Müsü Génesis süchiki jamakuwaʼipalüin tü kasakat süpüshuaʼa: «Paala sümaiwa, [oʼttüshi] Maleiwakai sünain akumajaa kasa süpüshua chaa iipünaa ooʼulaka yaa mmoluʼu» (Génesis 1:1). Shiasaʼa süchikijee nukumajüin tü wunuʼuliakalüirua otta tü mürütkalüirua, nukumajüin Adán sümaa Eva, tü palajatkalüirua wayuu. Nukumajüin naya sünain müin aka saaʼin nukuwaʼipa otta süpüla naneeküinjatüin tü keeʼireekat naaʼin. Naata nakuwaʼipa suulia tü mürütkalüirua. Makalaka nasouktüinjanain saaʼu tü kasa naaʼinrakat. Noonoole sümaa tü aluwataanakalü anain naya nutuma Maleiwa, anasüjeʼe nakuwaʼipa yaa saaʼu Mmaka. Talatüsüjeʼe sümaa jimatüin naaʼin namaa nachonnii otta kepiashiijeʼe naya waneepia maʼaka nücheküin paala Maleiwa.

Emeejünüshii na wayuukana nutuma wanee aapiee süpüla naainjirüin naya kasa mojusü. Satanaa münüshi chia aapieekai süka nüʼünüüin nia Maleiwa. Nimeejüin Eva sükajee wanee wüi. Nüküjüin sümüin aneerüin sukuwaʼipa nnojorüle soonooin nümaa Maleiwa. Naainjüin Adán sümaa Eva tü nümakat Satanaa otta akatalaashii naya nuulia Maleiwa. Sükajee müin tü naainjalakat, nnojoliinnapa süpüla katüin noʼu waneepia otta nalatirüin wanainmüin tü kaainjalaakat jee tü ouktaakat.

Nüküjamaatüin Maleiwa nunoukteʼerüinjatüin tü kasa alatakat süpüla katüinjatüin noʼu waneepia na nuuʼuliwoʼukana Adán. Nüküjüin eeinjachin wanee «suuʼuliwoʼu tü jietkat». Chi oʼutajachikai naaʼin Satanaa sümaa najaʼttirajatüin tü müliaakat (Génesis 3:15). ¿Jaraiche chi suuʼuliwoʼuinjachikai tü jietkat? Atüjaaneerü aaʼu tia.

Ayatüsia nüchajaain sukuwaʼipa Satanaa süpüla nnojoluinjatüin shikeraajüin tü keeʼireekat naaʼin Maleiwa. Akooʼomüinraasü maʼin wayuu kaainjarannuu otta wayuu mojulaasü. Makalaka najaʼttirüin Maleiwa na wayuu mojulaashiikana süka wanee juya miyoʼushaata. Aluwataanüshi Noé nutuma Maleiwa sünain akumajaa wanee anua miyoʼu süpüla nuʼttaainjachin sümaa nüpüshi otta tü mürüt suluʼuinjatkat tia anuakat.

Ojuʼitüshi Noé sümaa nüpüshi suluʼujee tia anuakat wanee juya süchikijee shiʼitüin tü juya miyoʼukat. Nnojoluitpa wayuu mojulaasü süpaʼa tü Mmakat, akaisaʼa nnojoyülin eeʼiyataain «suuʼuliwoʼu tü jietkat».

(Suluʼujeejatü Génesis 1-11, Judas 6, 14, 15; Alateetkat Mapeena 12:9.)