¿Eesüche süpüla sülatinnüin woulia waainjala?

Eesü süpüla talatüin naaʼin Maleiwa wamaa

Kaainjaralii waya saashin tü Wiwüliakat. Nia kaainjalaka wapüleerua Adán. Makalaka waainjüin kasa mojusü mojuka anainjee waaʼin. Ouktüshi Jesuu saaʼu waainjala makalaka nülatirüin woulia Maleiwa tü waainjalakat. Aluwataanüshi Jesuu nutuma Maleiwa süpüla ouktüinjachin nia waaʼu. (Paashajeʼera Roma 3:23, 24.)

Eeshii na aainjakana kasa eekai mojuleʼeinya makalaka suwataain suluʼumüin nekii nnojoluin nülatirüin Maleiwa noulia tü naainjalakat. Akalüjaʼaya müin wamüin tü Wiwüliakat: «Oʼlojüneerü süpüshua tü waainjalakat woulia sükajee amülain nüsha Jesucristo [waaʼu]» (1 Juan 1:7). Nülatirüin woulia Jeʼwaa tü waainjalakat jaʼitairü keemain maʼin shia. Akatsaʼa ayaawajaainjanain waya suulia. (Paashajeʼera Isaías 1:18.)

¿Kasa waaʼinrajatka süpüla nülatirüin woulia Maleiwa waainjala?

Keeʼireere waaʼin nülatirüin woulia Maleiwa waainjala, watüjaainjatü aaʼu jamüin naainjaka wanee kasa, jamüin nünüiki süchiki wanee kasa otta kasain nuluwataain anain na wayuukana (Juan 17:3NM). Nülatirüin woulia Maleiwa tü waainjalakat müleka wayaawajaale suulia otta wanoukteʼerüle wakuwaʼipa. (Paashajeʼera Aluwataaushikana 3:19.)

Eesü süpüla talatüin naaʼin Maleiwa watuma. Nütüjaa aaʼu kaainjaraliin waya. Anamia otta amüliajüi nia. Makalaka anain pikirajaale sünain tü paaʼinrajatkat süpüla talatüin naaʼin Maleiwa pümaa. (Paashajeʼera Salmo 103:13, 14.)