¿Jamakuwaʼipai chi Yolujaakai?

Nnojoishi nukumajalain Maleiwa chi Yolujaakai. Nia nukumajaka wanee aapiee, akatsaʼa sumojujaain nukuwaʼipa chia aapieekai makalaka Yolujaa otta Satanaa nümünüin. Müshi Jesuu nüchiki chi Yolujaakai: «Nia oʼttatüjüikajaʼa sünain uwomuyuwaa sümaiwa paala je ayatayüijaʼa nia maaʼulu yaa sünain. Nia kanainjeejachikaʼaya tü alawaakat». Shiiʼiyatüin tia, nnojotpuʼuin müin nukuwaʼipa. Niapuʼushi wanee aapiee anamia. (Paashajeʼera Juan 8:44.)

¿Jamakuwaʼipai mojulaainjachin wanee aapiee anamiapuʼule nia?

Eʼrüijaashi wayumüin nümüin Maleiwa chi aapiee anamiapuʼukai makalaka nimeejüin Adán sümaa Eva süpüla neʼrüinjanain wayumüin nümüin Maleiwa. Yolujaa münüshi nia süka «Alaain nia» otta Satanaa münüshi nia süka «Nüʼünüüin nia Maleiwa». Nüchajaala müinjatüin nukuwaʼipa. (Paashajeʼera Génesis 3:1-5 otta Alateetkat Mapeena [Apocalipsis] 12:9.)

Laülaashi chia aapieekai saaʼu tü kasa nüneeküinjatkat, eesü süpüla nüneeküin kasa anasü jee shiale nüneeküin kasa mojusü. Shia mojuka atuma nukuwaʼipa sukumajaain suluʼu naaʼin nuʼwaajüneein makalaka niʼrüin wayumüin nümüin Maleiwa. (Paashajeʼera Mateo 4:8, 9 otta Santiago 1:13, 14.)

¿Kasa naainjaka chi Yolujaakai sükajee tü wayuukalüirua? ¿Mmoluinjanache neema? Aashajaasü tü Wiwüliakat süchiki tia.