«Anakaja washatüle nukuaippa Jesucristo.» (1 Juan 2:6)

SÜNAIN tü wanee ekirajaayakat, wekirajaa anainrü talatüin naaʼin Jesuu sümaa nütüjaain saaʼu tü ajütünakalü apüla nia. Meere wakuwaʼipa, choʼujaasü washatüin nukuwaʼipa otta waainjüin tü nümakat Jesuu.

Shia nuchuntaka wamüin Jeʼwaa tia washatüinjatüin nukuwaʼipa Jesuu eepünaale waya otta woʼunüinjatü achiirua tü nikirajakalü anain. Waainjüle tia, talateerü naaʼin Maleiwa wamaa otta talateerü waaʼin.

Nüküja achikirü Jesuu waneeirua pütchi akaaliinjaka waya süpüla washatüin tü nukuwaʼipakat. Wekirajaa sünain apünüinsü süpüla weʼrüin tü sukuwaʼipainjatkat watuma.

MÜSHI JESUU: «Anataʼaleeshiijaʼa maʼi jia eʼrakana sünain cheʼojaain chi Maleiwakai jümüin.» (Mateo 5:3.)

¿JAMÜSÜ TALATAKA NAAʼIN WAYUU SUTUMA TIA?

Akumajuushi na wayuukana süpüla choʼujaain Maleiwa namüin naashin Jesuu. Makalaka watüjaweein saaʼu kasa eekai müin aka saaʼin tüü: ¿Kasapülajana yaaka waya mmapaʼa? ¿Jamüsü joutka müliaa? ¿Naaʼinmajüin waya Maleiwa? ¿Ojuʼitüsü naaʼin wanee wayuu ouktapa nia? Talateerü waaʼin müleka watüjaale saaʼu tia. Nütüjaa aaʼu Jesuu shiain neʼe aküjüin wamüin tia tü Nünüikikat Maleiwa. Müshinka nia nümüin chi Nüshikai sünain oʼuraajaa: «Sütümajee tü pünüiki shiimüinkat» (Juan 17:17). ¿Sükaaliinjeena waya tü Wiwüliakat süpüla weʼraajüin Maleiwa?

TÜ ALATAKAT NAMÜIN NA WAYUUKANA:

Eetaashi wanee eeʼirai kanüliakai Esa, tütshi maʼin nia sünain eeʼirajaa. Mayaainjeʼe anain maʼin nukuwaʼipa, mojusü naaʼin. «Kamalainsü maʼin tamüin eeʼirajaa, shiajaʼa neʼe nnojoluin talatüin maʼin taaʼin sutuma», müshi nia. Nüntiraaka mapa nümaa wanee aküjüi pütchi nüchiki Jeʼwaa; nüsakiijaka nia otta lotsü maʼin nünüiki chi aküjüikai pütchi makalaka nikirajaain Esa sünain tü Wiwüliakat. Antüsü suluʼumüin naaʼin tü nikirajaakalü anain makalaka naapüin naaʼin nümüin Jeʼwaa süpüla woutiisain nia. «Atkaakuʼu mapuʼushi taya yalapünaa, matüjüinpuʼusat choʼujawaa tü kasachikikat tamüin. Mojuwaipuʼusü taaʼin. Aluʼusaʼa jooluʼu, tatüjaaitpa aaʼu tü takuwaʼipakat», müshi nia.

MÜSHI JESUU: «Anataʼaleeshiijaʼa maʼi jia amüliajüliikana.» (Mateo 5:7.)

¿JAMÜSÜ TALATAKA NAAʼIN WAYUU SUTUMA TIA?

Tü amüliajaakat shia wanaa sümaa wamülialaain aaʼin saalii wanee wayuu. Nümüliajüin Jesuu na wayuu müliakana. Amülialaasü naaʼin Jesuu naalii na wayuu ayuuikana makalaka niiyajüin naya sümaa machuntujuuin shia nümüin (Mateo 14:14; 20:30-34). Waainjüle tü naainjakat Jesuu, talatsü waaʼin sutuma (Aluwataaushikana 20:35). Eeshii süpüla wamülialüin naaʼin na wayuukana sükajee wanüiki otta sükajee tü waainjakat napüleerua. ¿Shiimainchejeʼeya talatüin naaʼin wanee wayuu sutuma nümüliajülin?

Maria nümaa Carlos

TÜ ALATAKAT NAMÜIN NA WAYUUKANA:

Maria nümaa Carlos naya wanee wayuu amüliajülii. Ouktüsü shii María otta laülaaichi chi süshikai sümaa isain nüchiki awarairawaa makalaka sümaain nia shipialuʼumüin süpüla saaʼinmajüinjachin nia. Eesü siraale aika saaʼu María nümaa Carlos sünain aaʼinmajaa chi süshikai otta eeshi nuwateʼennüle pitaaruluʼumüin süka suukalain nüsha. Eeshii mapüsale naya sutuma tia, akatsaʼa talatüin naaʼin maʼaka nüküjüin shia Jesuu.  Talatsü saaʼin María nümaa Carlos süka nakaaliinjüin chi laülaakai.

MÜSHI JESUU: «Anataʼaleeshiijaʼa maʼi jia akaaliijakana na juwalayuukana süpüla anajiraainjanain naya.» (Mateo 5:9.)

¿JAMÜSÜ TALATAKA NAAʼIN WAYUU SUTUMA TIA?

¿Jamüsü talataka waaʼin wakaaliinjüle wayuu süpüla anajiraainjanain naya? Aleewashii waya namaa na wayuukana. Müsüjeseʼe waainjüin tü sümakat Roma 12:18: «Anakaja müleka kamaneere jia sümüin wayuu süpüshua suulia paʼürülaawajirawaa». Tü aküjüneekat sükajee tü pütchikat «wayuu süpüshua», shia waainjüinjatüin tia sümüin wapüshi otta waneeirua nnojotka anoujüin wamaa. ¿Shiimainchejeʼeya talatüin naaʼin wanee wayuu sutuma anajiraain nia sümaa «wayuu süpüshua»?

Nair

TÜ ALATAKAT NAMÜIN NA WAYUUKANA:

Nair shia wanee wayuu kapüleeka amüin anajirawaa sümaa süpüshi. Alatüirü poloo jaʼralimüin juya süchikijee nuuʼulaain shia chi suʼwayuusekai, makalaka shipijüin sümüiwaʼa na süchonniikana. Akaijüishi wanee süchon makalaka naashichijaʼawalin otta nuʼutee aaʼinrü shia sümaa tü wanee süchonniikalüirua. Sütüjaa aaʼu Nair anajiraain shia namaa na süpüshikana sutuma tü shikirajaakalü anain suluʼujee tü Wiwüliakat. Nnojotsü aaʼayajiraain shia süchiirua wanee malaa, kamaneesü neʼe namüin na wayuukana (Éfeso 4:31, 32). Aleewasü shia sümaa süpüshi otta namaa waneeinnua sutuma kamaneein shia.

TÜ ALATEETKAT WAMÜIN MAPEENA

Waainjüle tü nümakat Jesuu, talateerü waaʼin. Süpüla talatüinjatüin maʼin waaʼin, choʼujaasü watüjaain saaʼu tü alateetkat wamüin mapeena. ¿Jamüsü süpüla talatüinjatüin waaʼin sümaa watüjaain saaʼu laülaainjanain waya, ayuulinjanain sümaa ouktajanain waya mapa? Shia alataka wamüin tia maaʼulu.

Akatsaʼa eein wanee kasa anasü alatajatka wamüin. Wainma tü kasa anasü naapüinjatkat Jeʼwaa namüin na wayuu ashatakana nukuwaʼipa Jesuu. Eeinjatü wanee mma jeketü nutuma Jeʼwaa eeinjanale kepiain na wayuukana süpüla kaʼikat süpüshuaʼa otta nnojoleena ayuulin naya. Müsü tü Wiwüliakat: «Eejeechi jooluʼu chi Maleiwakai sümaa wayuu je kepiainjachi nia namaa. Nüpüshinjana naya. Eeinjachi nia namaa waneepia süka niain Namaleiwasein. Nümülialeena naya. Müiria nnojolüin ouktaa, mojuu aaʼin, aʼyalajaa, je saalii ayuulii, süka sülatüitpain süpüshuaʼale makat aka tia» (Alateetkat Mapeena 21:3, 4).

Tü wayuu 84 suuyase waashajaakalü achiki paala kanüliaka Maria, talatsü maʼin saaʼin süka saʼatapajüin tü kaʼi shikeraajüinjatkalü oʼu tia. ¿Jama piakai? ¿Pütüjawee aaʼu tü paaʼinrajatkat süpüla katüin poʼu waneepia suluʼu tü Nuluwataayakat Maleiwa? (1 Timoteo 6:19NM). Müle shia, eeshi süpüla paashajaain nümaa wanee aküjüi pütchi nüchiki Jeʼwaa eekai kepiain peje pünain jee shiale puluwataain wanee karaloukta namüin na akumajakana rewiisütakat tüü. *

^ püt. 18 Tü karalouktakat ¿Kasa shikirajaka maʼin tü Wiwüliakat?, nakumajala na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa otta ekirajünüsü wayuu sünain tü Wiwüliakat süka tia karalouktakat.