SÜPÜLA watüjaain saaʼu tia, wekirajaa sünain tü sümakat tü Wiwüliakat süchiki tü alatakat palajana süpüla ouktüinjanain na wayuu eejanakana nükalioʼu Noé otta süpüla ouktüinjanain na cananeokana.

TÜ JUYA MIYOʼUSHAATAKAT NÜKALIOʼU NOÉ

EESHII NA MAKANA: «Nüchekala Maleiwa müliainjatüin wayuu, müsüjeseʼe nüʼitirüin wanee juya miyoʼushaata süpüla ouktüinjatüin wayuu. Niaʼala apütaaka Noé sümaa nüpüshi».

MÜSÜ TÜ WIWÜLIAKAT: «Nnojotsü anain taaʼin sükajee ouktüin wanee wayuu kaainjarai, shia anaka atuma taaʼin niyaawajaale wanee wayuu suulia naainjala otta ayatüle katüin noʼu» (Ezequiel 33:11NM). Nnojotsü talatüin naaʼin Maleiwa sutuma wüinsirüin wainma wayuu suʼunnaa nükalioʼu Noé. ¿Jamakaʼa naainjaka shia?

 Saashin tü Wiwüliakat, ouktüsü tia wayuukalüirua nutuma Maleiwa «süpüla shiyaawatüinjatüin wayuu saaʼu tü alatajatkat sümüin süpüshua tü eekai müin aka naya sünain mojutüin Maleiwa natüma» (2 Pedro 2:5, 6). Otta süküjüin tü Wiwüliakat jamüin naainjaka Maleiwa wanee kasa.

Mayaainjeʼe nnojoluin anain naaʼin Maleiwa sutuma süsalain saainjala tü wayuukalüirua nutuma, aisü nümüin müliain atumawaa tü wayuukalüirua otta eere wanee wayuu aainjakai kasa mojusü süsalainjachi naainjala. Alüʼütsü tü kaʼi nnojoleetkalü oʼu müliain atumawaa tü wayuukalüirua.

Mayaainjeʼe süsalain naainjala na wayuukana nutuma Maleiwa, naapirüin naya shiiʼiree neeʼiratüinjatüin nakuwaʼipa. Süpülapünaa wüinsirüin na wayuukana sutuma tü juya miyoʼushaatakat, aapinnüshii naya nutuma Noé shiajaʼa neʼe macheʼein naya nümüin. Müsü tü Wiwüliakat: «Noʼotoopa Noé suluʼumüin tü anuakat, aʼitüsü tü juyakat sünain miyoʼuin maʼi shia süpüla ouktajatüin tü wayuukolüirua süpüshuaʼale» (Mateo 24:37-39).

¿Akulajaaitpa naaʼin Maleiwa suulia aapiraa na wayuukana? Nnojo. Nüchiaain na israeliitakana suulia nashatüin nakuwaʼipa na wayuu kepiakana naʼütpünaa. ¿Kasa alataka namüin sutuma macheʼein naya? Niyüülajüin Jeʼwaa naya süpüla sushutüin wayuu naaʼu, sajaʼttinnüin tü noumainkat jee süpüla püreesain naya atumawaa. Eetaayaai müin noonoweekai aaʼin na israeliitakana; müshii «jaainja tia» namünakai aaʼin. Naʼajüin nachonnii sümüin tü maleiwayaasükalüirua. ¿Kasa naainjaka Jeʼwaa saaliijee müin nakuwaʼipa? Süsalashii naainjala nutuma. Nnojo motuin waaʼin naapirüin naya palajana shiiʼiree neeʼiratüin nakuwaʼipa. Münüshii naya: «Naaʼinrüinjatüle wanee kasa Jeʼwaa chi Aluwataakai saaʼu kasa süpüshuaʼa, nüküjüin süchiki tü naaʼinrüinjatkat namüin na nünüikimaajanakana» (Amós 3:7NM).

TÜ WATÜJAAKALÜ AAʼU: Anasü waaʼin sutuma naapirüin Jeʼwaa na wayuukana süpülapünaa süsalain naya naainjala nutuma. Watüjaa aaʼu süsaleenain naainjala na wayuukana. Müsü wamüin tü Wiwüliakat: «Ajaʼlajeʼennüinjana na mojulaashiikana [...]. Akanasaʼa na anamiakana namüinjeerü tü mmakat otta shiimain talateenain naya süka jimateerüin naaʼin» (Salmo 37:9-11NM). ¿Jamüsü pünüiki süchiki najaʼttirüinjanain Jeʼwaa na mojulaashiikana süpüla nnojoluinjatüin müliain tü wayuukalüirua? ¿Naainjüinche Maleiwa tia süka nücheküin ouktüin wayuu? ¿Shiataapa süka nümüliajeein na wayuukana?

WULEREESHIʼIYA NUTUMA MALEIWA NA CANANEOKANA

EESHII NA MAKANA: «Maʼaka wulereeinya wayuu maaʼulu sutuma kasachiki müsia neʼe nakuwaʼipa na cananeokana nutuma Jeʼwaa».

MÜSÜ TÜ WIWÜLIAKAT: «Lotüsü maʼi pukuaippa sünain paaʼinrüin tü anasükat waneepia sümüin wayuu» (Alateetkat Mapeena 15:3). Nnojotsü süpüla wanaawain tü naainjakat na wayuukana sümaa tü naainjakat Maleiwa. Isasü nachiki na wayuukana neʼrüin tü suluʼukat naaʼin na waneeinnua. Aluʼusaʼa Maleiwa, nütüjaa aaʼu tü suluʼukat saaʼin wayuu.

Wanaa sümaa jotuinjatüin Sodoma sümaa Gomorra nutuma Jeʼwaa, nnojotsü müin pansaakai saaʼin nümüin Abrahán. Nümakalaka nümüin Maleiwa: «¿Shiimüin sünain pajaʼttirüinjatüin wayuu eekai anamiain wanaa namaa na mojulaashiikana chaʼaya suluʼu tü pueulokat?». Nnojotsü antüin suluʼumüin nikii Abrahán naainjüinjatüin tia wanee Maleiwa lotokoi akuwaʼipa. Naashin Maleiwa nnojoleerü naʼajüin Sodoma sümaa Gomorra müleka eere poloosü wayuu lotoko akuwaʼipa (Génesis 18:20-33). Nünaʼlüin Maleiwa kasain suluʼuin naaʼin na wayuukana makalaka niʼrüin mojulaain maʼin naya (1 Crónicas 28:9).

Wayuu kamaʼüralii maʼin na cananeokana müshiijeseʼe wulereʼeinya naya napüshuaʼa nutuma Maleiwa. Naʼajüin na nachonniikana katüshiiruʼu noʼu sümüin tü namaleiwasekalüirua; mojulaashii maʼin (2 Reyes 16:3). * Natüjaa aaʼu eein Jeʼwaa namaa na israeliitakana otta naapüinjatüin namüin tü mma kaluʼukat naya. Sükajee peʼipaain naya namaa na israeliitakana otta nnojoluin naawalüin tia mmakat, nojuyaajüin neʼe Jeʼwaa.

Eeshii na cananeo nnojoliikana oʼutünüin aaʼin süka nooʼulaain suulia naainjala süpüla naainjüinjatüin tü nüchekakat Jeʼwaa. Eesü wanee jierü maaʼinsat kanüliaka Rahab, akaaliinjünüsü shia sümaa süpüshi süpüla katüinjatüin soʼu. Na wayuu  kepiakana suluʼu tü pueulokot Gabaón, achuntüshii kaaliinwaa makalaka katüin noʼu sümaa napüshi (Josué 6:25; 9:3, 24-26).

TÜ WATÜJAAKALÜ AAʼU: Eesü tü kasa shikirajakalü anain waya tü alatakat namüin na cananeokana. Watüjaa aaʼu sülüʼülüin maʼin süpüla najaʼttirüinjatüin Maleiwa tü wayuu mojulaasükalüirua (2 Pedro 3:7). Aire wapüla Jeʼwaa otta woonoole nümaa, müinnia nnojoluin ouktüin waya süchikijee najaʼttirüin na wayuu eʼrakana wayumüin sümüin tü Nuluwataayakat.

Nüküjüin wamüin Jeʼwaa sünainpünaain nakuwaʼipa nachonnii na wayuukana tü kasa naneekakat süpüla naainjüin. Müshi nia: «Süpüla katüinjatüin joʼu sümaa jüchonnii, alinjachi jüpüla Jeʼwaa chi Jümaleiwasekai, joonoo sümaa nünüiki otta jüchecheraa nünain» (Deuteronomio 30:19, 20NM). ¿Müshijeʼe chi Maleiwakai niʼreere müliain tü wayuukalüirua?

^ püt. 15 Atüjaana aaʼu naʼajüin nachonnii na cananeokana sümüin namaleiwase sutuma tü kasa ousütünakalü anain nachiki.