EESHII NA MAKANA: «Nüsirü Maleiwa müliain wayuu sutuma wawai otta sukutkujaain tü mmakat süka niain aluwataain saaʼu tü kasakalüirua».

MÜSÜ TÜ WIWÜLIAKAT: «Suluʼu mmakat süpüshua, nia aluwataaka saaʼu chi Yolujaakai» (1 Juan 5:19). Shiimainya tia. Süka niain Satanaa aluwataaka saaʼu tü wayuukalüirua nootuin naya süpüla keeʼireeinjatüin naaʼin tü nachekakat namüiwaʼa, kachiiruainjatüin naaʼin washirüü otta nnojoluinjatüin nayaawatüin saaʼu tü naaʼinrakat. Mojusü maʼin natuma na wayuukana sukuwaʼipa suwashirüin tü mmakat. Müsüjeseʼe jouluin wawai jee sukutkujaain tü mmakat.

¿Jamakaʼa nuuʼulaaka Maleiwa nuluwataain chi Yolujaakai? Süpüla watüjaain saaʼu tia anasü watüjaale saaʼu tü alatakat sümaiwa paala. Eʼrüijaashi wayumüin Adán sümaa Eva nümüin Maleiwa otta nayouktüin niain aluwataain naaʼu. Shiaka naainjüin na wayuukana tia maaʼulu. Makalaka niaichipain aluwataain Satanaa saaʼu tü mmakat, chi nüʼünüükai Maleiwa. Müsüjeseʼe nüküjüin Jesuu niain chi Yolujaakai aluwataain saaʼu wayuu sainküin mma (Juan 14:30). Nnojoleechipajaʼa nia ayatüin sünain aluwatawaa.

Aluʼusaʼa Jeʼwaa * nüchekajeerü tü niʼralakat wayumüin Satanaa. Müsü tü Wiwüliakat nüchiki Maleiwa wanaa sümaa neʼrüin müliaa na israeliitakana: «Suʼunnaa mojuin maʼin naaʼin nayakana, mojusia naaʼin Maleiwa saaliijee niʼrüin namüliala» (Isaías 63:9NM). Süka niain wanee Maleiwa amüliajüi maʼin wayuu, nujuchijeʼereerü nuluwataaya Satanaa. Otta niainjachi niʼitaaka ajapuluʼu Jesucristo tü Nuluwataayakat süpüla nuluwataain waneepia.

TÜ WATÜJAAKALÜ AAʼU: Nnojoishii nükaaliinjüin Satanaa na wayuukana suulia tü wawaikat otta sukutkajaain tü mmakat, akaajasaʼa Jesuu nükaaliinjeena naya. Jamüshijaʼa nia wanaa sümaa yaajachin mmapaʼa nükaaliinjüin na nikirajüinkana suulia jamajüin naya sutuma wanee wawai. Müsü tü Wiwüliakat süchiki tia: «Nüshaʼwalaakalaka Jesús sünain nüchiajaain tü wawaikat: ‹Jimata pia› nümakalaka sümüin. Ejimalaa müsia joo tia sütüma nünüiki». Sutuma ponuin maʼin naaʼin tia na nikirajüinkana, müshii naya: «¿Jaraikai wayuukai chii, kacheʼekai amüin wawai ooʼulaka tü palaakat?» (Marcos 4:37-41). Sünainjee tia, watüjaa aaʼu nükaaliinjeenain waya Jesuu nuluwataapeena waaʼu (Daniel 7:13, 14).

^ püt. 5 Jeʼwaa nünülia Maleiwa saashin tü Wiwüliakat.