«KEEʼIREESÜ TAAʼIN wanee kasa.» Nüküjüin tia Martin Luther King akoosütoʼu 28 soʼu 1963 sünain wanee pütchi nüküjaka sümüin wayuu chaa Estados Unidos. Kojuyatua nüküjüin pütchikat tia süka niʼreein soʼu wanee kaʼi sünain kottiraain napüshuaʼa na wayuukana. Mayaainjeʼe nüküjüin pütchikat tia chaa Estados Unidos, saapaa amaalü shia wainma wayuu.

Martin Luther King sünain aashajawaa süchiki wanaawainjanain na wayuukana

Apünüin kashi süchikijee nüküjüin pütchikat tia, aashajaana achiiruat sutuma tü ONU münakat (Organización de las Naciones Unidas) süpüla sajaʼttinnajatüin tü alerajaakat wayuu. Jutkatüshii soʼu tia maʼaka 100 sülaülashii mma. Alatüirü jaʼrai shikii juya süchikijee tia otta anasü jülüjüle waaʼin wanee kasa. ¿Kasa eeka sünainjee tü naainjakat na sülaülashiikana mma?

Maatsoʼu 21, soʼu 2012, müshi Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU: «Wainma tü kasa akumajünakalü akuwaʼipa süpüla sajaʼttinnajatüin tü alerajaakat wayuu, tü yaletaakalü aaʼin sutuma naataa oumain otta waneeirua kasa mojutka atuma na wayuukana. Ayatapajaʼaya müliain wainma wayuu sutuma nalerajünüin süka naatain noumain sümaa neʼiruku.

Wainmairü kasa aainjünaka süpüla wanaawain na wayuukana jaʼitairü naatain noumain. Makalaka anain jülüjüle waaʼin wanee kasa: ¿Ojolooinnachepa suulia alerajaa wayuu na wayuukana? ¿Ayatayüttaapa shia suluʼu naaʼin? Naashin na wayuukana, nnojoluitpa mojuin maʼin pütchi sümüin wayuu akatsaʼa ayatüinya sülerajünüin wayuu. Mojule pünüiki sümüin wanee wayuu kasalajaneerü pümüin. Aluʼusaʼa tü alerajaakat wayuu sünainpünaasü pukuwaʼipa; piyaʼala neʼe pümüiwaʼa atüjaaka saaʼu pülerajüle wayuu.

Süpüla nnojoluin walerajüin wayuu, jülüjüinjatü waaʼin kasa anasü otta weeʼiratüinjatü tü wakuwaʼipakat nanainmüin na wayuukana. Waashajaa nachiki apünüinshii wayuu aainjakana tia. Watüjaajeerü aaʼu kasain akaaliinjüin naya süpüla nainküin shia.

NEEʼIRATÜIN NAKUWAʼIPA SUTUMA TÜ WIWÜLIAKAT

«Nnojoliinnapa talerajüin na wayuukana.» (Linda)

Linda: «Joʼuusü taya Sudáfrica otta wuletat taya. Mojutsalii tamüin na nnojoliikana müin aka taaʼin. Maʼwaisü taya: ‹Nnojoishii kasain anain apüla, kaʼruwaralii otta achepchiee neʼe naya›. Talerajüin na wayuukana, taainjüin tia sooʼopünaa taaʼin. Shiasaʼa müin teeʼiratüin takuwaʼipa süka tekirajaain sünain tü Wiwüliakat. Tatüjaaitpa aaʼu nnojoluin koʼuin nukuwaʼipa Maleiwa sümüin wayuu, shia jülüjaka naaʼin Maleiwa tü wakuwaʼipakat; nnojotsü shiain jülüjüin naaʼin tü wanüikikat otta tü woumainkat (Aluwataaushikana 10:34, 35; Proverbios 17:3). Süküjüin tamüin Filipos 2:3 kojutüinjanain tamüin na wayuukana süpüla nnojoliinjanain talerajüin naya. Shikirajüin taya tü Wiwüliakat sünain takaaliinjüinjanain na wayuukana; jaʼitainna nnojoliin müin aka taaʼin. Nnojoliinnapa talerajüin na wayuukana».

«Tatüjaaitpa aaʼu wanaawain wayuu nümüin Maleiwa.» (Michael)

Michael: «Chejeʼewai taya Australia. Miyoʼushi taya eere wuletaliin na wayuukana makalaka talerajüin na chinokana. Nnojoishi teʼreein naya, suluʼule taya teʼejena, tashakatirüin surouyain tü kemionkat süpüla taʼülüjüin namüin, eeshi tamawaire namüin: ‹Kasakai paainjaka yaa, puʼunajaʼala  puumainpaʼamüin›. Sutuma tekirajaain sünain tü Wiwüliakat tatüjaaitpa aaʼu wanaawain wayuu nümüin Maleiwa. Aisü wayuu süpüshuaʼa nüpüla Maleiwa. Makalaka alin tapüla na wayuukana, nnojoliinnapa talerajüin. Müsü alawaakai saaʼin tü alatakat tamüin. Aleewashi taya maaʼulu sümaa wainma wayuu naataka oumain; wainmairü kasa tatüjaaka aaʼu sutuma tia otta talatsü maʼin taaʼin».

«Talatsü taaʼin sutuma taainjüin tü sümakat tü Wiwüliakat.» (Sandra)

Sandra: «Chejeʼewat Umunede tü teikat, wanee pueulo chasü Nigeria. Otta nüpüshi chi tashikai chejeʼewalii Edo, aashajaashii esán. Müsüjeseʼe sülerajünüin tü teikat sutuma nüpüshi chi tashikai, ouktüsü shia sünain müin sukuwaʼipa atumawaa. Tamajiraaka: ‹Müirümaʼaleejaʼa taya nnojoluin yootuin sümaa wayuu eekai saashajaain esán otta nnojotsü keechinjatüin taya wayuu eekai chejeʼewalüin Edo›. Shiasaʼa mapa tekirajaapa sünain tü Wiwüliakat, nnojoluitpa taleʼeruʼuin tia. Saashin tü Wiwüliakat, nnojotsü koʼuin nukuwaʼipa Maleiwa sümüin wayuu otta nücheküin wayuu süpüshuaʼa, ¿jamataalaka joo üttüinjatka taaʼin sünainmüin wayuu naataka oumain otta anüiki? Teeʼiratüin takuwaʼipa otta anajiraasü taya sümaa nüpüshi chi tashikai. Talatsü taaʼin sutuma taainjüin tü sümakat tü Wiwüliakat. Nnojoluitpa talerajüin wayuu; jaʼitairü naatain suumain otta sünüiki toulia. Mototooirüje taaʼin, taʼwayuuseshi wanee wayuu chejeʼewai Edo otta aashajaashi esán».

¿Jamüsü neeʼirataka nakuwaʼipa na wayuukana sutuma tü Wiwüliakat? Süka Nünüikin shia Maleiwa. Eesü süpüla sunoukteʼerüin wanee wayuu tü sukuwaʼipakat nanainmüin na waneeinnua sutuma tü sümakat tü Wiwüliakat. Akatsaʼa süküjüin wamüin eein wanee kasa nnojoluinjatka atuma tü alerajaakat wayuu.

NNOJOLEERÜ TÜ ALERAJAAKAT WAYUU MAPEENA

Shiimain sükaaliinjüin waya tü Wiwüliakat süpüla nnojoluinjatüin walerajüin wayuu. Akatsaʼa eein piamasü kasa ajaʼttinnajatka palajana süpüla  nnojoluinjatüin eein alerajaa wayuu. Tü palajatkat shia kaainjalain otta nnojoluin lotuin wakuwaʼipa. Müsü tü Wiwüliakat: «Kaainjala[sü] wayuu ütamüinreʼeya» (Roma 3:23). Makalaka sülatüin wamüin tü alatakat nümüin chi aluwataaushikai Pablo, müshi nia: «Mayaainje tacheküin taaʼinreein kasa anasü, ayatsia neʼe taneeküin aaʼinraa tü kasa mojusükat» (Roma 7:21). Shiajaʼa mata wojuʼitiraka waanüküluʼujee «kasa mojusü», tü kasa walerajakalü atuma wayuu (Marcos 7:21).

Tü wanee kasa ajaʼttinnajatkat shia tü eekat nutuma chi Yolujaakai. Saashin tü Wiwüliakat, oʼttatüjüiya nia «sünain uwomuyuwaa» otta nia «chi eʼikeʼerakai wayuu sainküin mmakat süpüshua» (Juan 8:44; Alateetkat Mapeena 12:9). Müsüjeseʼe sainküin mma tü alerajaakat wayuu, jouluin tü mojuukalü anüiki, oʼutaa saaʼin wayuu otta üttaa aaʼin nanainmüin na naatakana anüiki, oumain otta anoula.

Süpüla nnojoluinjatüin eein tü alerajaakat wayuu, asünneʼennajatü woulia tü kaainjalaakat otta lotuinjatü wakuwaʼipa. Otta ajaʼttinnajatü tü kasa eekat nutuma chi Yolujaakai. Shieerü ajaʼttiraka tia tü Nuluwataayakat Maleiwa saashin tü Wiwüliakat.

Naashin Jesuu, müinjatü noʼuraajia na nikirajüinkana: «Kasataalejese püntüin maalü waʼakamüin sünain aluwatawaa. Keeʼireesü waaʼin soonooin wayuu süpüshua yaa mmaluʼu sümaa pünüiki, maa aka soonooin tü aapieekalüirua chakat iipünaa» (Mateo 6:10). Shieerü Nuluwataaya Maleiwa ajaʼttiraka tü alerajaakat wayuu otta waneeirua kasa mojuka atuma saaʼin wayuu.

Nuluwataapa Maleiwa saaʼu tü Mmakat, kapeechi atumawaa Satanaa otta nnojoleerü niʼikeʼerüin tü wayuukalüirua (Alateetkat Mapeena 20:2, 3). Süchikijee tia, nayeena kepiaka saaʼu tü mmakat na wayuu «jüüjüüshiikana nümüin Maleiwa» (2 Pedro 3:13). *

Na wayuu jüüjüüshiikana nümüin Maleiwa, ojuʼitinneena suulia naainjala otta anashiijeena maʼin naya noʼuluʼu Maleiwa (Roma 8:21). Na wayuu suluʼujeenakana Nuluwataaya Maleiwa, «nnojoleena aainjüin kasa mojusü [...] süka pirateerüin tü mmakat namaa na atüjüshiikana nüchiki Jeʼwaa» (Isaías 11:9NM). Ekirajüneena na wayuukana sünain tü nüchekakat Maleiwa süpüla nashatüin tü nukuwaʼipakat. Soʼu kaʼikat tia nnojoleerü eein tü alarejaakat wayuu «süka matüjain kachekalaawaʼataa wayuu [Maleiwa]» (Roma 2:11).

^ püt. 17 Puusüteerü anain pütchi süchiki Nuluwataaya Maleiwa suluʼu tü karalouktakat ¿Kasa shikirajaka maʼin tü Wiwüliakat?, ekirajaaya 3, 8, 9, nakumajala na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa.