«¿Kasa shiyaawaseetka wamüin süpüla watüjaainjatüin saaʼu sünain sülüʼülüin pükalia süpüla piweetüinjachin, tü sükaliajatkat sajaʼlajaain kasakat süpüshua?» (MAT. 24:3)

1. ¿Kasa watüjaweeka aaʼu wayakana maʼaka naaʼin na aluwataaushiikana?

ALÜʼÜTSHI Jesuu süpüla ouktüin nia otta natüjawee aaʼu na nikirajüinkana kasainjatüin alatüin mapeena. Nüsakinnakalaka natuma pienchishii aluwataaushii: «¿Joujaleerü [sülataka tia]? ¿Kasa shiyaawaseetka wamüin süpüla watüjaainjatüin saaʼu sünain sülüʼülüin pükalia süpüla piweetüinjachin, tü sükaliajatkat sajaʼlajaain kasakat süpüshua?» (Mat. 24:3; Mar. 13:3). Nusouktaka namüin süka tü pütchi suluʼukat Mateo kapiitulo 24 otta 25. Wainma pütchi nüküjaka Jesuu suluʼu tia piamasükat kapiitulo. Wanainpünaasü tü pütchi nüküjakat Jesuu süka watüjaweein saaʼu kasainjatüin alatüin mapeena.

2. (1) ¿Kasa natüjaaitpaka aaʼu na aküjüliikana pütchi? (2) ¿Jarat tü apünüinsü pütchi wekirajaainjatkalü anain?

2 Kakaliainna na aküjüliikana pütchi ekirajaain sünain tü naashajaakalü achiki Jesuu. Otta nachuntüin chi naaʼinkai Maleiwa süpüla tia. ¿Jamüshii nekirajaaka sünain tü nümakat Jesuu? Shia shiiʼiree natüjaweein saaʼu joujaleerüin sülatüin tia. Watüjaaitpa maʼin aaʼu joujaleerüin shikeraajüin tü nümakat Jesuu, makalaka wekirajaainjanain sünain tü apünüinsükat pütchi: ¿Joujaleerü suʼttaka tü müliaa miyoʼushaatakat? ¿Joujaleerü nükatatka Jesuu «tü anneetkalüirua suulia tü kaaʼulakalüirua»? ¿Joujaleechi nüntaka Jesuu? (Mat. 24:21; 25:31-33.)

¿JOUJALEERÜ SUʼTTAKA TÜ MÜLIAA MIYOʼUSHAATAKAT?

3. ¿Joujainjatü oʼttüin waküjainruʼu tü müliaa miyoʼushaatakat?

3 Oʼttayaasü waküjainruʼu tü müliaa miyoʼushaatakat soʼu tü juyakat 1914 suʼunnaa la Primera Guerra Mundial. Aawalayaasü waaʼinruʼu nutuma Jeʼwaa tü atkawaakat soʼu 1918 süpüla naküjüinjanain pütchi sainküin mma na anoujüshii chainjanakana iipünaa (Mat. 24:21, 22).  Sojoʼloopa tü aküjaakat pütchi, ajaʼttajatia waküjainruʼu tü nuluwataayakat Satanaa. Apünüinjatia waaʼinruʼu shiʼipapaʼa tü müliaa miyoʼushaatakat, oʼttüinjatü soʼu 1914-1918, aawalüinjatü shia soʼujee 1918 otta ojoʼlooinjatü shia soʼu Armagedón.

4. ¿Kasa ayaawatünaka aaʼu süchiki tü nümakat Jesuu?

4 Süchikijee wekirajaain sünain tü nüküjakat Jesuu, wayaawata aaʼu shikeraajüin nakalioʼu na nikirajüinkana otta wakalioʼu wayakana anoujakana maaʼulu (Mat. 24:4-22). Sutuma watüjaain saaʼu tia, pansaaitpa wamüin waneeirua pütchi sünainpünaaka tü nümakat Jesuu. *

5. (1) ¿Kasa oʼttaka soʼujee 1914? (2) ¿Joujatü ekeraajüin shia nakalioʼu na nikirajüinkana Jesuu?

5 Watüjaaitpa aaʼu nnojoluin suʼttüin tü müliaa miyoʼushaatakat soʼujee juyaka 1914. Süka jamüin, oʼttajatü wanaa sümaa sushutünüin aaʼu tü iküleesia nnojotkat shiimain saashin tü Wiwüliakat. Nnojotsü oʼttajatüin wanaa sümaa peʼipaajiraain na wayuukana sainküin mmaka süpüshuaʼa. Tü «meerü aka suʼttakai saalin joʼuu sümüin jieyuu» nümakat Jesuu, shia tü kasachiki oʼttakat soʼujee 1914. Nnojotsü shiain tü müliaa miyoʼushaatakat (Mat. 24:8). Ekeraajüsü shia palajana chaa Jerusalén otta Judea soʼu juyaka 33 otta 66 soʼu wakalia.

6. ¿Kaseerü shiyaawaseka suʼttüin tü müliaa miyoʼushaatakat?

 6 ¿Kasa shiyaawaseetka wamüin suʼttüin tü müliaa miyoʼushaatakat? Müshi Jesuu: «Jiʼreerü shaʼwatüin yaa suluʼu tü aʼwaajüleekat Maleiwa tü kasa kashüülasü nülerajüinjatkat anainjee Maleiwa tü aʼwaajüleekat, tü ashajünakat achiki paala nütüma Daniel chi nünüikimaajachikai Maleiwa. (Jia aashajeʼerakana tü tashajakat, anakaja jiyaawatüle saaʼu.)» (Mat. 24:15, 16). Ekeraajüsü palajana tia soʼu juyaka 66, tü kasa kashüülasükat shia tü susurulaatsekat Roma; shaʼwatüsü shia suluʼu tü aʼwaajüleekat Maleiwa wanaa sümaa sajaʼttinnüin Jerusalén sümaa tü aʼwaajüleekat Maleiwa. Ekeraajeerü süchikuaʼa  tü nümakat Jesuu: tü kasa kashüülasükat shieerü Organización de las Naciones Unidas shaʼwateerü shia suluʼu tü aʼwaajüleekat Maleiwa wanaa sümaa sushutüin saaʼu tü iküleesia nnojotkat shiimain. Tia, shieerü suʼttiaka tü müliaa miyoʼushaatakat (Alat. Map. 17:16-18).

7. (1) ¿Jamüsü shikeraajia naawaleʼerüinjatüin Maleiwa tü müliaa miyoʼushaatakat? (2) ¿Jameerü shikeraajia pütchikat tia mapeena?

 7 Naashin Jesuu, naawaleʼereerü Maleiwa tia kaʼikat. Ekeraajüsü tia soʼu juyaka 66 wanaa sümaa nakaʼalirajüin Jerusalén na romanokana. Na anoujüshii chajanakana Jerusalén otta Judea, aʼluwataashii naya süpüla nnojoliinjanain noʼutünüin aaʼin (paashajeʼera Mateo 24:22; Mal. 3:17). ¿Jameerü shikeraajia pütchikat tia mapeena? Suʼunnaa tü müliaa miyoʼushaatakat, naawaleʼereerü Jeʼwaa las Naciones Unidas suulia tü iküleesia nnojotkat shiimain. Alatüinjatü tia suulia sümaayaleʼeinya na anoujüshii shiimainshiikana.

8. (1) ¿Kaseerü alataka süchikijee saawannüin tü müliaa miyoʼushaatakat? (2) ¿Joujeerü süsoʼiraaka naaʼin na 144.000 anoujüshii chainjanakana iipünaa? (Paashajeʼera noota 2.)

  8 ¿Kaseerü alataka süchikijee saawannüin tü müliaa miyoʼushaatakat? Alateerü maʼaka jeʼra kaʼi süpüla suʼttüinjatüin Armagedón. ¿Kaseerü alataka soʼu tia kaʼikat? Aküjünüsü tia suluʼu Ezequiel 38:14-16 otta Mateo 24:29-31 (paashajeʼerapa). * Süchikijee tia, oʼtteerü Armagedón. Tü sükaliakat Armagedón wanaaweerü sümaa sajaʼttinnüin Jerusalén soʼu juyaka 70 (Mal. 4:1). Suʼunnaa Armagedón, «alanaʼaleejeeria maʼi tü müliaa shiʼreetkat wayuu suulia tü shiʼrakat wayuu paala sümaiwa süchikijee sükumajünüin tü mmakat je suulia tü shiʼrakat wayuu maaʼulu yaa» (Mat. 24:21). Süchikijee Armagedón, oʼtteechi Jesuu sünain aluwatawaa soʼu miit juya.

9. ¿Jamüsü waaʼin sutuma tü nümakat Jesuu süchiki tü müliaa miyoʼushaatakat?

9 Atütülaasü waaʼin sutuma tü nümakat Jesuu süchiki tü müliaa miyoʼushaatakat.  Süka jamüin, ayateeria eein nupueulose Jeʼwaa jaʼitairü kasain alatüin (Alat. Map. 7:9, 14). Suʼunnaa Armagedón, atüjaaneechi aaʼu Jeʼwaa sünain laülaain saaʼu kasa süpüshuaʼa otta wuleerü nutuma tü nünüliakat. Talatsü maʼin waaʼin sutuma tia (Sal. 83:18; Ezeq. 38:23).

¿JOUJALEERÜ NÜKATATKA JESUU «TÜ ANNEETKALÜIRUA SUULIA TÜ KAAʼULAKALÜIRUA»?

10. ¿Joujatü akatannüin waküjainruʼu tü anneetkalüirua suulia tü kaaʼulakalüirua?

10 Waashajaa jooluʼu süchiki waneeirua kasa alatajatka naashin Jesuu, shia tü kaʼi nükatalüinjatkalü oʼu tü anneetkalüirua suulia tü kaaʼulakalüirua (Mat. 25:31-46). Sümaiwa paala, akatannajatia waküjainruʼu tü anneetkalüirua suulia tü kaaʼulakalüirua soʼujee 1914. Ouktüle wanee wayuu süpülapünaa tü müliaa miyoʼushaatakat sümaa niyouktüin süchiki anoujaa, müichimaʼaleʼeya masoʼiraain aaʼin waküjainruʼu.

11. ¿Jamüsü watüjaaka saaʼu nnojoluin nükatalüin Jesuu tü anneetkalüirua suulia tü kaaʼulakalüirua soʼu juyaka 1914?

11 Soʼu juyaka 1995, aashajaasü tü rewiisütakat Aapiria Wayuu süchiki tü sümakat Mateo 25:31; müsü mayaa: «Soʼuweena tü kaʼi tanteetkat oʼu tayakai, chi Shipayakai Wayuu, sümaa eeinjanain napüshua na aapieekana tamaa, je sünain eʼitaaushin taya nütüma Maleiwa süpüla aluwatawaa wanaa nümaa, oʼtteechi taya sünain aluwatawaa». Aküjünüsü nuʼttüin Jesuu sünain aluwatawaa suluʼu Nuluwataaya Maleiwa soʼu 1914. Nnojoitpajaʼa aikkalaain nia süpüla nükatalüin «wayuu süpüshua sainküinjee mmakat» (Mat. 25:32; puʼwanaajireʼera sümaa Daniel 7:13). Wanaa sümaa saashajaanüin achiki tü anneetkalüirua otta tü kaaʼulakalüirua, shia aashajaanaka achiki tü naaʼinrajatkat Jesuu nükatalapa tü wayuukalüirua (paashajeʼera Mateo 25:31-34, 41, 46). Sükajee nnojoluin nükatalüin Jesuu tü anneetkalüirua suulia tü kaaʼulakalüirua soʼu juyaka 1914, * ¿joujaleetka nükatalüin shiairua?

12. (1) ¿Joujainjachi aikkalaain Jesuu süpüla nükatalüin wayuu süpüshuaʼa sainküinjee mmaka? (2) ¿Kasa alatajatka saashin Mateo 24:30, 31 otta Mateo 25:31-33, 46? (Paashajeʼera noota 4.)

  12 Aikkalaajeechi Jesuu süpüla nükatalüin wayuu süpüshuaʼa sainküinjee mmaka süchikijee sajaʼttinnüin tü iküleesia nnojotkat shiimain. Wekirajaa anainrü suluʼu  pütchi 8 shikeraajüinjatüin tü sümakat Mateo 24:30, 31. Wekirajaale sünain tia wersiikulokalüirua, weʼreerü wanaawain tü naashajaakalü achiki Jesuu yala sümaa tü nümakat süchiki tü anneetkalüirua otta tü kaaʼulakalüirua. Naashin Jesuu antajachi nia namaa na aapieekana sünain pülashin maʼin nia. Jutkateerü nümülatuʼu tü wayuukalüirua sainküin mmaka süpüshuaʼa. Na wayuu makana aka saaʼin anneerü nayalereerü nekii süka müinnainya nnojoliin ouktüin naya. * Otta na makana aka saaʼin kaaʼula aʼwaateena naya süka nojutüneenain «süsala naainjala soʼumüin tü sikikat süpüla kaʼikat süpüshua» (Mat. 25:31-33, 46).

13. (1) ¿Joujaleerü nükatalaka Jesuu tü wayuukalüirua maʼaka sükatannüin anneerü suulia kaaʼula? (2) ¿Kasa waaʼinrajatka süka watüjaaitpain saaʼu tia?

 13 Tü waküjeekalü achiki, shia nükataleerüin Jesuu tü wayuukalüirua makalü aka saaʼin anneerü suulia tü makalü aka saaʼin kaaʼula suʼunnaa tü müliaa miyoʼushaatakat. Suʼunnaa Armagedón müiria ouktüin tü wayuukalüirua makalü aka saaʼin kaaʼula. Süka watüjaaitpain saaʼu tia, nnojotsü weʼrayaainjatüin amüin tü aküjaakat pütchi. Eeyülia süpüla waapirüin tü wayuukalüirua süpüla nanoukteʼerüin nakuwaʼipa otta süpüla nanoujüin wanaajiraa wamaa (Mat. 7:13, 14). Jaʼitairü eein maaʼulu wayuu makalü aka saaʼin kaaʼula otta anneerü, watüjaʼaleejeeria aaʼu tia suʼunnaa tü müliaa miyoʼushaatakat. Nnojo wakulajaain aaʼin suulia  aküjaa pütchi. Wakaaliinja na wayuukana süpüla nanoujüinjanain.

Suʼttapa tü müliaa miyoʼushaatakat nnojotsü süpüla shiiʼiratüin sukuwaʼipa wayuu (Paashajeʼera  pütchi 13)

¿JOUJALEECHI NÜNTAKA JESUU?

14, 15. ¿Jara tü pienchisü wersiikulo aashajaaka süchiki nüntüinjachin Jesuu sünain akatalaa tü wayuukalüirua?

14 ¿Eeyütchejeʼeya waneeirua kasa wapansaajüinjatka süchiki tü nümakat Jesuu? Wekirajaa sünain tia.

15 Sünain tü pütchi suluʼukat Mateo 24:29–25:46, aashajaashi Jesuu süchiki waneeirua kasa alatajatkat maaʼulu jee alatajatka suʼunnaa tü müliaa miyoʼushaatakat. Eetaasü maʼaka mekiisattua nüküjüin Jesuu suluʼu tia wersiikulokalüirua süchiki nüntüinjachin. Müshi nia süchiki tü müliaa miyoʼushaatakat: «Shiʼreechi taya wayuu, tayakai, chi Shipayakai Wayuu, sünain antaa saʼaka tü sirumakat». Müshi nia nüchikuaʼa: «Anakaja müleka eere jaaʼin tapüla tayakai, chi Jüsenyotsekai, süka taleʼejüinjachin tachikua jünainmüin soʼuweena wane kaʼi matüjaajuukat aaʼu jütüma». Nümataalaka nüchikuaʼa: «Anashii müleka keraajüle jia sümaa eein jaaʼin tapüla tayakai, chi Shipayakai Wayuu, süka taleʼejüinjachin tachikua jünainmüin soʼuweena wane kaʼi matüjaajuukat aaʼu jütüma». Wanaa sümaa naashajaain süchiki tü anneetkalüirua otta tü kaaʼulakalüirua, müshi nia: «Je soʼuweena tü kaʼi tanteetkat oʼu tayakai, chi Shipayakai Wayuu» (Mat. 24:30, 42, 44; 25:31). Aashajaasü tia pienchisükat wersiikulo süchiki tü kaʼi nükatalüinjatkat oʼu Jesuu tü wayuukalüirua. Akatsaʼa eein waneeirua pienchisü wersiikulo aashajaaka sooʼomüin süchiki tia.

16. ¿Jara tü waneeirua wersiikulo aashajaaka süchiki nüntüinjachin Jesuu?

16 Müshi Jesuu wanaa sümaa naashajaain nüchiki chi achepchiee oonookai otta kekiikai maʼin: «Nüleʼejapa chi nülaamainkai, talateerü maʼi naaʼin nümaa müleka ayatüle naaʼinrüin süpüshua tü niʼitaakat nüpüleerua». Müshi nia wanaa sümaa naashajaain süchiki wanee jieyuu majayünnüü: «Shiasa nachikiruʼu sünain achajawaa seita, antüshi chi kaʼwayuuseinjachikai». Müshi nia wanaa sümaa naashajaain nachiki waneeinnua achepchiee aapünakana amüin nneerü: «Shiasa mapa kakalia süchikijee, nüleʼejakalaka chi washitshikai nipialuʼumüin». Nümakalaka nüchikuaʼa: «¿Jamakaʼa nnojotkaʼa paapüin tü neetkat sümüin wane wayuu süpüla shiʼyateʼerüin shia süpüla  kachoinjatüin shia tapüla [tantapa, NM]» (Mat. 24:46; 25:10, 19, 27). ¿Joujainjatü shikeraajaka tia pienchisükat wersiikulo?

17. ¿Jamüsü shikeraajia waküjainruʼu tü nümakat Jesuu suluʼu Mateo 24:46?

17 Suluʼu tü karaloukta weitajakat, ashajünapuʼusü shikeraajüin tia pienchisükat pütchi soʼu 1918 wanaa sümaa nüntüin Jesuu. Waashajaa süchiki jamapuʼuin shikeraajia waküjainruʼu tü nümakat nüchiki chi achepchiee kekiikai otta oonookai maʼin (paashajeʼera Mateo 24:45-47). Ekeraajayaasü waaʼinruʼu soʼu 1918 tü sümakat wersiikulokot 46; aleʼejayaashi waaʼinruʼu Jesuu soʼu tia sünain anaʼlawaa sümüin nanoula na chainjanakana iipünaa. Jee eʼitaanayaashi waküjainruʼu chi achepchieekai soʼu 1919 süpüla laülaain nia saaʼu süpüshuaʼa tü kasa eekat nümaʼana chi Nülaamainkai (Mal. 3:1). ¿Pansaasüche tia? Nnojo, choʼujaasü wapansaajüin joujatüin shikeraajüin süpüshi tü nümakat Jesuu.

18. ¿Kasa watüjaaitpaka aaʼu süchiki tü kaʼi nüntüinjatkalü oʼu Jesuu?

 18 Suluʼu tü wersiikulokolüirua süpülapünaaka Mateo 24:46, aashajaana achikirü nüntajachin Jesuu süpüla nükatalüin tü wayuukalüirua suʼunnaa tü müliaa miyoʼushaatakat (Mat. 24:30, 42, 44). Tü saashajaakalü achiki Mateo 25:31, shia nüntajachin Jesuu mapeena maʼaka waküjüin shia suluʼu  pütchi 12. Müshijeseʼe niʼitaaneechin chi achepchieekai süpüla laülawaa saaʼu süpüshuaʼa tü kasa nümaʼanakat chi nülaamainkai nüntapa Jesuu suʼunnaa tü müliaa miyoʼushaatakat (Mat. 24:46, 47). Tü mekiisaatsükat wersiikulo wekirajaakalü anain, ekeraajeerü shia mapeena suʼunnaa tü müliaa miyoʼushaatakat.

19. (1) ¿Kasa apansaajünaka wamüin sünain ekirajaayakat tüü? (2) ¿Kaseerü wekirajaaka anain sünain tü waneeirua ekirajaayakat?

19 Sünain pütchi piama asakinna anainrü joujaleerüin sülatüin waneeirua kasa. Watüjaaitpa aaʼu nnojoluin suʼttüin tü müliaa miyoʼushaatakat soʼu juyaka 1914; oʼtteerü shia sushutünapa aaʼu tü Babilonia Miyoʼusükat sutuma las Naciones Unidas. Wekirajaa anainrü nnojoluin nükatalüin tü wayuukalüirua Jesuu soʼu juyaka 1914, aküjünüsü wamüin naainjeerüin tia suʼunnaa tü müliaa miyoʼushaatakat. Otta watüjaaitpa aaʼu nnojolin niʼitaain Jesuu soʼu juyaka 1919 chi achepchieekai süpüla laülawaa saaʼu süpüshuaʼa tü kasa eeka nümaʼana chi nülaamainkai, aküjünüsü wamüin shikeraajeerüin tia suʼunnaa tü müliaa miyoʼushaatakat. ¿Joujaleetka sülatüin tü apünüinsü kasa asakinnakalü anain? Alateerü shia suʼunnaa tü müliaa miyoʼushaatakat. ¿Choʼujaasüche wapansaajüin waneeirua kasa watüjaakalü aaʼu nüchiki chi achepchiee oonookai otta kekiikai maʼin? ¿Wapansaajüinjatche tü watüjaakalü aaʼu süchiki waneeirua kasa nikirajakalü anain Jesuu? Wekirajaajeerü anain tia sünain tü waneeirua ekirajaayakat.

 

^ püt. 4 Pütchi 4: Pütüjeere sooʼomüin, paashajeʼera Aapiria Wayuu ojuʼitaka peʼureeroʼu 15 soʼu 1994, süpana 8-21. Aapiria Wayuu ojuʼitaka maayoʼu 1 soʼu 1999, süpana 8-20.

^ püt. 8 Pütchi 8: Saashin tia wersiikulokolüirua, ajütüneena na aapieekana «süpüla nakotchajüinjatüin tü wayuu aneekuushikalüirua» (Mat. 24:31). Suʼunnaa sushutünüin saaʼu tü iküleesia nnojotkat shiimain ayateenia eein yaa mmapaʼa na anoujüshii chainjanakana iipünaa. Saawalapa tü müliaa miyoʼushaatakat, asoʼiraajeerü naaʼin nutuma Maleiwa chayaa iipünaa. Alateerü tia süpüla suʼttüin Armagedón. Shia pansaaka tüü suulia tü sümakat Aapiria Wayuu ojuʼitaka akoosütoʼu 15 soʼu 1990, süpana 30.

^ püt. 11 Pütchi 11: Paashajeʼera Aapiria Wayuu ojuʼitaka oʼutuupüroʼu 15 soʼu 1995, süpana 18-28.

^ püt. 12 Pütchi 12: Paashajeʼera Lucas 21:28.