu [Sansón] chi naaʼinkai Jeʼwaa». Sutuma nükaaliinjüin nia Maleiwa, nekiipüʼüshi nia na israeliitakana otta aainjüshi nia kasa pülasü (Juec. 13:25; 14:5, 6; 15:14, 15NM).

Achuntüshi kaaliinwaa Manóah nümüin Jeʼwaa süpüla nikirajüinjachin chi nüchonkai

¿Jeʼrainjatü nuuyase wanee joʼuu süpüla nikirajünüin nüchiki Maleiwa? Saashin tü Wiwüliakat ekirajünüshi Timoteo «joʼuuiwaʼaya nia». Ekirajünüshi nia nüchiki Maleiwa sutuma Eunice, tü niikat otta Loida, tü noushukot (2 Tim. 1:5; 3:15NM). Ekirajünüshi Timoteo sünain tü Wiwüliakat joʼuuiwaʼaya nia.

Müinjatia sukuwaʼipa natuma na kachonshiikana. Achuntüinjana kaaliinwaa nümüin Jeʼwaa otta nachajaainjatü sukuwaʼipa tü naaʼinrajatkat süpüla nekirajüin na tepichikana joʼuuiwaʼaya naya. Müsü tü Wiwüliakat: «Chi wayuu jülüjakai aaʼin palajana tü kasa naainjüinjatkat, aneerü sukuwaʼipa nutuma» (Prov. 21:5NM). Yapainjatü natuma na kachonshiikana tü choʼujaajeetkat nümüin chi nachonkai. Akatsaʼa nnojoluinjatüin motuin naaʼin tü naainjüinjatkat süpüla nekirajüin nia nüchiki Maleiwa. Shia naainjamaatüinjatkat tia.

Saashin wanee karaloukta, jüüjüüsü maʼin nekii na tepichikana joʼuuiwaʼaya naya. Atüjamaatüshii süpüleerua wanee kasa. ¿Jamüsü jüüjüüka maʼin nekii? Süka sukumajaayülüin tü nekiisholoinkat (El desarrollo del niño en la primera infancia: echar los cimientos del aprendizaje). Sutuma tia, choʼujaasü maʼin najayatüin nachonnii na wayuukana joʼuuiwaʼaya naya. Nekirajüinjana naya sünain tü nakuwaʼipainjatkat pansaa sümaa tü nümakat Maleiwa.

Müsü wanee pürekutsoot süchiki wanee süchon: «Waneeiwaʼaya kashi tü joʼuukot, talüʼüjawalin shia sünain aküjaa pütchi. Mayaapejeʼe joʼuuin maʼin tü tachonkat, teʼrüin kasa anasü sünainjee talüʼüjawalin shia. Piamapa suuyase, eitajüsü karalouktachein namüin na wayuukana».

Anasü nakuwaʼipa mapa na wachonniikana wekirajüle naya joʼuuiwaʼaya. Akanasaʼa eein na wayuu kapüleekana amüin nekirajüin nachonnii sünain tü Wiwüliakat.

JÜKATALA KAʼI NAPÜLA JÜCHONNII

Meimala aaʼinchii na tepichikana otta jülüjalaa müsü naaʼin wanee kasa wanaa sümaa nekirajünüin. Makalaka kapüleein maʼin namüin na kachonshiikana nekirajüinjanain nachonnii. ¿Jamüsü jülüjalaa sümaka naaʼin wanee kasa? Süka ponuin maʼin naaʼin wanee kasa eekai neʼrüin. ¿Kasa jaaʼinrajatka süpüla jülüjüinjatüin naaʼin na jüchonniikana tü jikirajakalü anain naya?

Jülüja jaaʼin tü nümakat Maleiwa nükajee Moisés, müshi nia: «Pütchikat tüü, tü taluwataakalü anain pia jooluʼu, suluʼuinjatü shia paaʼin; pikirajüinjana na püchonniikana sünain, paashajaa süchiki wanaa sümaa püikkalaain pipialuʼu, wanaa sümaa waraittüin pia, piisalaain otta pütamaain» (Deut. 6:6, 7NM). Ekirajünüinjana waneepia na tepichikana, nnojoishii ekirajünüinjanain uatua neʼe. Tü nakuwaʼipakat müsü aka saaʼin sukuwaʼipa wanee wunuʼu eekai süpünajuushin. Oʼyotuneesü wüin waneepia saaʼu süpüla miyoʼuinjatüin shia. Choʼujaasü namüin na müleʼuyuukana süküjünawalin namüin wanee kasa suulia motuin shia naaʼin. ¡Yaaʼaleekajaʼa na tepichikana choʼujaʼaleesia süküjünawalin wanee kasa namüin!

Akatalüinjana jia kaʼi süpüla jikirajüinjanain na jüchonniikana sünain tü Wiwüliakat. Kapüleesü maʼin aaʼinraa tia süka mainmain tü kasa aainjünakat maaʼulu. Naashin chi aluwataaushikai Pablo shia anaka aluʼu wakatarüle kaʼi süpüla wekeraajüinjatüin tü kasa niʼitaakat wapüleerua Maleiwa (Éf. 5:15, 16NM). ¿Jamüinjatü sukuwaʼipa watuma? Eeshi wanee wawala laülaashi suluʼu tü outkajaaleekat. Kapüleesü maʼin nümüin nikirajüin tü nüchonkat süka niʼyataain maʼin süpüleerua tü choʼujaakat namüin otta niʼyataain maʼin suluʼu tü outkajaaleekat. Akaʼaya tü nuʼwayuusekat, mainma tü kasa saainjakat otta pürekutsootsü shia. ¿Kasakaʼa naainjüin süpüla nekirajüin tü nachonkot? Müshi chi wawalakai:  «Süpülapünaa toʼunüin sünain aʼyatawaa, waashajeʼerawalin sümüin tü wachonkot palitchon pütchi suluʼujee tü karalouktakat Aküjalaa suluʼujeejatü tü Wiwüliakat otta tü poyeetokot Examinando las Escrituras diariamente. Shiasaʼa joo weisalaainjanapa, waashajeʼerüin süpüshi tü pütchikat sümüin. Akaʼaya wanaa sümaa waküjüin pütchi, wamaasü shia. Wekirajeein maʼin tü wachonkot joʼuuiwaʼaya shia».

«MÜSHII AKA SAAʼIN WANEE JATÜ» NA WACHONNIIKANA

Keeʼireesü waaʼin laülaainjatüin naaʼin na wachonniikana müleʼuyuupa naya. ¿Jamüshii wekirajüinjanaka naya? Süpüla alinjachin Maleiwa napüla süka süpüshuaʼa naaʼin (Mar. 12:28-30).

Müsü tü Wiwüliakat: «Nachonnii na jimaʼaliikana müshii aka saaʼin wanee jatü najapuluʼu wanee wayuu katchinshi maʼin» (Sal. 127:4NM). ¿Jamüshii maka naya maʼaka saaʼin wanee jatü najapuluʼu wanee wayuu? Nujutüinjachire jatü wanee wayuu, pansaainjatü maʼin nutuma suulia nutchejüin tü nütkajatkat. Süka jamüin, nujutapa tü jatükat, nnojoleerü aleʼejaain süchikuaʼa. Motsomüin neʼe wamaain na wachonniikana. Makalaka wekirajüinjanain maʼin naya süpüla sujutuuinjatüin suluʼu naaʼin tü pütchi nümakat Jeʼwaa.

Müshi chi aluwataaushikai Juan nachiki na nükaaliinjakana sünain anoujaa: «Talataleesia maʼi taaʼin taapapa nachiki na tachooinkana, na takaaliijalakana sünain tü nanoulakat, sünain noonooin waneepia sümaa tü shiimüinkat ekirajünakat anain naya» (3 Juan 4). Müsia nanüiki na wayuu eʼrakana nachonnii «sünain noonooin waneepia sümaa tü shiimüinkat».