¿Jamüsü nnojotka eein jimataa aaʼin saaʼu tü mmakat?

Choʼujaasü anainjatüin sukuwaʼipa wanee aluwataaya süpüla eeinjatüin jimataa aaʼin sainküin mmakat

Saashin tü Wiwüliakat piamasü kasa nnojotka eein atuma jimata aaʼin. Palajana shia sutuma isain nachiki na wayuukana naluwanaajiraain saaʼu nakuwaʼipa namüiwaʼa. Tü wanee shia sutuma nuluwataain chi Yolujaakai naaʼu na manoujüinsaliikana. Müsüjeseʼe nnojoluin eein jimataa aaʼin saaʼu tü mmakat. (Paashajeʼera Jeremías 10:23; 1 Juan 5:19.)

Nnojotsü eein jimataa aaʼin maaʼutpünaa süka naaʼinreein neʼe na wayuukana tü keeʼireekat naaʼin namüiwaʼa otta washireein naaʼin. Choʼujaasü anainjatüin sukuwaʼipa wanee aluwataaya süpüla eeinjatüin jimataa aaʼin. Ekirajünüinjana na wayuukana süpüla aipüraliinjanain naya otta süpüla kapülainjatüin naaʼin nakuwaʼipa na waneeinnua. (Paashajeʼera Isaías 32:17; 48:18, 22.)

¿Jarai chi eeinjachikai atuma jimataa aaʼin saaʼu tü Mmakat?

Najaʼttireerü Maleiwa süpüshuaʼa suluwataaya wayuu, shieetka eein waneepia tü nuluwataayakat. (Daniel 2:44). Jesuu, «chi Aluwataai eekai atuma jimataa aaʼin», nieechi sülaülaka tia aluwataayakat. Najaʼttireerü tü kasa mojusükat otta nikirajeena na wayuukana sünain aaʼinraa kasa anasü. (Paashajeʼera Isaías 9:6, 7NM; 11:4, 9.)

Maaʼutpünaa yaa, wainma wayuu oʼuninnaka akuwaʼipa nutuma Jesuu otta aaʼinraka tü sümakat tü Wiwüliakat. Nekirajüinjeseʼe na waneeinnua süpüla naaʼinrüinjatüin waneepia tü anasükat. Alüʼütsü maʼin tü kaʼi eeinjatkalü oʼu jimata aaʼin sainküin mmakat. (Paashajeʼera Isaías 2:3, 4; 54:13.)