¿SHIIMAINCHE talatüin naaʼin Jesuu? Watüjaa aaʼu sünain mawashirüin na wayuu miyoʼukana amaa nia, jaʼitakajee miyoʼupa nia nnojotsü kasain nümaʼanain. «Mepiasai» Jesuu saashin tü Wiwüliakat (Lucas 9:57, 58). Aʼürülaanüshi nia, eperulajünüshi otta oʼutüna aaʼinchi.

«Anashikaiya maʼin naaʼin niale talatüin aaʼin», eesü sümüle wayuu sutuma tia. Akatsaʼa eein waneeirua kasa alataka nümüin Jesuu. Anasü maʼin ekirajawaa sünain. Waashajaa süchiki pienchisü.

1. AJÜTÜNÜSHI JESUU SÜPÜLA NIKERAAJÜIN TÜ NÜCHEKAKAT MALEIWA.

«Akaajaa tayakai talateerü maʼin taaʼin müleka taaʼinrüle tü ajütünakat apüla taya nütüma Maleiwa.» (Juan 4:34.)

Aʼyataashi maʼin Jesuu süchiirua nikeraajüin tü nüchekakat Jeʼwaa nüpüleerua. * Talatsü maʼin naaʼin maʼaka talatüin wanee wayuu emirapa nia. Wekirajaa sünain tü alatakat soʼu nujuʼitirüin Jesuu tü sümakat Juan 4:34.

Kaleʼujatü nüküjüin Jesuu pütchikat tia (Juan 4:6). Süpülapünaa tia, chajachi nia sainküinpünaa tü mmakat Samaria makalaka jamüsirüin eera nia. «Anashi müleka piküle», münüshi nia kojuyatua natuma na nikirajüinkana (Juan 4:31). Niiʼiyatüin Jesuu sükajee tü nümakat shiain anain jee katchin atuma naaʼin ekeraajaa tü nüchekakat chi Maleiwakai. Shiimainjaʼaya talatüin naaʼin Jesuu, ¿aashimüin?

2. AISHI MAʼIN NÜPÜLA JESUU CHI NÜSHIKAI.

‹Aishi maʼi nia tapüla.› (Juan 14:31.)

Aleewashi maʼin Jesuu nümaa chi Nüshikai chaa iipünaa. Makalaka nüküjüin sümüin wayuu tü nünüliakat, tü nüchekakat otta tü nukuwaʼipakat chi Nüshikai. Sükajee tü nümakat Jesuu sümaa tü naainjakat, jaʼyasü nünain süpüshuaʼa tü nukuwaʼipakat chi Nüshikai. Shiajaʼa mata nümaka Jesuu nümüin Felipe: «Chi eekai niʼrüin taya, niʼrüin chi Tashikaʼiya» (Juan 14:8, 9).

Aishi maʼin nüpüla Jesuu chi Nüshikai müshijeseʼe noonooin nümaa; jaʼitaichi ouktüin nia  (Filipos 2:7, 8; 1 Juan 5:3). Talatsü maʼin naaʼin Jesuu sutuma alin nüpüla chi Nüshikai.

3. AISÜ WAYUU NÜPÜLA JESUU.

«Wane wayuu, aapajiraakai nukuaippa süpüla ouktaa saaʼujee nütünajutüirua, miyoʼushaata maʼi naalin nüpüla.» (Juan 15:13.)

Nnojotsü anain wakuwaʼipa süka kaainjaralii waya. Müsü tü Wiwüliakat süchiki tia: «Sükajee kaainjalain Adán, oʼttüsü wayuu ütamüinreʼeya sünain kaainjalaa. Ouktakalaka naya saaliijee» (Roma 5:12). Jamataʼaleesüjaʼa süpüla saamajüin waaʼu tü ouktaakat (Roma 6:23).

Akaijaʼaya nüjütünüin Jesuu nutuma Jeʼwaa süpüla ouktüin nia waaʼu. Makalaka taashin waya suulia kaainjalaa jee suulia tü ouktaakat. Nnojoishi eʼrayaain wayumüin Jesuu, naapajiraain nikii waaʼu süka alin nüpüla chi Nüshikai otta na wayuukana (Roma 5:6-8). Talatsü naaʼin Jesuu süka alin nüpüla Maleiwa otta na wayuukana. *

4. NÜTÜJAA AAʼU JESUU ALIN NIA NÜPÜLA CHI NÜSHIKAI OTTA TALATÜN NAAIN NÜMAA.

«Anii chi Tachonkai aishikai tapüla. Talatüshi maʼi taya nümaa.» (Mateo 3:17.)

Nüküjüin Jeʼwaa tia pütchikat iipünaajee wanaa sümaa woutiisain Jesuu. Niiʼiyatüin Jeʼwaa nümüin chi Nüchonkai alin nia nüpüla otta talatüin naaʼin nümaa. Müshijeseʼe nümüin Jesuu: «Aishi maʼi taya nüpüla chi Tashikai» (Juan 10:17). Süka nütüjaain saaʼu Jesuu sünain alin nia nüpüla Jeʼwaa otta talatüin naaʼin nümaa, nnojotsü mojuin naaʼin sutuma tü kasa mojusü aainjünakat nüka. Nnojotsü shapaain naaʼin mayaapejeʼe nütüjaain saaʼu sünain nuʼutünüinjachin aaʼin (Juan 10:18). Talatsü naaʼin Jesuu süka nütüjaain saaʼu sünain alin nia nüpüla chi Nüshikai otta talatüin naaʼin nümaa.

Shiimainshaata talatüin naaʼin Jesuu. Watta saalii tü kasa shikirajakalü anain waya tü nukuwaʼipakat. Sünain tü wanee ekirajaayakat, aküjüneerü wamüin waneeirua pütchi nikirajaka anain na nikirajüinkana süpüla talatüin naaʼin.

^ püt. 6 Jeʼwaa nünülia Maleiwa saashin tü Wiwüliakat.

^ püt. 15 Pütüjeere sooʼomüin süchiki tü eekat sutuma ouktüin Jesuu, paashajeʼera tü karalouktakat ¿Kasa shikirajaka maʼin tü Wiwüliakat?, ekirajaaya 5, nakumajala na aküjüliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa.