Estelle, * oʼunawaisü weinshi sümaa süchonnii suluʼumüin wanee iküleesia. Süküjaka nümüin chi pastorkai sütüjaweein saaʼu tü sümakat tü Wiwüliakat. Nnojotsü jamajatüin nümüin tü sümakat, makalaka nnojoluin shiitaain süchikuaʼa. Müsü shia: «Aluwataashii tamüin karaloukta na pastorkana eere nachuntüin tü nneerü tasülajawaikat; jaʼitairü nnojoluin toʼunüin suluʼumüin tü iküleesiakat. Tatüjaaitpa aaʼu müliain neʼe naya shiiʼiree tanneetse.»

Angelina, kamalainsü sümüin anoujaa otta müsü shia: «Na shikiipüʼükana tü iküleesia toʼunakalü aluʼu, nalatirüin apünüintua tü akotchojiakat nneerü. Shia naaʼinmaaka neʼe achuntaa nneerü. ‹Nnojoishi eein Maleiwa namaa›, tamakalaka.»

Jülüja paaʼin tü aainjünakat suluʼu tü iküleesia piʼraajakat. ¿Apüleeruaanüsü saaʼin wayuu süpüla süsülajüinjatüin nneerü? ¿Pansaasü tia sümaa tü sümakat tü Wiwüliakat?

¿KASA SHIKIRAJAKA ANAIN TÜ WIWÜLIAKAT?

Müshi Jesuu, chi shikiipüʼükai tü anoujaakat: «Saaʼu nnojolüin juwalaajüshin tamüin süpüla juuntüin jaaʼinrüinjatüin tü anasükat, anakaja müleka nnojorule jüchuntüin awalaajünaa saaʼu tü kasa anasü jaaʼinrakat sümüin wayuu» (Mateo 10:8). Sütüjaainjatü aaʼu wayuu süpüshuaʼa nünüiki Maleiwa; nnojotsü oikkaanajatüin.

¿Jalejeekuwat napüla na anoujüshiikana tü nneerü choʼujaakat süpüla aʼyatawaa nümüin Maleiwa?

Naapüin süka naaʼin waneʼewai nakua tü nasülajüinjatkat. Nnojotsü naapüinjatüin mojusheeka otta süka münajalain maʼin namüin, süka talatüin naaʼin chi Maleiwakai nümaa chi wayuu asülajakai süka naaʼin (2 Corinto 9:7). Akumajawaishi loona chi aluwataaushikai Pablo süpüla tü niküinjatkalü aaʼu sünain aʼyatawaa nümüin Maleiwa (Aluwataaushikana 18:2, 3). Müshi nia: «Shiimüin [...] sünain waʼyataapüʼüin waneepia soʼukaʼi je saʼwai saaʼu tü weküinjatkat aaʼu wanaa sümaa waküjüin nüchiki chi Oʼtteʼerüikai jümüin, suulia wachuunajüin kasa jümüin» (1 Tesalónica 2:9).

¿KASA NAAINJAKA NA AKÜJÜLIIKANA PÜTCHI NÜCHIKI JEʼWAA?

Tü noutkajaakalü aluʼu na aküjüliikana pütchi, nnojotsü akumajuushin süka korolo kojutsü. ¿Jalejeekuwat tü nneerü naainjakalü aka shia? Nnojoishii alatirüin naya iita süpüla achuntaa nneerü otta nnojoishii aluwataain karaloukta eere nachuntüin nneerü. Chi eekai kojutüin amüin tü ekirajünakalü anain nia, nijitüin süpüshi nünneetse suluʼu wanee kaaja eeka suluʼu tü Outkajaaleekat.

¿Achuntünajatche nneerü suluʼu wanee iküleesia?

Nnojotsü aainjuushin masaloui rewiisütakat tüü. Akatsaʼa nnojoleerüin piʼrüin suluʼu tia karalouktakat sünülia wanee kasa oikkaanaka otta suchuntünüin nneerü. Süpülajatü neʼe sütüjaanüin aaʼu tü shiimain shikirajakalü anain tü Wiwüliakat.

¿Jamüsü saaʼin pümüin tü naainjakat na aküjüliikana pütchi? ¿Pansaasüche sümaa tü nikirajakalü anain Jesuu otta sümaa tü naaʼinrakat na anoujüshii namaiwajanakana?

^ püt. 2 Nnojotsü shiain tü nanülia shiimainsükat.