Settienpüroʼu 5 soʼu 2012, aküjünüsü suluʼu tü Weteet chakat Estados Unidos otta Canadá sünain nüneekünüin Mark Sanderson settienpüroʼu 1 soʼu 2012 süpüla naʼakain nia na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin na Aküjüliikana Pütchi sainküin Mma.

Miyoʼushi nia San Diego (California, Estados Unidos). Anoujüshi chi nüshikai jee tü niikat. Woutiisashi nia peʼureeroʼu 9 soʼu 1975. Pürekutsootshi nia settienpüroʼu 1 soʼu 1983 chayaa Saskatchewan (Canadá). Ekirajaashi nia tisienpüroʼu soʼu 1990 sünain Escuela de Entrenamiento Ministerial (kanüliaka maaʼulu Ekirajawaa sünain tü Wiwüliakat napüla na Tooloyuu Maʼwayuusekana) chayaa Estados Unidos. Aluwataanüshi nia aaʼuriiroʼu soʼu 1991 Terranovamüin (Canadá) süpüla pürekutsoolüinjachin pesiaat nia. Niʼipajachi nia chi wawala alapalaakai naaʼu na wawalayuukana, süchikijee nuunejaanaka suluʼumüin tü Weteet chakat Canadá peʼureeroʼu soʼu 1997. Yalejee, aluwataanüshi nia suluʼumüin tü Weteet chakat Estados Unidos nowienpüroʼu soʼu 2000, eejachire niʼyataain namaa na jülüjakana aaʼin suulia shiʼitaanüin isha nanain na wawalayuukana otta süchikijee niʼyataaka namaa na jülüjakana aaʼin tü aküjaakat pütchi suluʼu wanee mma.

Ekirajaashi chi wawalakai Sanderson sünain tü ekirajawaa napülajatkat na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin tü Aʼyatawaakat suluʼu Weteet settienpüroʼu soʼu 2008 otta süchikijee nüneekünaka süpüla naʼakain nia na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin tü Aʼyatawaakat suluʼu Weteet chayaa Filipinas. Ounejaanüshi nia settienpüroʼu soʼu 2010 süpüla nüleʼejüin nüchikuaʼa Estados Unidos, eejachire niʼyataain neʼipajee na Laülaashii Jülüjakana Aaʼin na Aküjüliikana Pütchi sainküin Mma.