Jülüjataa paaʼin kepiale pia suluʼu wanee mma eere nnojoluin müliaa, wayuu mojulaasü, kasachiki, ayuulii, sukutkujaain mma otta wawai. Nnojotsü shapaain paaʼin saaʼu manneetsein pia, pülerajünüin sutuma wayuu jee mojulaain na aluwataashiikana. ¿Eesüche süpüla müin sukuwaʼipa tü mmakat? «Nnojottaa», eeshi süpüla pümüin süka isain nachiki na wayuukana najaʼttirüin tü müliaakat. Akaisaʼa Maleiwa, nüküjüin sünain najaʼttirajatüin tü kasa eekalü atuma müliaa maʼaka saaʼin tü wekirajaakalü anain sünain tü wanee pütchikat. Anuu waneeirua kasa naainjüinjatka Maleiwa saashin tü Wiwüliakat:

EEJEECHI WANEE ALUWATAAI ANAMIA

«Soʼutpünaa naluwataaya na wayuukana niʼitaajeerü chi Maleiwa sirumatuʼujeʼewaikai wanee aluwataaya nnojoluinjatka ajaʼttinnüin. Nnojoleerü alatinnüin tia aluwataayakat suluʼumüin wanee mma. Sajaʼttireerü süpüshuaʼa tü aluwataayakalüirua otta shiainjatü eeka waneepia.» (Daniel 2:44NM.)

Tü Nuluwataayakat Maleiwa chasü sirumatuʼu. Nia Jesuu aluwataaka suluʼu tia aluwataayakat. Niainjachi aluwataaka yaa Mmapaʼa süpüla saainjünüinjatüin tü keeʼireekat naaʼin Maleiwa maʼaka saainjünüin chaa sirumatuʼu (Mateo 6:9, 10NM). Nnojoleerü asünneʼennüin Nuluwataaya Maleiwa süpüleerua suluwataaya wayuu. Shieerü eeka süpüla kaʼikat süpüshuaʼa tü nuluwataayakat chi Wasenyotsekai Jesukürisüto. Makalaka jimateerüin saaʼin wayuu nutuma (2 Pedro 1:11).

AJAʼTTINNEERÜ TÜ IKÜLEESIAIRUA NNOJOTKA SHIIMAIN

«Soto jaaʼin nukuaippa Satanás, sünain nuuʼulaküin nakuaippa na aapiee chajeʼewaliikana eejee Maleiwa shiiʼiree wanoujeein nünüiki. Süka jütüjaain saaʼu nukuaippa Satanás, nnojoleerü patatüin jaaʼin sütüma nanüiki na nüchepchiakana aküjaliikana alawaa jümüin. [...] Shiimüin sünain süsaleenain naya mapeena nütüma Maleiwa.» (2 Corinto 11:14, 15.)

Atüjaaneerü aaʼu niain kanainjeejachin chi Yolujaakai tü iküleesiairua nnojotka shiimain. Ajaʼttinneerü shia, makalaka nnojoleerüin mojujiraain jee ouktiraain wayuu sutuma. Na wayuu aikana apüla Jeʼwaa, «chi [Maleiwa] matüjainkai ouktaa, chi aküjakai tü shiimüinkat waneepia», naʼwaajeechi nia süka nanoula, «süka naaʼin otta süka tü shiimainkat». ¡Paaʼinwajiraajeerü wayuu sümaa jimateerüin saaʼin! (1 Tesalónica 1:9; Éfeso 4:5; Juan 4:23NM.)

LOTEERÜ SUKUWAʼIPA WAYUU

«Eeinjachi nia namaa waneepia süka niain Namaleiwasein. Nümülialeena naya. Müiria nnojolüin ouktaa, mojuu aaʼin, aʼyalajaa, je saalii ayuulii, süka sülatüitpain süpüshuaʼale makat aka tia.» (Alateetkat Mapeena 21:3, 4.)

 Nikeraajeerü Jeʼwaa pütchikat tüü sükajee naapajiraain nikii Jesuu süpüla ouktaa (Juan 3:16). Sutuma nuluwataajeechin Jesuu naaʼu na wayuukana, loteerü nakuwaʼipa nutuma. Müiria nnojoluin müliain wayuu süka eejeechin Maleiwa namaa otta nümülialeena naya. Alüʼütsü süpüla sajaʼlajaain tü müliaakat. Loteerü maʼin nakuwaʼipa na wayuukana. «Tü mmakat namüinjatü na lotokana akuwaʼipa otta kepiainjana waneepia saaʼu.» (Salmo 37:29NM.)

NNOJOLEERÜ TÜ YOLUJAAKALÜIRUA

«Nüntakalaka [Jesukürisüto] nünainmüin chi kayuushikai süpüla nütaʼülüin nia, süpüla kapüinjachin nütüma süka tü kaleenakat soʼu 1.000 juya. [...] Nujutünakalaka joo chi [Yolujaakai] suluʼumüin tü Ishikat. Je chi aapieekai, nüsülajaain tü shirousekat nümaa süka wane kantaawa je niʼitaain wane ashajuushi sünain suulia sujutannüin. Nnojolüitpa eʼikeʼennüin wayuu nütüma.» (Alateetkat Mapeena 20:2, 3.)

Nnojoleechi chi Yolujaakai namaa na yolujaa nümaajanakana süka nojutüneenain suluʼumüin «tü Ishikat», eere nnojoluinjatüin nountüin eʼikeʼeraa wayuu. Nnojoleena naya aluwataain saaʼu wayuu. ¡Aneerü maʼin kepiaa saaʼu tü mmakat nnojoitpa Satanaa namaa na yolujaakana!

ALATEERÜ TÜ KAʼI SAJAʼTTAJATKALÜ OʼU KASA SÜPÜSHUAʼA

«Sülüʼütpa sükalia sajaʼttüinjatüin tü kasakat süpüshua», anteerü wanee «müliaa müleʼoshaata» naashin Jesuu, müshi nia: «Soʼuweena kaʼikat tia, alanaʼaleejeeria maʼi tü müliaa [müleʼoshaata] shiʼreetkat wayuu suulia tü shiʼrakat wayuu paala sümaiwa süchikijee sükumajünüin tü mmakat je suulia tü shiʼrakat wayuu maaʼulu yaa. Nnojoleerü wane müliaa eekai müin aka saaʼin tia mapeena» (Mateo 24:21).

Mülieerü maʼin saaʼin wayuu suʼunnaa tü müliaa müleʼoshaatakat. Süchikijee tia anteerü «Armagedón», tü kaʼi nütkaainjatkalü oʼu chi Maleiwa Pülashikai maʼin (Alateetkat Mapeena 16:14, 16).

Na wayuu kojutkana amüin tü lotookalü akuwaʼipaa, naʼatapajashaanain maʼin tü kaʼi sajaʼttajatkalü oʼu kasa mojusü. Wekirajaa sünain waneeirua kasa anasü eeinjatka sutuma Nuluwataaya Maleiwa.

¡WAINMEERÜ KASA ANASÜ NAAINJEETKA MALEIWA!

«Watta maʼi saalii» wayuu kepiainjatka süpaʼa tü mmakat sümaa jimateerüin saaʼin: Saashin tü Wiwüliakat, «watta maʼi saalii» wayuu alateetka süchikumüin tü «müliaa müleʼoshaata» antajatkat otta kepieena naya saaʼu tü mmakat anapa maʼin shia (Alateetkat Mapeena 7:9, 10, 14; 2 Pedro 3:13NM). Naya wayuukana natüjaajeerü aaʼu noʼtteʼennüin nutuma Jesuu, chi alaʼajaakai «saainjala wayuu süpüshua sainküin mmakat» (Juan 1:29).

Aneerü maʼin sukuwaʼipa wayuu sutuma shikirajünüin nutuma Maleiwa: Tü mma jeketkat, pirateerü «namaa na atüjüshiikana nüchiki Jeʼwaa» (Isaías 11:9NM). Süpüshi tü ekirajünüinjatkalü anain wayuu nutuma Maleiwa sünainpünaasü anajirawaa sümaa wayuu otta aaʼinmajaa tü kasairua eekat saaʼu tü mmakat. Müshi Maleiwa: «Tayakai Jeʼwaa, taya chi Pümaleiwasekai, Chi ekirajakai pia süpüla anainjatüin pukuwaʼipa, Chi oʼunirakai pia suluʼu tü wopu puʼunüinjatkalü aluʼu» (Isaías 48:17NM).

Asoʼiraajeerü naaʼin nachikuaʼa na wapüshi ouktüinnapakana: Wanaa sümaa yaajachin Jesuu Mmapaʼa nüsoʼireʼerüin naaʼin Lázaro, chi nütünajutkai (Juan 11:1, 5, 38-44). Tia, süpülajatü sütüjaanüin aaʼu tü naaʼinrajatkat nuluwataapa suluʼu Nuluwataaya Maleiwa (Juan 5:28, 29).

Eejeerü waneepia lotoo akuwaʼipaa otta jimataa aaʼin: Nuluwataapeena Jesuu, nnojoleerü müliain wayuu atumawaa. Nütüjaa aaʼu Jesuu tü suluʼukat saaʼin wayuu. Makalaka nuunteerüin niyaawatüin saaʼu jaraliin mojulaain jee anamiain. Shiasaʼa macheʼere wanee wayuu sünain aaʼinraa tü mojusükat, nnojoleechi suluʼuin tü mma jeketkat (Salmo 37:9, 10; Isaías 11:3, 4; 65:20; Mateo 9:4).

Tü wekirajaaitpakalü anain, süpüshi neʼe tü eeinjatkat nutuma Maleiwa watta kaʼi. Yaapa Nuluwataaya Maleiwa saaʼu tü Mmakat, jimateerü saaʼin wayuu süpüla kaʼika süpüshuaʼa (Salmo 37:11, 29). Ajaʼtteerü süpüshuaʼa tü kasa müliakalü atuma wayuu. Nüküjüin tia Maleiwa, müshi nia: «Anuu, jeketüitpa tatüma kasa süpüshua [...] Püshaja pümata tü tanüikikat süpüla kapülainjatüin saaʼin wayuu shia süka shiimüin» (Alateetkat Mapeena 21:5).